• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh kèm theo Quyết định 4032/2016/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 20/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2017/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4032/2016/QĐ-UBND , NGÀY 30/11/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ về quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

Căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4032/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Văn bản số 6118/UBND-QH1, ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết (quy hoạch tổng mặt bằng) các dự án tu bổ tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Theo đề nghị của Sở Văn hoá và Thể thao tại Văn bản số 1640/SVHTT-QLDS ngày 25/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 4032/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. Điểm b, Khoản 2, Điều 5 được sửa đổi như sau:

“ b) Thỏa thuận chủ trương, nhiệm vụ, đồ án quy hoạch di tích; chủ trương, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật; hồ sơ thiết kế tu bổ di tích; báo cáo tu sửa cấp thiết đối với di tích xếp hạng cấp tỉnh”.

2. Điểm b, Khoản 3, Điều 5 được sửa đổi như sau:

“b) Phê duyệt chủ trương, nhiệm vụ, đồ án quy hoạch di tích; dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo tu sửa cấp thiết đối với di tích xếp hạng cấp tỉnh và di tích kiểm kê, phân loại sau khi có ý kiến thỏa thuận của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng và ý kiến tham gia của các Sở chuyên ngành; thỏa thuận hồ sơ thiết kế tu bổ di tích đối với di tích kiểm kê, phân loại”.

3. Khoản 1, Điều 7 được sửa đổi như sau:

“g) Hướng dẫn triển khai quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đề nghị Cục Di sản Văn hóa thỏa thuận hồ sơ thiết kế tu bổ di tích cấp Quốc gia đặc biệt, cấp Quốc gia”.

4. bổ sung Điểm c, Khoản 6, Điều 7:

“c) Chủ trì thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp tu bổ di tích phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 20/2017/QĐ-UBND

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378443