• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (50 năm) đối với khu đất Tỉnh ủy cũ tại 79 Nguyễn Du, Phường 7, thành phố Tuy Hòa để thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp Mường Thanh Phú Yên

Tải về Quyết định 1995/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1995/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH TIỀN THUÊ ĐẤT MỘT LẦN CHO CẢ THỜI GIAN THUÊ (50 NĂM) ĐỐI VỚI KHU ĐẤT TỈNH ỦY CŨ TẠI 79 NGUYỄN DU, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ TUY HÒA ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN TỔ HỢP KHÁCH SẠN, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, CĂN HỘ CAO CẤP MƯỜNG THANH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, quy định về giá đất; số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh số 1403/QĐ-UBND ngày 24/6/2016, về Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2016 các công trình, dự án trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và huyện Đông Hòa; số 1471/QĐ-UBND ngày 01/7/2016, về Quyết định chủ trương đầu tư; Công văn số 3066/UBND-ĐTXD ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh về Đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp Mường Thanh Phú Yên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 580/TTr-STNMT ngày 18/8/2016); Biên bản thẩm định ngày 16/8/2016 của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và hồ sơ kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (50 năm) đối với khu đất Tỉnh ủy cũ tại 79 Nguyễn Du, Phường 7, thành phố Tuy Hòa để thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp Mường Thanh Phú Yên; với nội dung như sau:

PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT

TT

Khu đất cần định giá

Loại đất

Vị trí đất

Diện tích
(m2)

Thời gian thuê đất

Đường, đoạn đường hoặc khu vực

Giá đất phê duyệt
(đ/m2)

1

Khu đất Tỉnh ủy cũ tại 79 Nguyễn Du, Phường 7, thành phố Tuy Hòa để thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp Mường Thanh Phú Yên

Đất thương mại, dịch vụ (TMD)

1

14.431,8

50 năm

Đường Nguyễn Du và tiếp giáp đường Độc Lập (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Hữu Thọ)

6.250.000

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các s: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- PCT UBND tỉnh (Hiến);
- Lưu: VT, Hg, HgAQD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1995/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 24/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1995/QĐ-UBND

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329683