• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2187/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Tải về Quyết định 2187/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2187/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 19 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Tờ trình số 1652/SLĐTBXH-VP ngày 09/8/2021) và của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chi cục Thuế các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quy trình được phê duyệt, thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- Chi cục Thuế các huyện,TX, TP;
- Lưu: VT, VX(T), KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Võ Văn Hưng

 

PHỤ LỤC I

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ
(Kèm theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 19 tháng 08 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

I

Lĩnh vực Việc làm

 

 

 

1

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19

2.002398.000.00.00.H50

07 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,25

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 2

Xem xét, quyết định việc hỗ trợ

5,5 ngày

Phòng Giáo dục nghề nghiệp

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 2b

Trình Lãnh đạo Sở

0.5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Lãnh đạo Sở ký Văn bản, chuyển Văn thư phát hành.

01 ngày

Sở Lao động TB&XH

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Tiếp nhận, hoàn thiện kết quả

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

Bước 5

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC

Chuyên viên

TC: 01 TTHC

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG GIỮA CÁC CẤP THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ
(Kèm theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 19 tháng 08 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

I

Lĩnh vực Việc làm

 

 

 

1

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19

1.008363.000.00.00.H50

05 ngày làm việc kể từ ngày 05 hoặc ngày 20 hàng tháng

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

(Sau khi Trung tâm Dịch vụ Việc làm tổng hợp hồ sơ từ người lao động)

0,25 ngày

Trung Tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chuyên viên

Bước 2

Thẩm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản

01 ngày

Phòng LĐVL- ATLĐ

Chuyên viên

Bước 3

Ký văn bản trình UBND tỉnh

0,25 ngày

Sở LĐTBXH

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ lên UBND tỉnh

0,25 ngày

Trung Tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Chuyên viên

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và chỉ đạo chi trả hỗ trợ

03 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 6

Tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh

0,25 ngày

Trung Tâm Phục vụ hành chính công

Chuyên viên

Bước 7

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Trung Tâm Phục vụ hành chính công

Chuyên viên

2

Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

1.008362.000.00.00.H50

09 ngày làm việc:

- UBND cấp xã: 03 ngày;

- Chi cục Thuế: 02 ngày;

- UBND cấp huyện: 02 ngày;

- Sở LĐ- TB&XH: 01 ngày; UBND tỉnh: 01 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND xã

Công chức LĐTBXH

Bước 2

- Xử lý, xem xét và thẩm định hồ sơ, xác minh về việc tạm ngừng kinh doanh

- Niêm yết công khai

02 ngày

UBND xã

Công chức LĐTBXH

Bước 3

Ký Báo cáo gửi Chi cục thuế

0,5 ngày

UBND xã

Lãnh đạo/văn thư

Bước 4

Chi cục thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định trình UBND huyện

02 ngày

Chi cục thuế

 

Bước 5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng Lao động - TB&XH xử lý

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Chuyên viên

Bước 6

Rà soát, thẩm định trình UBND cấp huyện

0,75 ngày

Phòng Lao động - TB&XH

Chuyên viên

Bước 7

Ký văn bản, trình UBND tỉnh phê duyệt

0,5 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 8

Hoàn thiện, chuyển hồ sơ lên cấp tỉnh

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Chuyên viên

Bước 9

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên môn xử lý

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 10

Xử lý, thẩm định, trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Phòng LĐVL- ATLĐ/Sở Lao động - TB&XH

Chuyên viên

Bước 11

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ

01 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 12

Tiếp nhận kết quả, chuyển hồ sơ về cấp huyện

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 13

Tiếp nhận kết quả, chuyển hồ sơ về cấp xã

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Chuyên viên

Bước 14

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp xã

Công chức

Bước 15

Trả kết quả

 

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp xã

Công chức

II

Lĩnh vực Lao động

 

 

 

 

 

3

Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19

2.002399.000.00.00.H50

04 ngày làm việc

(UBND huyện: 02 ngày làm việc;

Sở LĐ-TB&XH: 01 ngày làm việc

UBND tỉnh: 01 ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng Lao động - TB&XH xử lý

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Rà soát, thẩm định trình UBND cấp huyện

0,75 ngày

Phòng Lao động - TB&XH

Chuyên viên

Bước 3

Ký văn bản, trình UBND tỉnh phê duyệt

0,5 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 4

Tiếp nhận, hoàn thiện kết quả, chuyển hồ sơ lên cấp tỉnh

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên môn xử lý

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Xử lý, thẩm định, trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Phòng LĐVL- ATLĐ/Sở Lao động - TB&XH

Chuyên viên

Bước 7

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ

01 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả, chuyển hồ sơ về cấp huyện

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 9

Tiếp nhận, hoàn thiện kết quả, chuyển UBND cấp huyện

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Chuyên viên

Bước 10

Trả kết quả

 

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Chuyên viên

III

Lĩnh vực Tiền lương

 

 

 

 

 

4

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

1.008360.000.00.00.H50

04 ngày làm việc

(UBND huyện: 02 ngày làm việc;

Sở LĐ-TB&XH: 01 ngày làm việc

UBND tỉnh: 01 ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng Lao động - TB&XH xử lý

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Chuyên viên

Bước 2

Rà soát, thẩm định trình UBND cấp huyện

0,75 ngày

Phòng Lao động - TB&XH

Chuyên viên

Bước 3

Ký văn bản, trình UBND tỉnh phê duyệt

0,5 ngày

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 4

Tiếp nhận, hoàn thiện kết quả, chuyển hồ sơ lên cấp tỉnh

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên môn xử lý

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Xử lý, thẩm định, trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Phòng LĐVL- ATLĐ/Sở Lao động - TB&XH

Chuyên viên

Bước 7

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ

01 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 8

Tiếp nhận kết quả, chuyển hồ sơ về cấp huyện

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 9

Tiếp nhận, hoàn thiện kết quả, chuyển UBND cấp huyện

0,25 ngày

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Chuyên viên

Bước 10

Trả kết quả

 

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Chuyên viên

TC: 04 TTHC

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2187/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị   Người ký: Võ Văn Hưng
Ngày ban hành: 19/08/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2187/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
487924