• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 2098/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Tải về Quyết định 2098/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2098/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 1246/TTr-SXD ngày 20/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 715/QĐHC-CTUBND ngày 24/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Phòng Kiểm soát TTHC;
- Lưu: HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo quyết định số: 2098/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT theo các QĐ

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Quyết định số 715/QĐHC-CTUBND ngày 24 tháng 7 năm 2012

I

Lĩnh vực Xây dựng

1

Cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (thuộc phạm vi thẩm quyền UBND cấp huyện)

Đã được thay thế

2

Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị (thuộc phạm vi thẩm quyền UBND cấp huyện)

3

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị (thuộc phạm vi thẩm quyền UBND cấp huyện)

4

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị (thuộc phạm vi thẩm quyền UBND cấp huyện)

5

Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I (thuộc phạm vi thẩm quyền UBND cấp huyện)

6

Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại II (thuộc phạm vi thẩm quyền UBND cấp huyện)

II

Lĩnh vực Kiến trúc, quy hoạch xây dựng

 

1

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình (thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện).

Đã được thay thế

Quyết định số: 134/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009

06

Lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng

8

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực do Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 16/8/2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015

Tổng số: 08 thủ tục

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2098/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng   Người ký: Lê Thành Trí
Ngày ban hành: 22/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2098/QĐ-UBND

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400128