• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 22/2013/QĐ-UBND điều chỉnh quy định giá đất ở năm 2013 tại huyện Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tải về Quyết định 22/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2013/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT TẠI MỘT SỐ KHU VỰC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐẢO, HUYỆN BÌNH XUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH 11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ -CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc phương pháp xác định các loại giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013;

Căn cứ Văn bản số 144/HĐND-KTNS ngày 29/8/2013 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá đất năm 2013 tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 189/TTr-STNMT ngày 26/6/2013, văn bản số 374/STP-XDVBQPPL ngày 28/5/2013 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh quy định giá đất ở năm 2013 tại một số khu vực của huyện Tam Đảo, huyện Bình Xuyên như sau:

1. Huyện Tam Đảo

Giá đất tại khu vực thị trấn Tam Đảo

Số TT

Khu vực, vị trí

Giá đất ban hành tại Q.định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 (đồng)

Giá đất điều chỉnh, bổ sung (đồng)

1

Vị trí 2 đường loại 2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh thôn 1

5.500.000

3.000.000

2

Đất sản xuất kinh doanh thôn 2

Chưa có

2.500.000

2. Huyện Bình Xuyên

Bãi bỏ giá đất tại khu tái định cư đường TL 310 khu vực số 1 + khu vực số 2 thuộc khu dân cư thị trấn Gia Khánh (mục 10 - phần III - Bảng giá đất huyện Bình Xuyên tại Quyết định số: 55/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc).

Điều 2. Các nội dung khác tại giữ nguyên theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tư pháp, Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, huyện Bình Xuyên; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Hòa Bình

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Hà Hòa Bình
Ngày ban hành: 06/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 22/2013/QĐ-UBND

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209609