• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


 

Quyết định 2047/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Tải về Quyết định 2047/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2047/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 16/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 các bộ, ngành, địa phương triển khai năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 17/03/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 5022/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định (Phiên bản 1.0);

Căn cứ Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 6/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh kinh phí sự nghiệp năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình 27/TTr-STTTT ngày 11/6/2018 và đề nghị của liên Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông tại Biên bản làm việc ngày 22/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch CNTT).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch CNTT cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

KẾ HOẠCH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT) cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh nhằm đảm bảo triển khai các ứng dụng hệ thống thông tin của tỉnh; duy trì bảo dưỡng hệ thống mạng nội đô trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử tỉnh Bình Định.

- Tăng cường công tác ứng dụng các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và cải cách hành chính làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

- Đào tạo CBCCVC các kỹ năng sử dụng các hệ thống phần mềm dùng chung và các nghiệp vụ xây dựng dự án công nghệ thông tin; đào tạo chuyên sâu về an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% các sở, ban, ngành triển khai hệ thống một cửa điện tử trong tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính.

- 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh dưới dạng văn bản điện tử (gồm các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy).

- 100% các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh sử dụng chữ ký số trong hoạt động cơ quan nhà nước.

- 100% các sở, ban, ngành triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến và tích hợp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bình Định.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước

- Tiếp tục triển khai hệ thống Văn phòng điện tử liên thông đến UBND cấp xã; thực hiện luân chuyển văn bản điện tử (trừ văn bản mật) liên thông qua hệ thống Văn phòng điện tử của các cơ quan, địa phương;

- Tăng cường ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Tiếp tục triển khai Dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan nhà nước cấp tỉnh. Xây dựng quy trình thủ tục hành chính điện tử theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Xây dựng và tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khai thác hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Tiếp tục triển khai hệ thống một cửa điện tử cho các cơ quan, đơn vị, hướng tới kết nối, liên thông hệ thống giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Số hóa, cập nhật các thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 2 của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định tích hợp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bình Định.

3. Phát triển nguồn nhân lực

- Cử cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác an toàn an ninh thông tin tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về an toàn an ninh thông tin mạng.

- Tổ chức các lớp đào tạo về quản lý dự án CNTT, lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức ở các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng các hệ thống thông tin, các phần mềm quản lý chuyên ngành, sử dụng chữ ký số, triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định (phiên bản 1.0) cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

- Tổ chức tập huấn ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã miền núi.

- Tổ chức tập huấn tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định cho lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

4. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

- Tiếp tục triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng để kết nối hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh, thực hiện kết nối thông suốt đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và triển khai các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh trên đường truyền này.

- Đầu tư, mua sắm các trang thiết bị CNTT, an toàn bảo mật thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu phục vụ công tác triển khai các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh nhằm xây dựng nền tảng kết nối, chia sẻ quy mô cấp tỉnh, đảm bảo khả năng kết nối liên thông, tích hợp các hệ thống thông tin, chia sẻ thông tin qua mạng giữa các cơ quan nhà nước trên cơ sở Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định (phiên bản 1.0).

- Tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước của tỉnh nhằm giúp cho cán bộ chuyên trách CNTT của tỉnh tiếp cận với các sự cố về an toàn thông tin mạng và những biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra (nếu có).

5. Thông tin, tuyên truyền các hoạt động về lĩnh vực công nghệ thông tin

Xây dựng phóng sự, chuyên đề tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.

6. Khảo sát, đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018

Phân tích, đánh giá kết quả khảo sát, xếp hạng chỉ số theo các tiêu chí, công bố chỉ số xếp hạng Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước (cấp sở, huyện và tương đương) trên địa bàn tỉnh năm 2018.

III. CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN CỦA KẾ HOẠCH

(Danh mục các nhiệm vụ, dự án cụ thể theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm).

IV. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp môi trường chính sách

Triển khai, duy trì và cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Định phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; xây dựng các văn bản triển khai Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh.

