• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công chứng


 

Quyết định 1953/QĐ-BTP năm 2013 về Kế hoạch thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Quyết định 1953/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1953/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐẾN NĂM 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế các Bộ liên quan, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng các Bộ liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Quyết định này.

Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này, kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Tư pháp về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Quyết định được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thtướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
-
Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ngoại giao, Công an (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp (để biết);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
-
Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW, các cơ quan, đơn vị có liên quan (để tham mưu thực hiện);
-
Các Hội công chứng;
-
Cng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐẾN NĂM 2020”
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 1953/QĐ-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Thực hiện có hiệu quả mục tiêu của “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ, góp phn thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Luật Công chứng ngày 29/11/2006.

1.2. Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đồng thời bảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành ở Trung ương, các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch.

2. Yêu cầu

2.1. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ những nội dung đã được quy định trong Quy hoạch.

2.2. Các hoạt động đề ra phải phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương và hoạt động hành nghề công chứng.

2.3. Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kế hoạch triển khai Quy hoạch phải bảo đảm khả thi, có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu của Quy hoạch.

2.4. Xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các hoạt động để triển khai thực hiện Quy hoạch, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện các giải pháp của Quy hoạch.

B. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

I. Giai đoạn 2013 - 2015

1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch

a) Ở Trung ương

- Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2013

b) Ở địa phương

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) và cơ quan, tchức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2013

2. Nâng cao nhận thức vị trí, vai trò của công chứng, Quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng

2.1. Tổ chức công bố Quy hoạch

a) Cơ quan chủ trì: Cục Btrợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Tháng 3/2013 (đã thực hiện).

2.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các cấp, các ngành, các tổ chức và toàn xã hội về vị trí, vai trò của hoạt động công chứng (thông qua các phương tiện thông tin đại chúng báo, đài; thông qua diễn đàn tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm liên quan đến công chứng, kế hoạch tuyên truyền ở Trung ương và địa phương)

a) Ở Trung ương

- Cơ quan chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015

b) Ở địa phương

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015

3. Xây dựng, hoàn thiện thể chế và các chính sách về công chng và hành nghề công chứng

3.1. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013

3.2. Ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng và các chính sách về công chứng, hành nghề công chứng

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2014

3.3. Xây dựng ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng, bảo đảm việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng theo Quy hoạch công khai, minh bạch

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) và cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2014

4. Rà soát, đánh giá tình hình phát triển các tổ chức hành nghề công chứng; sắp xếp lại các tổ chức hành nghề công chứng phát triển vượt Quy hoạch

4.1. Thống kê, rà soát, đánh giá tình hình phát triển các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), Hội công chứng và cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2013

4.2. Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện giải pháp, lộ trình sắp xếp các tổ chức hành nghề công chứng tại các địa bàn phát triển vượt Quy hoạch (đối với các địa phương có tổ chức hành nghề công chứng phát triển vượt Quy hoạch)

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

b) Cơ quan phối hp: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), Hội công chứng và cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014.

5. Nghiên cứu, xây dựng “bản đồ” quy hoạch các tổ chức hành nghề công chng đến năm 2020

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội công chứng và cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý III, năm 2013.

6. Quy hoạch phát triển thêm khoảng 900 công chng viên, bảo đảm đủ số lượng công chứng viên để phục vụ cho việc phát triển thêm khoảng 320 tổ chức hành nghề công chứng và bsung công chứng viên cho 677 tổ chức hành nghề công chứng hiện có

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Cơ quan chủ trì hướng dẫn: Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và cơ quan, tổ chức có liên quan (Bộ Tư pháp).

c) Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Các năm 2014-2015

7. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên

7.1. Tchức Hội nghị công chứng viên toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức, tính tự tôn, trách nhiệm nghề nghiệp, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng hành nghề công chứng của đội ngũ công chứng viên.

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Hội công chứng, các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý I, năm 2014

7.2. Nghiên cứu, xây dựng Tiêu chí đánh giá, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho các công chứng viên, các tổ chức hành nghề công chứng

a) Cơ quan chủ trì: Hội công chứng thành phố Hồ Chí Minh phối hp với Hội công chứng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, các tổ chức hành nghề công chứng và các công chứng viên.

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan (Bộ Tư pháp).

