• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Tải về Quyết định 21/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2015/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 12 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 248TTr-SNV ngày 08/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí, chức năng của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc:

1. Ban Thi đua - Khen thưởng là tổ chức tương đương chi cục, trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng mở tại Kho bạc nhà nước; có trụ sở, phương tiện, biên chế và kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng:

1. Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng:

a) Ban Thi đua - Khen thưởng có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban.

b) Trưởng ban là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác của Ban; chịu trách nhiệm trước trước pháp luật, trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được ủy quyền điều hành các hoạt động của Ban.

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng thực hiện theo phân cấp quản lý về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh và các quy định hiện hành.

2. Các phòng chuyên môn và tương đương của Ban:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Nghiệp vụ 1 (Phụ trách thi đua, khen thưởng các Sở, Ban ngành);

c) Phòng Nghiệp vụ 2 (Phụ trách thi đua, khen thưởng các huyện, thành phố, thị xã, cơ sở và Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh).

3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thi đua - Khen thưởng theo các quy định hiện hành; bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định.

4. Biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định phân bổ trong tổng biên chế công chức, viên chức của Sở Nội vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký

Bãi bỏ Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và các Sở, Ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị trong tỉnh; Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ, Ban TĐKT Trung ương;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; (b/c)
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - BTP;
- CPCT, CPVP;
- Điều 3 (thực hiện);
- Website Chính phủ, Công báo, Cổng TTĐT tỉnh;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chúc

 

 

- Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 16/2021/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 2 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ như sau:

“2. Các phòng chuyên môn và tương đương

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Nghiệp vụ (trên cơ sở sáp nhập Phòng Nghiệp vụ 1 và Phòng Nghiệp vụ 2).

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 16/2021/QĐ-UBND
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Nguyễn Văn Chúc
Ngày ban hành: 12/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 21/2015/QĐ-UBND

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278807