• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2013 công nhận Trường Trung học cơ sở Hồng Thái, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn quốc gia năm 2012

Tải về Quyết định 189/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG THÁI, HUYỆN SƠN DƯƠNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2012

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 29/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2013 về việc đề nghị công nhận trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm học 2012-2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Trường Trung học cơ sở Hồng Thái, huyện Sơn Dương đạt chuẩn quốc gia năm 2012.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xây dựng kế hoạch duy trì, giữ vững và phát huy kết quả đạt chuẩn quốc gia của Trường Trung học cơ sở Hồng Thái trong những năm tiếp theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hồng Thái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh uỷ; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Vụ Giáo dục Trung học - Bộ GD&ĐT;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Phó CVP khối văn xã;
- Trưởng phòng VX;
- Lưu VT; CV VX (Hà – 20) .

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 189/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Vũ Thị Bích Việt
Ngày ban hành: 14/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 189/QĐ-UBND

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235172