• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 1933/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tải về Quyết định 1933/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1933/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH THANH TRA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công b, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21/6/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chun hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 698/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế phi hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan trực thuộc trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Thanh tra thành ph tại Tờ trình số 03/TTr-TTTP ngày 12/07/2016 và Sở Tư pháp tại Công văn số 456/STP-KSTTHC ngày 30/6/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra trên địa bàn thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng, bao gồm: thủ tục tiếp công dân, thủ tục xử lý đơn thư, thủ tục giải quyết khiếu nại, thủ tục giải quyết tố cáo, các thủ tục trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng (kèm theo Phụ lục danh mục và nội dung các thủ tục hành chính).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn thành ph Hải Phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thành ph; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trn và các cơ quan, t chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Thành y, TT HĐND thành phố;
- Ch tịch, các PCT UBND thành phố;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Cng TTĐT TP;
- Đài PT&TH Hải Phòng, Báo Hải Phòng;
- CPVP;
- Các Phòng CV;
- CV: TTr;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Ngành, lĩnh vực

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

I. Thủ tục Tiếp công dân

1

Tiếp công dân  cấp thành phố

Tiếp công dân

Ban tiếp công dân thành phố; Bộ phận tiếp công dân các Sở, ban, ngành thành phố.

2

Tiếp công dân tại cấp huyện

Tiếp công dân

Ban Tiếp công dân các huyện, quận; Bộ phận tiếp công dân của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận.

3

Tiếp công dân tại cấp xã

Tiếp công dân

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

II. Thủ tục Xử lý đơn

1

Xử lý đơn tại cấp thành phố

Xử lý đơn

Ban Tiếp công dân thành phố; Bộ phận xử lý đơn các Sở, ban, ngành thành phố

2

Xử lý đơn tại cấp huyện

Xử lý đơn

Ban Tiếp công dân các huyện, quận; Bộ phận tiếp công dân của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện.

3

Xử lý đơn tại cấp xã

Xử lý đơn

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

III. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu  tại cấp thành phố

Khiếu nại, tố cáo

Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, ban, ngành thành phố.

2

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

Khiếu nại, tố cáo

Ủy ban nhân dân các quận, huyện,  Thanh tra quận, huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, quận, huyện.

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Khiếu nại, tố cáo

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

4

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp thành phố

Khiếu nại, tố cáo

Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, ban, ngành thành phố.

5

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện, quận

Khiếu nại, tố cáo

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thanh tra quận, huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận,  huyện.

IV. Thủ tục giải quyết tố cáo

1

Giải quyết tố cáo tại cấp thành phố

Khiếu nại, tố cáo

Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, ban, ngành thành phố.

2

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Khiếu nại, tố cáo

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thanh tra quận, huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận,  huyện.

3

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

Khiếu nại, tố cáo

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

V. Thủ tục phòng chống tham nhũng

1

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập tại cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã

Phòng chống tham nhũng

Các cơ quan  hành chính nhà nước, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

2

Công khai bản kê khai tài sản tại cấp thành phố cấp huyện, cấp xã

Phòng chống tham nhũng

Các cơ quan  hành chính nhà nước, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

3

Xác minh tài sản tại cấp thành phố cấp huyện, cấp xã

Phòng chống tham nhũng

Các cơ quan  hành chính nhà nước, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

4

Tiếp nhận yêu cầu giải trình cấp thành phố cấp huyện, cấp xã

Phòng chống tham nhũng

Các cơ quan  hành chính nhà nước, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

5

Thực hiện việc giải trình cấp thành phố cấp huyện, cấp xã

Phòng chống tham nhũng

Các cơ quan  hành chính nhà nước, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1933/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 12/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1933/QĐ-UBND

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330265