• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Chương trình xúc tiến thương mại

 

Quyết định 2009/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Chương trình xúc tiến Thương mại và chương trình hỗ trợ xây dựng Thương hiệu cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2018

Tải về Quyết định 2009/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2009/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành “Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh”;

Căn cứ Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành “Quy chế hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; Quyết định số 282/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 74/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Công thương tại tờ trình số 860/TTr-SCT ngày 29/11/2017; văn bản thẩm định dự toán kinh phí của Sở Tài chính tại công văn số 1246/STC-HCSN ngày 13/11/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “ Chương trình xúc tiến Thương mại và chương trình hỗ trợ xây dựng Thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2018 ” với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tổng kinh phí thực hiện: 1.461.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm sáu mươi mốt triệu đồng chẵn).

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán 2018.

3. Nội dung chương trình:

3.1. Chương trình xúc tiến thương mại: 482.000.000 đồng

a) Tập huấn phổ biến kiến thức và tư vấn nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm của doanh nghiệp: 40.000.000 đồng.

b) Tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý và kỹ năng bán hàng văn minh thương mại trong chợ truyền thống địa phương : 20.000.000 đồng

c) Tổ chức Hội chợ thực phẩm và đồ uống – Bắc Ninh 2018: 180.000.000 đồng

d) Tổ chức Hội chợ Thương mại, nông nghiệp, làng nghề - Bắc Ninh 2018 : 180.000.000 đồng

đ) Tổ chức khu trưng bày tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung 2018 : 38.000.000 đồng

e) Tổ chức khu trưng bày tham gia Hội chợ nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2018 : 24.000.000 đồng

3.2. Chương trình Thương hiệu: 979.000.000 đồng

a) Tuyên truyền quảng bá thương hiệu các doanh nghiệp điển hình tiêu biểu của địa phương trên Đài PTTH Bắc Ninh: 280.000.000 đồng.

b) Tuyên truyền quảng bá thương hiệu các doanh nghiệp điển hình tiêu biểu của địa phương trên kênh VOV giao thông quốc gia: 279.000.000 đồng.

c) Tập huấn nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm và xây dựng thương hiệu sản phẩm mì gạo Tử Nê: 20.000.000 đồng.

d) Hỗ trợ doanh nghiệp địa phương đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trong nước: 150.000.000 đồng.

e) Tuyên truyền quảng bá thương hiệu doanh nghiệp tiêu biểu của địa phương trên Cổng thông tin điện tử Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam: 50.000.000 đồng.

f) Xuất bản cuốn catalogue Sản phẩm làng nghề & đặc sản nổi tiếng Bắc Ninh song ngữ Việt - Anh: 200.000.000 đồng

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, theo chức năng phối hợp với các Sở, ngành và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chương trình đáp ứng yêu cầu và thời gian; sử dụng kinh phí đúng mục đích, thanh quyết toán kinh phí đảm bảo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Công thương, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trung tâm xúc tiến Thương mại và các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Công Thương (b/c);
-
Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
-
Lưu: VT,CN&XDCB, KTTH,CVP, các PCVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2009/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 27/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2009/QĐ-UBND

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377977