• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 203/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đợt 2 năm 2018

Tải về Quyết định 203/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỢT 2 NĂM 2018

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của: UBND thành phố Bắc Ninh tại Văn bản số 146/UBND-QLĐT ngày 17/01/2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 05/TTr-KHĐT ngày 08/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đợt 2, năm 2018; gồm 01 dự án đầu tư có sử dụng đất (đã được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý giới thiệu địa điểm lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng tại Văn bản số 3924a/UBND-XDCB ngày 07/11/2017), nội dung như sau:

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non tư thục đạt chuẩn quốc gia tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

- Địa điểm: Phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh;

- Diện tích khu đất: khoảng 0,34 ha;

- Chức năng sử dụng đất: Đất giáo dục;

- Hiện trạng khu đất: Đất nông nghiệp;

- Tổng vốn đầu tư: khoảng 25 tỷ đồng;

- Tiến độ thực hiện: Năm 2018-2019;

- Đơn vị đề xuất: UBND thành phố Bắc Ninh.

Điều 2. Trách nhiệm các cơ quan liên quan:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, công bố lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này theo quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh; hướng dẫn đơn vị có liên quan tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

2. Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp, cung cấp thông tin để tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm tiến độ, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

3. UBND thành phố Bắc Ninh có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh; chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan để hoàn thiện thủ tục, điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư, quản lý đất đai, quy định khác có liên quan trước khi tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- TT Thành ủy Bắc Ninh;
- Trung tâm công báo; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, CN.XDCB, TNMT, CVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 203/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 09/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 203/QĐ-UBND

306

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377967