• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ

 

Quyết định 1899/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 1899/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1899/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập, quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 1287/TTr-SGTVT ngày 03 tháng 7 năm 2013 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 416/TTr-SNV ngày 16 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định, gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng:

- Ông Trần Châu - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Ông Lê Hoàng Nghi - Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Đỗ Nguyên Đức - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

- Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Các Ủy viên Hội đồng:

- Ông Lê Từ - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Giao thông Vận tải, ủy viên Thường trực kiêm Chánh Văn phòng Quỹ;

- Ông Đặng Cao Thanh - Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thông Vận tải;

- Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng phòng Quản lý giao thông, Sở Giao thông Vận tải;

- Ông Võ Bá Trọng - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định, Sở Giao thông Vận tải;

- Ông Phan Ngọc Phú - Trưởng phòng hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính;

- Ông Phạm Văn Thành - Phó Trưởng phòng Ngân sách, Sở Tài chính.

Điều 2. Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 18/6/2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1899/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 19/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1899/QĐ-UBND

82

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207267