• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

 

Quyết định 2074/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 53 lô đất dự án Khép kín điểm dân cư dãy phố chợ Trung tâm thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 2074/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2074/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 53 LÔ ĐẤT DỰ ÁN KHÉP KÍN ĐIỂM DÂN CƯ DÃY PHỐ CHỢ TRUNG TÂM THÔN BÀN THẠCH, XÃ HÒA XUÂN ĐÔNG, HUYỆN ĐÔNG HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ các Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Theo Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh về Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể các công trình, dự án trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đông Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 611/TTr-STNMT ngày 25/8/2016); Biên bản thẩm định ngày 24/8/2016 của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và hồ sơ kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 53 lô đất dự án Khép kín điểm dân cư dãy phố chợ Trung tâm thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa; với nội dung như sau:

PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT

TT

Tên lô đất

Diện tích  (m2)

Loại đất

Vị trí đất

Đường, đoạn đường hoặc khu vực

Giá đất phê duyệt (đồng/m2)

 

Bản đồ quy hoạch chi tiết phân lô tỷ lệ 1/500 Công trình xây dựng khép kín điểm dân cư dãy phố chợ Trung tâm thôn Bàn Thạch xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa

1

Các lô số: 1, 35.

100

Đất ở tại

1 (2 mặt tiền)

Quốc lộ 1-đoạn từ ranh giới Hòa Xuân Tây đến mương thủy lợi Nam Bình và đường 6m

6.050.000

2

Các lô số: 2, 3, 4, 36, 37, 38.

100

1

Quốc lộ 1-đoạn từ ranh giới Hòa Xuân Tây đến mương thủy lợi Nam Bình

5.500.000

3

Các lô số: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

100

nông thôn (ONT)

1

Các đoạn đường rộng 6m, Điểm dân cư dãy phố chợ Trung tâm thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông

2.500.000

4

Các lô số: 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 50, 51, 52, 53.

100

Đất ở tại nông

1

Các đoạn đường rộng 6m, Điểm dân cư dãy phố chợ Trung tâm thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông

2.370.000

5

Các lô số: 23, 34.

87, 5

thôn (ONT)

1 (2 mặt tiền)

Đường rộng 6m và đường rộng 6m, Điểm dân cư dãy phố chợ Trung tâm thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông

2.600.000

6

Các lô số: 39, 40.

100

Đất ở tại nông

1 (2 mặt tiền)

Đường rộng 6m và đường rộng 6m, Điểm dân cư dãy phố chợ Trung tâm thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông

2.750.000

7

Lô số 54.

112

thôn (ONT)

1

Các đoạn đường rộng 6m, Điểm dân cư dãy phố chợ Trung tâm thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông

2.370.000

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các s: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quantrách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- PCT UBND tỉnh (Hiến);
- Lưu: VT, Hg, HgAQD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2074/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 31/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2074/QĐ-UBND

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329686