• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Quyết định 1906/QĐ-UBND phân bổ kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo, xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2013 do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Quyết định 1906/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1906/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KẾ HOẠCH DƯ NỢ CHO VAY HỘ NGHÈO, CHO VAY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1413/QĐ-CTUBND ngày 10/02/2009 về việc kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo năm 2009 từ nguồn ngân sách địa phương của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 về việc ban hành Kế hoạch xuất khẩu lao động năm 2013 theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tại Tờ trình số 499/TTr-NHCSBĐ ngày 10/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phân bổ kế hoạch dư nợ cho vay hộ nghèo, xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2013 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT

Địa phương

Thực hiện 2012

Kế hoạch 2013

Tăng, giảm

Hộ nghèo

XKLĐ

Hộ nghèo

XKLĐ

Hộ nghèo

XKLĐ

1

Quy Nhơn

747

150

747

150

0

0

2

Tuy Phước

991

150

991

150

0

0

3

Vân Canh

706

50

675

50

-31

0

4

An Nhơn

503

140

503

140

0

0

5

Tây Sơn

292

110

292

110

0

0

6

Vĩnh Thạnh

1.797

50

1.797

50

0

0

7

Phù Cát

7

50

7

50

0

0

8

Phù Mỹ

100

100

100

100

0

0

9

Hoài Ân

1.036

300

1.036

300

0

0

10

Hoài Nhơn

7

100

7

100

0

0

11

An Lão

843

50

843

50

0

0

Tổng cộng

7.029

1.250

6.998

1.250

-31

0

Điều 2. Giao Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay đúng đối tượng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1906/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 19/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1906/QĐ-UBND

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207269