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014

7.3. Xây dựng chương trình chuẩn quốc gia về đào tạo nghề công chứng theo hướng tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới; cải tiến nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo nghề công chứng theo hướng tập trung vào kỹ năng hành nghề, kinh nghiệm thực tiễn, đạo đức nghề nghiệp kết hợp việc giảng dạy lý thuyết với việc thực hành nghề tại các tổ chức hành nghề công chứng

a) Cơ quan chủ trì: Học viện tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan (Bộ Tư pháp)

b) Cơ quan phối hợp: Các Hội công chứng, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014.

7.4. Tổ chức thực hiện bồi dưỡng thường xuyên đối với công chứng viên

a) Cơ quan chủ trì: Hội công chứng/STư pháp đối với những địa phương chưa thành lập Hội công chứng.

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp, Học viện tư pháp (Bộ Tư pháp) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2014 - 2015.

8. Phát triển tổ chức hành nghề công chứng

8.1. Củng cố các tổ chức hành nghề công chứng hiện có, phát triển thêm khoảng 323 tổ chức hành nghề công chứng theo lộ trình của Quy hoạch.

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), Hội công chứng/ các tổ chức hành nghề công chứng (đối với những nơi chưa thành lập Hội công chứng) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015.

8.2. Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chính sách khuyến khích phát triển tổ chức hành nghề công chứng có từ hai công chứng viên trở lên, tạo điều kiện phát triển các tổ chức hành nghề công chứng có quy trình xử lý công việc công chứng, lưu trữ hồ sơ công chứng khoa học, tiên tiến

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Cơ quan phối hp: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), Hội công chứng/ các tổ chức hành nghề công chứng (đối với những nơi chưa thành lập Hội công chứng) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015.

8.3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đối với hoạt động công chứng trong từng tổ chức hành nghề công chứng, xây dựng hệ thống thông tin kết nối các tổ chức hành nghề công chứng trong địa hạt cấp tỉnh.

a) Cơ quan chủ trì: Hội công chứng/STư pháp đối với những địa phương chưa thành lập Hội công chứng.

b) Cơ quan phối hp: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015.

9. Phát triển hoạt động hành nghề công chứng; phát huy vai trò của công chứng viên trong các dịch vụ pháp lý có liên quan đến công chứng

Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá về nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý có liên quan đến công chng của cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng... từ đó kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng chính sách để phát triển thị trường dịch vụ pháp lý của công chứng viên, hoạt động hành nghề công chứng

a) Cơ quan chủ trì: Tổ chức công chứng toàn quốc, Hội công chứng, các tổ chức hành nghề công chứng.

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015.

10. Tiếp tục thành lập, phát triển tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên, trin khai các hoạt động gia nhập Liên minh công chứng quốc tế và tăng cường hợp tác quốc tế

10.1. Tiếp tục đẩy mạnh việc thành lập tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên ở một số tỉnh, thành phố lớn và các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác có nghề công chứng phát triển

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tư pháp), Bộ Nội vụ, Tổ chức công chứng toàn quốc, Hội công chứng, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015.

10.2. Thành lập Tổ chc công chứng toàn quốc

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính).

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân, Hội công chứng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2014 - 2015.

10.3. Gia nhập Liên minh công chứng quốc tế, tăng cường hợp tác quốc tế, hội nhập về công chứng và hành nghề công chứng

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Hp tác quốc tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân, Tổ chức công chứng toàn quốc, Hội công chứng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2014-2015.

11. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng, về thực hiện Quy hoạch

11.1. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nhà nước về công chứng, về thực hiện Quy hoạch cho công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này của các Sở Tư pháp trong phạm vi cả nước

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Học viện tư pháp, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014.

11.2. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp), Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015.

11.3. Đổi mới, kiện toàn, nâng cao năng lực, nhân lực của đội ngũ cán bộ tư pháp, bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về công chứng và hành nghề công chứng; tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng và hành nghề công chứng ở địa phương

a) Cơ quan chủ trì hướng dẫn: Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tư pháp) và cơ quan, tổ chức có liên quan.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015.

11.4. Nghiên cứu, xây dựng mô hình liên thông giữa cơ quan đăng ký nhà ở và quyền sử dụng đất, cơ quan thuế, tổ chức hành nghề công chứng nhằm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, đất đai

a) Cơ quan chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Quốc tịch, hộ tịch, chứng thực, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức công chứng toàn quốc và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015.

