• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 2132/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Tải về Quyết định 2132/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2132/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 118/TTr-SKHĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 và Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
-
Phòng Kiểm soát TTHC;
- Lưu: HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 24/8/2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Stt theo các QĐ

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 07/7/2009

09

Lĩnh vực Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương

1

Xác nhận đơn xin nghỉ hẳn, tạm nghỉ kinh doanh

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành và chuẩn hóa theo Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 15/9/2009

14

Lĩnh vực Đấu thầu

1

Thẩm định kế hoạch đấu thầu

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành và chuẩn hóa theo Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

3

Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

4

Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp

5

Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

6

Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

7

Phê duyệt hồ sơ mời thầu

8

Phát hành hồ sơ mời thầu

9

Làm rõ hồ sơ mời thầu

10

Sửa đổi hồ sơ mời thầu

11

Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa

12

Gửi thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn, đấu thầu hạn chế gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

13

Thẩm định kết quả đấu thầu

14

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

15

Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu

16

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu

17

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

18

Xử lý tình huống trong đấu thầu

15

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

1

Thành lập tổ hợp tác

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành và chuẩn hóa theo Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác

3

Chấm dứt tổ hợp tác

Tổng số 22 thủ tục

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2132/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng   Người ký: Lê Thành Trí
Ngày ban hành: 24/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2132/QĐ-UBND

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400144