• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Tuyển dụng công chức viên chức

 

Quyết định 2094/QĐ-BGTVT sửa đổi Kế hoạch năm 2019 về thi tuyển công chức vào làm việc tại cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Quyết định 2094/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2094/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2019 VỀ VIỆC THI TUYỂN CÔNG CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ QUAN THAM MƯU GIÚP VIỆC BỘ TRƯỞNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định s12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch năm 2019 về việc thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-BGTVT ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (sau đây viết tắt là Kế hoạch), như sau:

1. Điểm a khoản 9 Mục II Kế hoạch được sửa đổi như sau:

a) Thời gian tchức thi tuyn

- Thi vòng 1: Ngày 22/11/2019.

- Phỏng vấn vòng 2: Trước ngày 07/12/2019”.

2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 của Kế hoạch (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Ban Cán sự đảng Bộ;
- Đảng ủy Bộ;
- Trường Cán bộ quản lý GTVT;
-
Cổng Thông tin đin tử của B GTVT;

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

PHỤ LỤC 4

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
(Kèm theo Quyết định số 2094/QĐ-BGTVT ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phi hợp

Thi gian thực hiện

1.

Đăng thông báo và niêm yết công khai về kỳ thi tuyển công chức

Vụ TCCB

Trung tâm CNTT, Báo Giao thông và Văn phòng BGTVT

Từ 03/9- 03/10/2019

2.

Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự thi

Văn phòng Bộ

Vụ TCCB

3.

Xây dựng và thông báo công khai tài liệu tham khảo ôn thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành

Vụ TCCB

Trung tâm CNTT, Báo Giao thông và Văn phòng Bộ GTVT; các cơ quan, đơn vị có vị trí dự tuyển, Trường Cán bộ quản lý GTVT

Trước ngày 01/10/2019

4.

Phê duyệt danh sách thí sinh dự thi vòng 1

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị có vị trí dự tuyển

Trước ngày 10/10/2019

5.

Niêm yết công khai danh sách thí sinh dự thi vòng 1

Vụ TCCB

Trung tâm CNTT và Văn phòng Bộ GTVT

6.

Thành lập Hội đồng thi

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trước ngày 07/11/2019

7.

Đăng thông báo triệu tập thí sinh dự thi

Hội đồng thi

Trung tâm CNTT, Văn phòng Bộ GTVT và Trường Cán bộ quản lý GTVT

Trưc ngày 08/11/2019

8.

Thành lập các Ban tổ chức thi, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban kiểm tra sát hạch

Chủ tịch Hội đồng thi

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trường Cán bộ quản lý GTVT

Trưc ngày 15/11/2019

9.

Xây dựng ngân hàng câu hỏi, đthi và phê duyệt đề thi vòng 1 (Kiến thức chung và Tiếng Anh)

Hội đồng thi và Ban đề thi

Trường Cán bộ quản lý GTVT

Trước ngày 19/11/2019

10.

Đón tiếp thí sinh, phổ biến quy chế thi, thu lệ phí thi

Hội đồng thi và các Ban liên quan

Trường Cán bộ quản lý GTVT

Ngày 20/11/2019

11.

Tổ chức thi tuyển vòng 1, thông báo kết quả thi cho thí sinh dự thi và thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2

Hội đồng thi và các Ban liên quan

Trường Cán bộ quản lý GTVT

Ngày 22/11/2019

12.

Xây dựng và phê duyệt đề thi vòng 2 (Nghiệp vụ chuyên ngành)

Hội đồng thi và Ban đề thi

Các đơn vị có vị trí dự tuyển

Trưc ngày 30/11/2019

13.

Tổ chức phỏng vấn vòng 2

Hội đồng thi và Ban kiểm tra sát hạch

Các cơ quan, đơn vị có vị trí dự tuyển, Trường Cán bộ quản lý GTVT

Trước ngày 07/12/2019

14.

Báo cáo kết quả thi vòng 2

Hội đồng thi

Các đơn vị có vị trí dự tuyển, Trường Cán bộ quản lý GTVT

Trước ngày 15/12/2019

15.

Phê duyệt kết quả kỳ thi

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị có vị trí dự tuyển, Trường Cán bộ Quản lý GTVT

Trước 22/12/2019

16.

Niêm yết công khai kết quả thi tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT; gửi thông báo kết quả thi tuyển tới người dự tuyển

Vụ TCCB

Trung tâm CNTT, Văn phòng Bộ và các đơn vị có vị trí dự tuyển

Trước ngày 25/12/2019

17.

Hoàn thiện hồ sơ theo quy định

Người trúng tuyển

Vụ TCCB và các đơn vị có vị trí dự tuyển

Trong tháng 01/2020

18.

Quyết định tuyển dụng

Vụ TCCB

Người trúng tuyển và Các đơn vị có vị trí dự tuyển

Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ theo quy định

19.

Người trúng tuyển đến nhận việc

Công chức được tuyển dụng

Vụ TCCB và cơ quan, đơn vị có vị trí dự tuyển

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định tuyển dụng

 

II. NỘI DUNG
...
9. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức thi tuyển

a) Thời gian tổ chức thi tuyển

- Thi vòng 1: Trước ngày 10/11/2019.

- Thi vòng 2: Trước ngày 30/11/2019.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2094/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 06/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2094/QĐ-BGTVT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
428060