• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Pháp lệnh giống cây trồng

 

Quyết định 1927/QĐ-UBND phân bổ kinh phí dự phòng thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư trực tiếp và trợ giá giống cây trồng tỉnh Lâm Đồng năm 2014

Tải về Quyết định 1927/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1927/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ DỰ PHÒNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP VÀ TRỢ GIÁ GIỐNG CÂY TRỒNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014;

Tiếp theo Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt phương án thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư trực tiếp và trợ giá giống cây trồng tỉnh Lâm Đồng năm 2014;

Xét văn bản số 297/BDT-CSTT ngày 16/6/2014 của Ban Dân tộc về việc đề nghị bổ sung vốn trợ giá giống cây trồng năm 2014.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 2331/STC-GCS ngày 05/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ nguồn kinh phí dự phòng thuộc chương trình hỗ trợ đầu tư trực tiếp và trợ giá giống cây trồng tỉnh Lâm Đồng năm 2014 tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư trực tiếp và trợ giá giống cây trồng tỉnh Lâm Đồng năm 2014, cụ thể như sau:

1. Bổ sung kinh phí trợ giá giống lúa: 653,22 triệu đồng, khối lượng 130,664 tấn; đơn vị thực hiện: Công ty TNHH DVNN Nam Phát Lâm Đồng: 70 tấn, Công ty TNHH Long Minh Trung: 60,644 tấn.

2. Bổ sung kinh phí trợ giá giống ngô: 75 triệu đồng, khối lượng 05 tấn; đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Long Minh Trung.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng ban Dân tộc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NN, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1927/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 18/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1927/QĐ-UBND

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249982