11.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đột xuất về công chứng để chấn chỉnh những sai phạm trong hoạt động công chứng

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Thanh tra Chính phủ, Sở Tư pháp (Thanh tra Sở, Phòng Bổ trợ tư pháp), Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015.

12. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển tổ chc hành nghề công chứng trong trường hợp cần thiết

12.1. Đxuất điều chỉnh, bsung Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương trong trường hp cần thiết

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Cơ quan phối hp: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015

12.2. Xem xét, quyết định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh quy hoạch số lượng, lộ trình phát triển tổ chức hành nghề công chứng cho phù hp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng địa phương qua từng thời kỳ trong phạm vi được giao.

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015.

13. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình triển khai Quy hoạch; tổ chức sơ kết thực hiện Quy hoạch báo cáo Thủ tướng Chính phủ

13.1. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình triển khai Quy hoạch

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị liên quan (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2013 - 2015.

13.2. Tổ chức sơ kết thực hiện Quy hoạch báo cáo Thủ tướng Chính phủ

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị liên quan (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Tháng 12/2015

II. Giai đoạn 2016 - 2020

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, cơ chế, chính sách, các hoạt động... được xây dựng và ban hành trong giai đoạn 2013 - 2015; thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy hoạch; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai Quy hoạch

Cơ quan chủ trì và phối hợp: Căn cứ theo từng hoạt động cụ thể đã phân công trong giai đoạn 2013 - 2015.

2. Xây dựng, hoàn thiện thể chế và chính sách về công chng và hành nghề công chng

2.1. Tổng kết 10 năm thi hành Luật công chứng năm 2006 và 05 năm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng; đề xuất kiến nghị những giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế về công chứng và hành nghề công chứng

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp, Văn phòng Bộ (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức công chứng toàn quốc và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016 - 2017

2.2. Ban hành các cơ chế, chính sách nhằm phát huy tối đa vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về quản lý tổ chức hành nghề công chứng, đạo đức nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về hội trên cơ sở kết hợp với quản lý nhà nước.

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức công chứng toàn quốc và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016 - 2020.

4. Củng cố các tổ chức hành nghề công chứng hiện có, phát triển thêm khoảng 700 tổ chức hành nghề công chứng theo lộ trình của Quy hoạch

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), Hội công chứng/ các tổ chức hành nghề công chứng (đối với những nơi chưa thành lập Hội công chứng) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016 - 2020.

4. Quy hoạch phát triển thêm khoảng 1.600 công chứng viên, bảo đảm đủ số lượng công chứng viên để phục vụ cho việc phát triển thêm khoảng 700 tổ chức hành nghề công chứng và bổ sung công chứng viên cho các tổ chức hành nghề công chứng hiện có

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Cơ quan chủ trì hướng dẫn: Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và cơ quan, tổ chức có liên quan (Bộ Tư pháp).

c) Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Các năm 2016 - 2020

5. Nâng cao chất lượng công chứng viên

5.1. Đào tạo nghề công chứng theo Chương trình chuẩn quốc gia về đào tạo nghề công chứng viên

a) Cơ quan chủ trì: Học viện tư pháp phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016 - 2020.

5.2. Thực hiện bồi dưỡng bắt buộc; thực hiện bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và đạo đức nghề nghiệp công chứng cho công chứng viên, bảo đảm đến năm 2020, 100% công chứng viên trong cả nước được bồi dưỡng thường xuyên

a) Ở Trung ương

- Cơ quan chủ trì: Học viện tư pháp phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), Tổ chức công chứng toàn quốc.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức hành nghề công chứng và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm 2016 - 2020

b) Ở địa phương

- Cơ quan chủ trì: Tổ chức công chứng toàn quốc/Hội công chứng/STư pháp đối với những địa phương chưa thành lập Hội công chứng.

- Cơ quan phối hợp: Học viện tư pháp phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), các tổ chức hành nghề công chứng và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm 2016 - 2020

6. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về công chứng và hành nghề công chứng; nâng cao tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp công chứng

6.1. Tổ chức thực hiện mô hình liên thông giữa cơ quan đăng ký nhà ở và quyền sử dụng đất, cơ quan thuế, tổ chức hành nghề công chứng nhằm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, đất đai

a) Cơ quan chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Quốc tịch, hộ tịch, chứng thực, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức công chứng toàn quốc và các cơ quan, tổ chức có liên quan

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016 - 2020.