2. Giải pháp tài chính

- Đảm bảo công tác đầu tư, nội dung triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm và có tính kế thừa từ các hạ tầng kỹ thuật CNTT sẵn có, chú trọng nâng cấp các hệ thống thông tin đã triển khai trước đây.

- Vốn ngân sách tỉnh bố trí chi cho ứng dụng CNTT phù hợp với lộ trình triển khai Kế hoạch này.

3. Giải pháp triển khai

- Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh tăng cường chỉ đạo ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành. Người đứng đầu các cơ quan phải chủ động, có quyết tâm và ủng hộ quá trình ứng dụng CNTT vào cơ quan, đơn vị mình. Kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện ứng dụng CNTT với hoạt động cải cách hành chính.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về các lợi ích trong việc xây dựng Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp. Quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về phát triển và ứng dụng CNTT. Đặc biệt bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT cho lãnh đạo các cơ quan nhà nước.

- Tăng cường công tác ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, cải tiến quy trình làm việc, chuẩn hóa nghiệp vụ.

4. Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh.

- Tập trung vào đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đảm bảo cho các hệ thống hoạt động ổn định, an toàn.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; phối hợp kịp thời với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và Cục An toàn thông tin, Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) để xử lý những sự cố có thể xảy ra.

- Duy trì hoạt động Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định.

5. Giải pháp tổ chức:

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các chương trình, dự án CNTT trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Hướng dẫn xây dựng, thẩm định kỹ thuật các chương trình dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh để việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất và đúng quy định nhà nước.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch: 8.892.206.000 đồng.

(Tám tỷ, tám trăm chín mươi hai triệu, hai trăm linh sáu nghìn đồng).

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp đã được UBND tỉnh giao dự toán năm 2018 cho Sở Thông tin và Truyền thông.

Trong đó:

+ Tại Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 08/12/2017: 6.816.000.000 đồng.

+ Tại Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 06/4/2018: 2.076.206.000 đồng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc đảm bảo tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch.

- Kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo đối với các nội dung khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có).

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng mục tiêu và tiến độ.

- Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện đồng bộ hệ thống Văn phòng điện tử kết nối liên thông của tỉnh; đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử gửi/nhận liên thông giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại cơ quan, đơn vị mình. Thực hiện việc cập nhật thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh, theo dõi và xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn.

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hệ thống Văn phòng điện tử kết nối liên thông đến cấp xã tại địa phương; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật CNTT tại các đơn vị cấp xã dự kiến triển khai áp dụng trong năm 2018.

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC NHIỆM VỤ TRONG DỰ ÁN ỨNG DỤNG CNTT TRIỂN KHAI NĂM 2018
(Thực hiện theo Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

STT

Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì

Mục tiêu đầu tư

Phạm vi đầu tư

Nội dung đầu tư

Nguồn vốn

Kinh phí đầu tư năm 2018

1

Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

Sở TT& TT

Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; tăng độ tin cậy, tính sẵn sàng, đảm bảo an toàn an ninh hệ thống

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

Đầu tư trang thiết bị CNTT cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

Sự nghiệp

6.058.453.400

2

Lắp đặt mới, bảo dưỡng mạng nội đô; thuê thiết bị đầu cuối và thuê dịch vụ kênh truyền số liệu trong các cơ quan nhà nước tại Bình Định

Sở TT& TT

Duy trì hoạt động ổn định của mạng nội đô, mạng truyền số liệu của tỉnh đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng các hệ thống thông tin của tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Bảo dưỡng thiết bị và thuê dịch vụ kênh truyền số liệu cho các cơ quan nhà nước

Sự nghiệp

192.008.800

3

Xây dựng module thanh toán điện tử tích hợp vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh phục vụ cho công tác chi trả phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 dành cho tổ chức

Sở TT& TT

Nâng cấp Cổng DVCTT và phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, đảm bảo khả năng thanh toán trực tuyến của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng DVCTT

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Xây dựng, tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến dành cho tổ chức vào Cổng DVCTT và phần mềm một cửa điện tử

Sự nghiệp

313.968.000

4

Chi phí quản lý dự án

Sở TT& TT

 

 

 

