• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 2022/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Tải về Quyết định 2022/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2022/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THTỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH THUN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; thủ tục hành chính được sa đi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 3778/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 3779/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 3780/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công b thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 4795/TTr-SGDĐT ngày 13/11/2018 và ý kiến của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Báo cáo số 193/BC-VPUB ngày 28/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế thủ tục hành chính số: 17, 18, 19, 24, 25, 45, 46 và 47 tại Mục I - Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Phần A ban hành kèm theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Chủ tịch, PCT. UBND tỉnh Lê Văn B
ình;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐ, VXNV, TT.TH-CB;
- Lưu: VT, TCDNC. TXS

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Ch tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hn giải quyết

Đa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (MỚI BAN HÀNH)

1

Phê duyệt liên kết giáo dục

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Sở Giáo dục và Đào tạo, Số 18, Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Không

Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố TTHC được ban hành mới; TTHC được sửa đi, bổ sung hoặc thay thế; TTHC bị hủy b, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào to.

2

Gia hạn, điều chnh hoạt động liên kết giáo dục

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trường hợp điều chỉnh liên kết giáo dục trong đó có điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp thì thời gian giải quyết tối thiểu là 15 ngày làm việc k từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Như trên -

Không

- Như trên -

3

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Như trên -

Không

- Như trên -

4

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

-Như trên-

Không

- Như trên -

5

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp l

-Như trên-

Không

- Như trên-

6

Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 25 ngày làm việc;

- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, số 18, Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

- UBND tỉnh, số 450 thống nhất, thành phố PR-TC.

Không

- Như trên -

II

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (SỬA ĐI, B SUNG)

1

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 30 ngày làm việc;

- UBND tỉnh: 10 ngày làm việc.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, S18, Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

- UBND tỉnh, số 450 thống nhất, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Không

Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố TTHC được ban hành mới; TTHC được sửa đi, bổ sung hoặc thay thế; TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đhồ sơ hp lệ.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 25 ngày làm việc;

- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

- Như trên-

Không

-Như trên-

3

Cho phép hoạt động giáo dục đối với Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Số 18, Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Không

- Như trên -

4

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với đối với Cơ sở đào tạo, bi dưỡng ngn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục ph thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Như trên -

Không

- Như trên -

5

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

105 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Phòng GD&ĐT: 10 ngày làm việc;

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 90 ngày làm việc;

- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Số 18, Lê Hồng Phong, phường MHương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

- UBND tỉnh, số 450 thống nhất, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Không

Quyết định số 3778/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6

Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

100 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ.

- Phòng GD&ĐT: 10 ngày làm việc;

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 90 ngày làm việc.

- Như trên -

Không

- Như trên -

7

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

105 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Phòng GD&ĐT: 10 ngày làm việc;

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 90 ngày làm việc;

- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

- Như trên -

Không

Quyết định số 3780/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8

Thủ tục Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

100 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Phòng GD&ĐT: 10 ngày làm việc;

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 90 ngày làm việc.

- Như trên -

Không

- Như trên -

9

Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

100 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ.

- Phòng GD&ĐT: 10 ngày làm việc;

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 90 ngày làm việc.

- Như trên -

Không

Quyết định số 3779/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố TTHC được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10

Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia

105 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ hsơ hợp lệ.

- Phòng GD&ĐT: 10 ngày làm việc;

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 90 ngày làm việc;

- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

- Như trên -

Không

- Như trên -

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2022/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 28/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2022/QĐ-UBND

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408213