• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2016/QĐ-UBND quy định về quản lý về hoạt động kinh doanh du lịch đường biển quốc tế tại cảng biển khu vực Đà Nẵng

Tải về Quyết định 22/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2020/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2016/QĐ-UBND NGÀY 10/11/2016 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ TẠI CẢNG BIỂN KHU VỰC ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 159/TTr-SDL ngày 13 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý về hoạt động kinh doanh du lịch đường biển quốc tế tại cảng biển khu vực Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Du lịch, Giao thông vận tải; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ VH-TT và DL, Bộ GTVT;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ủy ban MTTQVN TP và các hội, đoàn thể TP;
- Các sở, ban, ngành;
- Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng;
- Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng;
- Cổng Thông tin Điện tử TP;
- Lưu: VT, KT, SDL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 03/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
450211