6.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp công chứng viên

a) Cơ quan chủ trì: Tổ chức công chứng toàn quốc

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tchức có liên quan

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016 - 2020.

6.3. Tổ chức tổng kết thực hiện Quy hoạch sau khi kết thúc lộ trình thực hiện tại giai đoạn 2016 - 2020

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp phối hợp với Văn phòng Bộ (Bộ Tư pháp)

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Tháng 12/2020.

7. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trong trường hp cần thiết

7.1. Đxuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương trong trường hợp cần thiết

a) Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Cơ quan phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016 - 2020

7.2. Xem xét, quyết định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh quy hoạch số lượng, lộ trình phát triển tổ chức hành nghề công chứng cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng địa phương qua từng thời kỳ trong phạm vi được giao

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016 - 2020.

8. Tăng cường hội nhập về công chứng và hành nghề công chứng với các nước trong khu vực và trên thế gii; hoàn thiện cơ chế quản lý về hợp tác quốc tế về công chứng và hành nghề công chứng

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức công chứng toàn quốc và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016 - 2020.

9. Nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm chuyển đổi Phòng công chứng sang Văn phòng công chứng theo lộ trình phù hp.

a) Cơ quan chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Pháp luật hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp).

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức công chứng toàn quốc và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016 - 2020

10. Nghiên cứu, xây dựng Hệ thống cơ schia sẻ dữ liệu thông tin chung về bất động sản đtăng cường an toàn pháp lý cho các giao dịch về bất động sản

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường

b) Cơ quan phối hp: Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp), Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức công chứng toàn quốc và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Các năm 2016 - 2020

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020; chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công tại mục A, mục B nêu trên và các nhiệm vụ sau đây:

a) Huy động các nguồn lực về tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật trong việc triển khai Quy hoạch; nghiên cứu tạo cơ chế, chính sách để huy động, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan, ban ngành, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên vào việc trin khai thực hiện Quy hoạch;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch;

c) Tổng hợp tình hình, tiến hành sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Quy hoạch.

1.2. Các Bộ, ngành khác

Các Bộ, ngành và các đơn vị có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hp chặt chẽ với Bộ Tư pháp triển khai có hiệu quả Quy hoạch tổng thể, để Bộ Tư pháp tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

1.3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các Sở, ban, ngành có liên quan, Hội công chứng (đối với những địa phương đã thành lập Hội công chứng) tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 và Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 tại địa phương phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Quy hoạch tổng thể tại địa phương mình.

Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định s2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này.

1.4. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên, các tổ chức hành nghề công chứng

Tổ chức công chứng viên toàn quốc (khi được thành lập) chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết của Tổ chức công chứng viên toàn quốc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Quy hoạch và Kế hoạch này; định kỳ hàng năm, từng giai đoạn xây dựng Báo cáo về tình hình triển khai Quy hoạch gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Hội công chứng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được thành lập, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết của Hội công chứng trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Quy hoạch và Kế hoạch này; định kỳ hàng năm, từng giai đoạn xây dựng Báo cáo về tình hình triển khai Quy hoạch gửi Tổ chức công chứng toàn quốc, Sở Tư pháp địa phương mình để tng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp.

- Các tổ chức hành nghề công chứng trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch; đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả Quy hoạch và Kế hoạch này với các cơ quan có thẩm quyền.

2. Kinh phí thực hiện

2.1. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên và các nguồn thu hợp pháp khác.

2.2. Các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai các nội dung của Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 và Kế hoạch triển khai Quy hoạch tng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020, căn cứ vào nội dung, tiến độ thực hiện các hoạt động và chế độ chi tiêu hiện hành xây dựng dự toán kinh phí hàng năm gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, bố trí theo quy định của pháp luật.

Đối với các nhiệm vụ do Bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương thực hiện do ngân sách Trung ương bảo đảm; đối với các nhiệm vụ do Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức ở địa phương thực hiện do ngân sách địa phương bảo đảm.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1953/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 30/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1953/QĐ-BTP

300

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207084