• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Quyết định 2189/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh Quyết định 25/2013/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho dự án, công trình đầu tư cấp nước sạch nông thôn tập trung tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2015

Tải về Quyết định 2189/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2189/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

vỀ viỆc điỀu chỈnh QuyẾt đỊnh 25/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 cỦa UBND tỈnh Khánh Hòa vỀ viỆc ban hành quy đỊnh vỀ mỘt sỐ chính sách hỖ trỢ tỪ ngân sách nhà nưỚc cho các dỰ án, công trình đẦu tư cẤp nưỚc sẠch nông thôn tẬp trung tẠi đỊa bàn tỈnh Khánh Hòa giai đoẠn 2013-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ “Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch” và Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ “Về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn”;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ “Về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015”;

Căn cứ Quyết định 25/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các dự án, công trình đầu tư cấp nước sạch nông thôn tập trung tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại công văn số 3176/STC-ĐT ngày 05 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh thời hạn hiệu lực tại Điều 2 của Quyết định 25/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa là từ ngày Quyết định 25/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 có hiệu lực cho đến hết năm 2016.

Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các dự án, công trình đầu tư cấp nước sạch nông thôn tập trung tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2015 vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh:
- Bộ Tài chính;
- Lưu:VT, HP, HgP, HLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2189/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Đào Công Thiên
Ngày ban hành: 12/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2189/QĐ-UBND

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287289