• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1945/QĐ-UBND năm 2013 phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 1945/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1945/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1202/QĐ-TTg, ngày 20/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-TTg, ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Căn cứ Thông báo số 07-TB/TU, ngày 01/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân công công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND , ngày 05/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Việc phân công nhiệm vụ của các thành viên UBND tỉnh được thực hiện theo nguyên tắc: Phụ trách ngành kết hợp với lĩnh vực và địa bàn.

1. Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; chỉ đạo, điều hành công tác của UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Uỷ viên UBND tỉnh giúp Chủ tịch chỉ đạo, xử lý và giải quyết thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch đối với từng ngành, lĩnh vực công tác của UBND tỉnh, trừ các công việc do Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết toàn diện nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách; được thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc được phân công, bao gồm: Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, kể cả những vấn đề về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, kinh phí, đầu tư phát triển theo kế hoạch đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Các vấn đề phát sinh phải được trao đổi và thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh mới được thực hiện. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh có thể uỷ quyền Uỷ viên UBND tỉnh giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Uỷ viên UBND tỉnh chủ động giải quyết công việc, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về những quyết định của mình; những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo Chủ tịch trước khi quyết định.

Trong thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Chủ tịch khác phụ trách thì các Phó Chủ tịch chủ động phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp các Phó Chủ tịch có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định.

3. Hàng tuần, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp giao ban để phối hợp xử lý công việc. Chủ tịch quyết định các vấn đề đưa ra tại buổi họp giao ban. Tại các buổi họp giao ban, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng cơ quan chuyên môn trình bày các nội dung công việc và đề xuất hướng giải quyết.

4. Theo yêu cầu công việc, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh tổ chức họp để góp ý kiến về nội dung các vấn đề quan trọng sẽ trình Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh hoặc các cơ quan Trung ương theo quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND , ngày 05/11/2013.

5. Khi Phó Chủ tịch vắng mặt hoặc trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch hoặc phân công Phó Chủ tịch khác đảm nhiệm. Việc phân công công việc cụ thể giữa các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND tỉnh (quy định tại Điều 3 của Quyết định này), tuỳ tình hình thực tế, Chủ tịch sẽ xem xét điều chỉnh để bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của UBND tỉnh.

Điều 2. Nội dung công việc được phân công và trách nhiệm, quyền hạn của các Phó Chủ tịch.

Các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, HĐND tỉnh và cơ quan nhà nước cấp trên về nhiệm vụ được giao. Trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công, các Phó Chủ tịch có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật để trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc thông qua UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực mình phụ trách; phát hiện xử lý theo thẩm quyền và đề xuất những vấn đề cần thiết phải sửa đổi, bổ sung. Nếu phát hiện các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành văn bản hoặc làm những việc trái với pháp luật của Nhà nước, quy định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thì đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh đình chỉ việc thi hành và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thường xuyên theo dõi và xử lý các vấn đề được Chủ tịch phân công.

4. Theo dõi công tác tổ chức và cán bộ, chỉ đạo việc xử lý những vấn đề nội bộ thuộc các cơ quan được Chủ tịch phân công.

5. Chủ tịch UBND tỉnh phân công một Phó Chủ tịch để giúp Chủ tịch điều phối các hoạt động chung của UBND tỉnh theo chương trình công tác của UBND tỉnh và theo yêu cầu chỉ đạo của Chủ tịch, được giải quyết các công việc do Chủ tịch trực tiếp phụ trách khi Chủ tịch vắng mặt.

6. Phó Chủ tịch không xử lý các vấn đề không thuộc thẩm quyền hoặc không được Chủ tịch UBND tỉnh phân công. Trường hợp Phó Chủ tịch đi vắng, Văn phòng trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch khác giải quyết (khi được Chủ tịch phân công) nhưng phải báo cáo trước với Phó Chủ tịch phụ trách ngành, lĩnh vực, địa bàn đó.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND tỉnh.

1. Ông Nguyễn Văn Diệp, Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của UBND tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, đối nội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn của tỉnh.

- Quyết định chủ trương đầu tư những dự án quan trọng, những dự án mới chưa có chủ trương và quyết định điều chỉnh, bổ sung, xử lý các phát sinh đối với các công trình, dự án; quyết định nguồn chi và mức chi đối với những phát sinh ngoài kế hoạch đã bố trí từ đầu năm, đầu khoá.

- Quyết định chủ trương và phê duyệt các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn của các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh.

- Quyết định phương án sử dụng số vượt thu ngân sách của tỉnh hàng năm; chi quốc phòng - an ninh, kinh phí Đảng và các khoản chi từ dự phòng ngân sách tỉnh.

- Công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh.

- Công tác dân tộc, tôn giáo.

- Công tác phòng, chống tham nhũng; an toàn giao thông; cải cách hành chính; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; những vấn đề chung về công tác thi đua, khen thưởng; quy chế và lề lối làm việc của UBND tỉnh; địa giới hành chính; chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và công tác dân vận chính quyền.

