• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 20/2013/QĐ-UBND sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông kèm theo Quyết định 41/2012/QĐ-UBND do tỉnh Yên Bái ban hành

Tải về Quyết định 20/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2012/QĐ-UBND NGÀY 28/11/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 376/TTr-SNV ngày 30 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung Điều 2 như sau:

27. Về công tác pháp chế.

a) Thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, gồm: Công tác xây dựng pháp luật; Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác bồi thường của Nhà nước; Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

b) Thực hiện nhiệm vụ pháp chế khác theo các văn bản có liên quan đến công tác pháp chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Sửa đổi Điểm a, Điểm b Khoản 2, Điều 3 như sau:

a) Các phòng chức năng:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Bưu chính - Viễn thông;

- Phòng Công nghệ thông tin;

- Phòng Báo chí và Xuất bản.

Các phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

b) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở:

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông;

- Trung tâm Cổng thông tin điện tử”.

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh Ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra VB);
- Như Điều 2;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Phạm Duy Cường
Ngày ban hành: 17/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 20/2013/QĐ-UBND

207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207971