• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 2003/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ danh mục 20 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tải về Quyết định 2003/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2003/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ DANH MỤC 20 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2241/TTr-SLĐTBXH ngày 11 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 20 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cá nhân, tchức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Lao động - Thương b
inh và Xã hội;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- Ch
tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Phòng KSTT (HCT), KG-VX, TTPVHCC;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

20 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

SỐ TT

Tên TTHC bị bãi bỏ

Lý do việc bãi bỏ thủ tục hành chính

1

Đề nghị cấp lại số ưu đãi cho học sinh, sinh viên.

Căn cứ pháp lý của TTHC đã bãi bỏ không còn thực hiện

2

Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi trong giáo dục, đào tạo

Thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa, thực hiện liên thông giữa các cơ quan UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3

Danh sách đề nghị cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo

4

Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh

5

Đề nghị trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tc chết trước ngày 01/01/1995

6

Đnghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh từ trần

7

Cấp giấy gii thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ

8

Tổng hp danh sách đề nghị giải quyết chế độ đối vi người có công giúp đỡ cách mạng

9

Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

10

Tổng hp danh sách đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

11

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế đối với người có công cách mạng

12

Đề nghị cp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng và các loại đối tượng như: cựu chiến binh, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg , Quyết định 290/2005/QĐ-TTg , Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ; Quyết đnh 53/2008/QĐ-TTg ; đối tượng dân công hỏa tuyến từ trần

Thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa, thực hiện liên thông giữa các cơ quan UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

13

Đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg , Quyết định 290/2005/QĐ-TTg , đối tượng dân công hỏa tuyến từ trần

14

Tng hp danh sách đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

15

Danh sách đề nghị giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng đối với người có công với cách mạng

16

Tổng hp danh sách đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng phí đối với người có công cách mạng.

17

Đề nghị xét hưởng chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách

18

Xác nhận giải quyết chính sách đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ có chồng hoặc vợ khác

19

Xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

20

Danh sách đề nghị Nhà nước tuyên dương danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2003/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 13/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2003/QĐ-UBND

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
428112