• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 2204/QĐ-UBND năm 2014 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Lạng Sơn

Tải về Quyết định 2204/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2204/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Theo Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về rà soát quy định thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Lạng Sơn (Phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị có liên quan dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền xử lý sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Điều 3. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số: 2204 /QĐ-UBND ngày 18 /12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CẤP TRUNG ƯƠNG (01 TTHC)

1. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm: Mã số hồ sơ trên cơ sở DLQG T-LSN-210606-TT

1.1. Nội dung đơn giản hóa:

Kiến nghị sửa đổi tên thủ tục thành: “Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước”.

Lý do: Để đảm bảo phù hợp với quy định của Điều 15, Mục 2, Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/01/2012 của Bộ NN&PTNT về quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản: Quy định về hồ sơ lưu thông đối với động vật rừng có nguồn gốc gây nuôi trong nước không cần có giấy phép vận chuyển đặc biệt và để xác định rõ phạm vi điều chỉnh của thủ tục.

1.2. Kiến nghị thực thi;

Đề nghị sửa đổi tên thủ tục để thống nhất với Điểm a Khoản 2 Điều 9, Mục 1 và Điều 15, Mục 2, Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/01/2012 của Bộ NN&PTNT về quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 2.415.300 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 2.415.300 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 0 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 0 %.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2204/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Vy Văn Thành
Ngày ban hành: 18/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2204/QĐ-UBND

346

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266479