• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2141/QĐ-UBND năm 2021 về miễn, giảm mức thu giá nước sinh hoạt do tỉnh Quảng Trị ban hành

Tải về Quyết định 2141/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2141/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 16 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM MỨC THU GIÁ NƯỚC SINH HOẠT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Công văn số 5257/VPCP-KTTH ngày 01/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2776/STC-QLG&CS ngày 09/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn, giảm mức thu giá nước sạch để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cụ thể như sau:

- Miễn thu tiền nước sinh hoạt tại các cơ sở được UBND tỉnh trưng dụng làm khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid - 19 (thời gian miễn theo theo Quyết định trưng dụng của UBND tỉnh).

- Miễn thu tiền nước sinh hoạt cho các hộ nghèo theo mức thu quy định của UBND tỉnh trong thời gian 3 tháng (8,9,10 năm 2021).

- Giảm 50% mức thu tiền nước sinh hoạt cho các hộ cận nghèo theo mức thu quy định của UBND tỉnh trong thời gian 3 tháng (8,9,10 năm 2021).

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, Sở Y tế cung cấp danh sách các cơ sở được trưng dụng làm khu cách ly tập trung cho Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị để có cơ sở thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ Tài chính (B/c);
- TT/Tỉnh ủy (B/c);
- TT/HĐND tỉnh (B/c);
- Lưu: VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Hưng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2141/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị   Người ký: Võ Văn Hưng
Ngày ban hành: 16/08/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2141/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
487871