• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 1928/QĐ-UBND về Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020 do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Quyết định 1928/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1928/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KẾ HOẠCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2014 ÷ 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Kết luận số 232-KL/TU ngày 30/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 ÷ 2020;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 510/TTr-SGTVT ngày 14/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 ÷ 2020, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: Hỗ trợ cho các Chủ đầu tư (UBND các huyện, thị xã, các Nhà đầu tư) xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tính từ điểm đấu nối với đường chính đến tường rào cụm công nghiệp.

2. Cơ chế hỗ trợ: Hỗ trợ theo định mức 635 Tấn xi măng/1km để xây dựng tuyến đường.

3. Quy mô xây dựng đường: chiều rộng mặt đường không quá 7,0m, chiều dày không quá 25cm, Mác Bê tông không quá 300, đá dăm 2x4.

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh hỗ trợ xi măng. (Phần kinh phí còn lại sẽ do UBND cấp huyện hoặc Nhà đầu tư thực hiện).

5. Thời gian thực hiện 2014 - 2020.

6. Kế hoạch hỗ trợ

TT

Địa phương

Số CCN

Tổng km

Lượng Xi măng hỗ trợ (Tấn)

01

An Lão

2

3,90

2.476,50

02

An Nhơn

7

11,20

7.112,00

03

Hoài Ân

2

1,70

1.079,50

04

Hoài Nhơn

3

1,75

1.111,25

05

Phù Mỹ

3

4,15

2.635,25

06

Tây Sơn

5

5,50

3.492,50

Tổng cộng

22

28,20

17.907,00

Điều 2. Tổ chức thực hiện

a. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các ngành liên quan tổng hợp, đề xuất danh mục đầu tư hàng năm trình UBND tỉnh; phối hợp với Sở Tài chính và các Chủ đầu tư (UBND các huyện, thị xã, các Nhà đầu tư) kiểm tra việc thực hiện ở các địa phương và đề xuất việc hỗ trợ xi măng cho từng công trình; tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

b. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất nguồn vốn để thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hàng năm, báo cáo UBND tỉnh.

c. Giao UBND các huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với các Nhà đầu tư và các ngành liên quan xây dựng và đăng ký kế hoạch thực hiện hàng năm gửi về Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh;

d. Các Chủ đầu tư (UBND các huyện, thị xã, các Nhà đầu tư) bố trí kế hoạch vốn theo cơ cấu nguồn vốn được UBND tỉnh thông qua; tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng quy định về công tác đầu tư xây dựng, về việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

 

 

- Quyết định này được điều chỉnh bởi Điều 3 Quyết định 3083/QĐ-UBND năm 2015

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công Thương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Xem nội dung VB
Quyết định này được điều chỉnh bởi Điều 3 Quyết định 3083/QĐ-UBND năm 2015
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1928/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 16/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1928/QĐ-UBND

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237808