• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật thanh tra

 

Quyết định 2058/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi quy định về trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Quyết định 2058/QĐ-BHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2058/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐI, BSUNG QUY ĐỊNH TRANG PHỤC CỦA NGƯỜI ĐƯC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIM THẤT NGHIỆP, BẢO HIM Y TẾ TẠI KHOẢN 1, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 885/QĐ-BHXH NGÀY 12 THÁNG 07 NĂM 2019 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam ban hành quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ và trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo him xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam về về việc sửa đổi quy định trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 07 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi quy định trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

1. Sửa đổi Điều 10:

Điều 10. Trang phục

Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được cp trang phục, bao gồm: Quần áo thu đông, áo sơ mi dài tay, quần xuân hè, áo xuân hè ngắn tay, áo xuân hè dài tay, juyp, giầy da, ca ra vát, dây tht lưng, cặp tài liệu, biển tên, mũ kêpi, cành tùng, cu vai.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính ph
;
- Bộ L
Đ-TB&XH;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- UBND các t
nh, TP trực thuộc Trung ương;
- H
ội đồng qun lý BHXH VN;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổ
ng giám đốc;
- Các
đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Cổng TTĐT BHXH VN;
- L
ưu: VT, TTKT(10b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2058/QĐ-BHXH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 15/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2058/QĐ-BHXH

1.386

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
429129