• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước


 

Quyết định 1880/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Tải về Quyết định 1880/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1880/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1831/TTr-STP, ngày 24 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

Sở Tư pháp có trách nhiệm triển khai theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1880/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh)

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN); Nghị định số 16/2010/NĐ-CP , ngày 03/03/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường Nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh; đồng thời nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác bồi thường Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các ngành, các cấp và Nhân dân trong tỉnh.

2. Yêu cầu

Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh cần phải quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường Nhà nước trong cơ quan, đơn vị mình đúng theo quy định pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước; Nghị định số 16/2010/NĐ-CP , ngày 03/3/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước; Thông tư số 03/2013/TT-BTP , ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện quản lý về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

- Tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân biết, để khi quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm hại trong quá trình thực thi nhiệm vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng.

- Tuyên truyền, phổ biến về trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường, giải đáp vướng mắc pháp luật về công tác bồi thường Nhà nước.

- Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, các cơ quan tiến hành tố tụng và UBND cấp huyện, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối kết hợp để thực hiện công tác tuyên truyền.

2. Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước tại các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố.

Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước và việc chấp hành các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường Nhà nước của các cơ quan, đơn vị; việc bố trí cán bộ, công chức phụ trách công tác bồi thường Nhà nước tại các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường giữa các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và UBND cấp huyện theo quy định.

3. Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường Nhà nước của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

4. Kịp thời cung cấp thông tin hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền được bồi thường.

5. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã căn cứ quy định của Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành, có trách nhiệm giải quyết bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức đơn vị mình gây ra trong khi thi hành công vụ; đồng thời, tổ chức xem xét trách nhiệm hoàn trả đảm bảo kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Nhà nước (khi có phát sinh vụ việc).

6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước.

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố báo cáo theo định kỳ và đột xuất (khi có yêu cầu) kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước của cơ quan, đơn vị mình về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo quy định và tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo về Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm Sở Tư pháp

- Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và UBND cấp huyện triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo nội dung của Kế hoạch này.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả công tác bồi thường Nhà nước trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Trách nhiệm Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và UBND cấp huyện lập dự toán bồi thường Nhà nước hàng năm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP , ngày 09/5/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách Nhà nước thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

3. Trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đưa tin, bài, các chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

- Trên cơ sở Kế hoạch này chủ động tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật TNBTCNN, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP , và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch này.

5. Đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bồi thường Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hình sự, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước trong hoạt động tố tụng.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác về trách nhiệm bồi thường Nhà nước của UBND tỉnh. Trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ảnh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh giải quyết./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1880/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh   Người ký: Trần Lưu Quang
Ngày ban hành: 20/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1880/QĐ-UBND

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249672