• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật điện lực


 

Quyết định 1944/QĐ-TTg năm 2017 về đưa Hệ thống Truyền tải điện 500kV vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1944/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1944/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐƯA HỆ THỐNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN 500 KV VÀO DANH MỤC CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ngày 20 tháng 4 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Công Thương;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa Hệ thống Truyền tải điện 500kV vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Điều 2. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh có Hệ thống Truyền tải điện 500 kV đi qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan lập kế hoạch, xây dựng phương án bảo vệ, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có Hệ thống Truyền tải điện 500 kV đi qua, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc .Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: CN, TH;
- Lưu: VT, NC (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1944/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1944/QĐ-TTg

368

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410741