Sự nghiệp

221.909.917

5

Chi phí tư vấn đầu tư

Sở TT& TT

 

 

 

Sự nghiệp

312.367.495

6

Chi phí khác (Gk)

Sở TT& TT

 

 

 

Sự nghiệp

129.433.942

7

Chi phí dự phòng

Sở TT& TT

 

 

 

Sự nghiệp

84.449.000

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN CỦA KẾ HOẠCH UDCNTT NĂM 2018

STT

Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì

Mục tiêu đầu tư

Phạm vi đầu tư

Nội dung đầu tư

Nguồn vốn

Kinh phí đầu tư năm 2018

1

Chuyển giao phần mềm cho 42 đơn vị

Trung tâm CNTT và TT

Mở rộng triển khai hệ thống văn phòng điện tử kết nối liên thông cho các xã trong tỉnh, một số cơ quan trên địa bàn tỉnh Bình Định

UBND các xã, một số cơ quan trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tập huấn, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao phần mềm cho CBCC cấp xã, một số cơ quan trên địa bàn tỉnh

Sự nghiệp

290.859.000

2

Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ban, ngành (355 dịch vụ)

Trung tâm CNTT và TT

Tăng cường số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng DVCTT tỉnh, đảm bảo phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Xây dựng thêm 350 dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Sự nghiệp

822.776.600

3

Đào tạo về quản lý dự án CNTT cho cán bộ, công chức ở các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở TT& TT

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBCC chuyên trách CNTT tại các cơ quan trong tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Mở lớp đào tạo về quản lý dự án CNTT cho CBCC ở các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sự nghiệp

75.000.000

4

Đào tạo, bồi dưỡng lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức ở các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở TT& TT

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBCC chuyên trách CNTT tại các cơ quan trong tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức ở các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sự nghiệp

75.000.000

5

Đào tạo, tập huấn chuyên sâu về CNTT

Sở TT& TT

Đào tạo nâng cao kỹ năng về CNTT cho CBCC chuyên trách CNTT

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Cử CBCC chuyên trách CNTT đi đào tạo các khóa kỹ năng nâng cao

Sự nghiệp

54.000.000

6

Tập huấn ứng dụng CNTT trong CQNN cho CBCC cấp xã miền núi

Sở TT& TT

Nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho CBCC cấp xã khó khăn

UBND các xã trong tỉnh

Mở lớp tập huấn về các kỹ năng ứng dụng CNTT cho CBCC cấp xã khó khăn

Sự nghiệp

10.380.000

7

Tập huấn tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành

Sở TT& TT

Giới thiệu các mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Tập huấn tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TX, TP.

Sự nghiệp

12.900.000

8

Tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Sở TT& TT

Tăng cường nhận thức về công tác an toàn an ninh thông tin và khả năng phản ứng khi xảy ra sự cố về an toàn an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; Duy trì hoạt động đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Sự nghiệp

58.600.000

9

Tập huấn sử dụng chữ ký số

Sở TT& TT

Triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã

Mở lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho CBCC các cơ quan nhà nước tỉnh

Sự nghiệp

74.680.000

10

Tập huấn Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Định

Sở TT& TT

Triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Định

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Mộ lớp tập huấn về Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Định

Sự nghiệp

37.930.000

11

Thông tin, tuyên truyền về ứng dụng CNTT

Sở TT& TT

Đẩy mạnh tuyên truyền đến người

dân những lợi ích khi sử dụng hệ thống dịch vụ công, thanh toán trực tuyến; tiểm năng về ngành công phát triển phần mềm tại Bình Định. Đẩy mạnh tuyên truyền về ứng dụng CNTT trong trong các hoạt động của đời sống

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Xây dựng phóng sự phát trên Đài PT&TH tỉnh

Sự nghiệp

42.500.000

12

Khảo sát, đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2018

Sở TT& TT

Khảo sát, đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước của tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Thu thập số liệu, xây dựng báo cáo đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước của tỉnh

Sự nghiệp

24.990.000

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2047/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 15/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2047/QĐ-UBND

307

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390802