• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 54/2012/QĐ-UBND về ban hành Quy định các vấn đề liên quan đến quản lý xây dựng các dự án đầu tư khu du lịch ven biển tỉnh Bình Thuận

Tải về Quyết định 20/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2015/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 09 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2012/QĐ-UBND NGÀY 10/12/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH VEN BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định các vấn đề liên quan đến quản lý xây dựng các dự án đầu tư khu du lịch ven biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 489/TTr-SXD ngày 16 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 2 thành:

“Áp dụng đối với các dự án khu du lịch ven biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tại các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt. Những nơi đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt thì thực hiện theo quy hoạch chi tiết được duyệt (tỷ lệ 1/500).”

2. Sửa đổi Điểm d, Khoản 1, Điều 4 thành:

“Việc đấu nối vào đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ phải có sự chấp thuận vị trí đấu nối, chấp nhận thiết kế kỹ thuật đấu nối và cấp phép thi công của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.”

3. Bãi bỏ toàn bộ Khoản 3, Điều 4.

4. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2, Điều 6 thành:

“Quy định về chiều cao công trình.

1. Đối với khu vực phía biển:

a) Trong phạm vi 20m từ chỉ giới xây dựng phía trục đường chính của khu vực hướng ra biển: được phép xây dựng công trình có chiều cao tối đa là 15m (tính từ cao trình tim đường chính khu vực đến cao trình đỉnh mái cao nhất);

b) Trong phạm vi 50m từ chỉ giới xây dựng phía biển hướng vào trục đường chính của khu vực:

- Tại vị trí đã có kè bảo vệ bờ biển (bao gồm kèm bảo vệ bờ biển do chủ đầu tư xây dựng, được cơ quan chuyên môn thẩm định phù hợp theo quy định): được phép xây dựng công trình có chiều cao tối đa là 10,5m (tính từ cao trình nền tầng trệt đến cao trình đỉnh mái cao nhất);

- Tại vị trí chưa có kè bảo vệ bờ biển: nhằm đảm bảo khi thiên tai gây ra không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của du khách; quy định từ chỉ giới xây dựng phía biển hướng vào trục đường chính của khu vực 20m chỉ cho phép xây dựng các công trình phụ trợ như: hồ bơi, nhà hàng, massage,… Trong khoảng đất còn lại được phép xây dựng công trình phục vụ ngủ nghỉ với chiều cao tối đa là 10,5m (tính từ cao trình nền tầng trệt đến cao trình đỉnh mái cao nhất);

c) Trong khoảng đất còn lại (trừ khu vực quy định tại Mục a và Mục b Khoản 1, Điều này): được phép xây dựng công trình có chiều cao tối đa 18m. Trường hợp Chủ đầu tư có nhu cầu xây dựng công trình cao hơn, giao Sở Xây dựng xem xét yêu cầu kiến trúc, cảnh quan của khu vực báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương trước khi cấp giấy phép xây dựng.

2. Đối với khu vực phía đồi:

a) Trong phạm vi 20m từ chỉ giới xây dựng phía trục đường chính của khu vực hướng vào đồi: được phép xây dựng công trình có chiều cao tối đa là 15m (tính từ cao trình tim đường đến cao trình đỉnh mái cao nhất).

b) Trong phạm vi còn lại: không giới hạn chiều cao công trình.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Ngoài việc điều chỉnh các nội dung nêu tại Quyết định này, các nội dung khác của Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Lê Tiến Phương
Ngày ban hành: 09/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 20/2015/QĐ-UBND

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278850