- Tiếp dân, giải quyết và trả lời các khiếu nại, tố cáo; đối với những vụ việc cụ thể có thể phân công một Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xem xét, giải quyết.

- Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.

- Những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng giai đoạn mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với các cơ quan Đảng, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, Thường trực HĐND tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo đối với các lĩnh vực có liên quan. Trực tiếp ký các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, quyết định khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, bổ nhiệm, điều động cán bộ, công chức là lãnh đạo ngành tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; cử cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài.

c) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Cục Thi hành án dân sự.

2. Ông Trương Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch, được thay mặt Chủ tịch chủ trì và điều phối hoạt động chung của UBND tỉnh khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch uỷ quyền.

b) Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác:

- Theo dõi và chỉ đạo xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc khối kinh tế tổng hợp: Xây dựng cơ bản, tài chính, đất đai, môi trường và chính sách phát triển nông thôn.

- Sắp xếp, đổi mới, kiểm tra, xử lý các phát sinh, vướng mắc đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước và phát triển các loại hình doanh nghiệp.

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kinh tế đối ngoại.

- Chính sách tiền lương và một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Chủ tịch phân công.

c) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Long và các Ngân hàng thương mại của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết, Quỹ Đầu tư và Phát triển, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước thuộc khối kinh tế tổng hợp.

d) Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo, phụ trách tổ chức chính trị-xã hội và các đoàn thể có liên quan theo lĩnh vực phân công.

đ) Theo dõi, nắm tình hình về mặt quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Bình Minh, để phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

3. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc khối văn hoá - xã hội: Chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đối với các sở, ngành, bao gồm:

- Giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

- Bảo hiểm xã hội, y tế, dân số và trẻ em.

- Lao động, việc làm, xoá đói giảm nghèo.

- Khoa học và công nghệ.

- Thông tin và truyền thông, phát thanh và truyền hình.

- Văn hoá, thể thao và du lịch.

- Các chính sách, chế độ đối với người có công; chính sách an sinh xã hội.

- Công tác ngoại vụ và các dự án phi Chính phủ nước ngoài.

- Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với một số vụ việc cụ thể do Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền.

- Các công việc có liên quan khác theo sự phân công của Chủ tịch.

b) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Vĩnh Long; Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; các trường cao đẳng và đại học trên địa bàn tỉnh.

c) Chủ tịch các hội đồng, Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và các Ban Chỉ đạo khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể có liên quan theo lĩnh vực phân công.

d) Theo dõi, quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp thuộc khối văn hoá - xã hội.

đ) Theo dõi, nắm tình hình về mặt quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Long Hồ, để phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

4. Ông Phan Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc khối kinh tế ngành: Chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đối với các sở, ngành, bao gồm: Công nghiệp; điện lực; nông nghiệp, nước sạch nông thôn; xây dựng; giao thông vận tải; khí tượng thuỷ văn, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; thương mại và dịch vụ; hợp tác xã; các doanh nghiệp thuộc khối kinh tế ngành (cả thị trường nội địa và xuất nhập khẩu, phát triển sản xuất, chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng).

- Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các vụ việc cụ thể do Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền.

- Các công việc có liên quan khác theo sự phân công của Chủ tịch

- Theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo các cơ quan: Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh các Hợp tác xã.

b) Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh phân công. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể thuộc khối kinh tế ngành.

c) Theo dõi và quản lý nhà nước các doanh nghiệp thuộc khối kinh tế ngành.

d) Theo dõi, nắm tình hình về mặt quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, để phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

5. Ông Nguyễn Quốc Dũng, Uỷ viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực quốc phòng và theo dõi, nắm tình hình về mặt quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Mang Thít, để phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

6. Ông Lê Văn Út, Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh:

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội và theo dõi, nắm tình hình về mặt quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Bình Tân, để phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

7. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ:

Phụ trách lĩnh vực nội vụ và theo dõi, nắm tình hình về mặt quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Tam Bình, để phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

8. Ông Trương Hải Phương, Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính:

Phụ trách lĩnh vực tài chính và theo dõi, nắm tình hình về mặt quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Vũng Liêm, để phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

9. Ông Nguyễn Hoàng Học, Uỷ viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh:

a) Phụ trách Văn phòng UBND tỉnh; người phát ngôn của UBND tỉnh; tham mưu cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tổng hợp báo cáo và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp trong quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật và chủ trương của UBND tỉnh, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp chuẩn bị các cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh và kỳ họp của HĐND tỉnh. Tổ chức thực hiện chương trình công nghệ thông tin - Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Theo dõi, nắm tình hình về mặt quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Trà Ôn, để phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 405/QĐ-UBND , ngày 20/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thành viên UBND tỉnh.

Các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1945/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Nguyễn Văn Diệp
Ngày ban hành: 03/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1945/QĐ-UBND

88

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235219