• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 2222/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Cà Mau

Tải về Quyết định 2222/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2222/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 CỦA TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 521/TTr-SNV ngày 16 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Bộ Nội vụ tại Tp. HCM;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- NC (N 264);
- Lưu: VT, Ktr50/12.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 CỦA TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 2222/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh trong sạch, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng đủ yêu cầu nhiệm vụ được giao; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thành các nhiệm vụ đã được xác định tại Đ án đy mạnh cải cách hành chính tỉnh Cà Mau năm 2016 - 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục cải thiện Chỉ số cải cách hành chính; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan nhà nước.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực, chủ động và quyết tâm thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính.

- Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp đảm bảo nhịp nhàng, khăng khít, trên cơ sở phân công trách nhiệm, thời gian, các bước thực hiện, cách thức phối hợp cụ th, rõ ràng, tránh chồng chéo, không bỏ sót.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

a) Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, kịp thời và khả thi; tiếp tục hoàn thiện quy định của tỉnh về mi quan hệ làm việc giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân, trọng tâm là bảo đảm và phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do y ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các cấp ban hành bảo đảm phù hp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.

c) Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng, đội ngũ công chức pháp chế của các cơ quan, đơn vị trong việc tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

2. Cải cách thủ tục hành chính

a) Tập trung rà soát tất cả thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, kịp thời sửa đi, bsung, thay thế hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền đối với những thủ tục hành chính gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ theo quy định nhằm duy trì những thủ tục hành chính thực sự cần thiết, đơn giản, có chi phí tuân thủ thấp nhất.

b) Thực hiện kiểm soát chặt chẽ quy định thủ tục hành chính từ ngay khâu dự thảo; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh; thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

c) Công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính đúng quy định; chủ động cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền còn điều kiện cắt giảm và thực hiện công khai để tổ chức, cá nhân biết thực hiện, giám sát.

d) Tiếp tục đi mới phương pháp, cách thức tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, quy định hành chính đảm bảo thiết thực, phù hợp, thực hiện đi thoại định kỳ 6 tháng/1 ln đi với cp tỉnh; 03 tháng/1 lần đối với y ban nhân dân cấp huyện.

đ) Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông bảo đảm các quy trình giải quyết theo đúng quy định.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

a) Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng quy định; rà soát, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển.

b) Nâng cao chất lượng việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; thực hiện chuyn đi các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên thành công ty cphần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Tiếp tục rà soát, ban hành, chỉ đạo ban hành mới, sửa đổi, bsung, thay thế các quy định về quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, quy chế văn hóa công sở, quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính, quy chế chi tiêu nội bộ,... bảo đảm chặt chẽ, phù hợp, đúng quy định.

d) Thực hiện hiệu quả việc phân cấp theo các quy định của y ban nhân dân tỉnh và việc phân cấp quản lý nhà nước theo Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 03/11/2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ; xác định rõ phạm vi và nội dung quản lý nhà nước về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa cơ quan chuyên môn các cấp với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, chuyển giao những công việc mà cơ quan hành chính nhà nước không nên làm hoặc làm hiệu quả thấp cho các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ đảm nhận theo quy định.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a) Phê duyệt Đề án vị trí việc làm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ; tiếp tục thực hiện sắp xếp, bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thực thi công vụ.

b) Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức phù hợp yêu cầu thực tế; quan tâm bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho những cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc với công dân.

c) Tiếp tục trin khai có hiệu quả việc tinh giản biên chế theo Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đán tinh giản biên chế tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015 - 2021. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa để thay thế nguồn trả lương từ ngân sách bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp theo quy định.

d) Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ kết quả đánh giá về sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp, công dân và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đđánh giá nhận xét đối với cán bộ, công chức, viên chức.

đ) Tchức thi tuyn công chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; thi tuyn hoặc xét tuyn viên chức đ bsung đủ số lượng cho các đơn vị nhm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Áp dụng công nghệ thông tin, các mô hình, phương pháp, công nghệ hiện đại vào tuyn dụng, nâng ngạch, thăng hạng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

5. Cải cách tài chính công

a) Tiếp tục nâng cao hiệu quả và thực hiện đúng các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp theo kế hoạch.

b) Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công; ban hành, sửa đi, bsung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phm vi quản lý.

c) Tăng cường tính minh bạch, hiệu quả quản lý theo mục tiêu trong lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán ngân sách; kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhà nước chi thường xuyên và đầu tư công, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm các khoản chi tài cnh của khu vực công.

d) Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công, tăng cường sử dụng các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách, tài chính kế toán.

6. Hiện đại hóa hành chính

a) Nâng cao chất lượng, tỷ lệ văn bản, tài liệu chính thức trao đi và tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng VIC; cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4; ứng dụng phần mềm “Một cửa điện tử”; chữ ký số tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước các cấp; chất lượng hoạt động của Cổng Thông tin điện tử, website của các cơ quan, đơn vị.

b) Xây dựng, trin khai các ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn tại các sở, ban, ngành, y ban nhân dân cấp huyện đnâng cao hiệu quả công việc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hình thành các cơ sở dữ liệu dùng chung về các đối tượng quản lý làm nền tảng cho chính quyền điện tử. Tchức lại hệ thống quản lý văn bản điều hành của tỉnh theo kiến trúc chính quyền điện tử và thực hiện kết nối liên thông văn bản với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương khác.

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của huyện Cái Nước, huyện Năm Căn và thành phố Cà Mau đảm bảo phục vụ giao dịch trực tiếp của người dân được nhanh, gọn, chính xác.

d) Nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; mở rộng trin khai ISO đến các đơn vị hành chính cấp xã.

đ) Tiếp tục đu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, phòng làm việc và trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

a) Ban hành và triển khai thực hiện kịp thời các văn bản, quy định về cải cách hành chính.

b) Nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức tham mưu, thực hiện về công tác cải cách hành chính; bảo đảm việc xây dựng, thực hiện các kế hoạch, báo cáo cải cách hành chính, báo cáo cải thiện nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tnh chất lượng, đúng quy định; chủ động tham mưu, đề xuất y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh các giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn và đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

c) Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết Đề án về đẩy mạnh công tác cải cách chính năm 2016 - 2017 của tỉnh; đánh giá công tác cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 tỉnh Cà Mau.

d) Tự đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh theo kế hoạch của Bộ Nội vụ.

đ) Thực hiện việc xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 và 2016 đối với các sở, ban, ngành tỉnh, y ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

e) Đcao trách nhiệm của người đứng đầu; gắn công tác cải cách hành chính với khen thưởng, kỷ luật và các hình thức bnhiệm tại các cơ quan, đơn vị.

g) Tăng cường công tác kim tra, tuyên truyền cải cách hành chính.

h) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công chức, công vụ; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức gây phiền hà, sách nhiễu, vô cảm trong việc giải quyết công việc có liên quan đến tchức, cá nhân. Kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế thông qua các kỳ họp, kết luận, thông báo của y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, Đoàn kiểm tra, Tổ kiểm tra của tỉnh để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017.

i) Đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch, đồng thời khuyến khích các cơ quan, đơn vị huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện Kế hoạch này.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công tác cải cách hành chính được trin khai thực hiện trên 07 nội dung với 18 nhiệm vụ được phân công cho các cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và quy định thời gian thực hiện, hoàn thành (có Phụ lục kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch này xây dựng, chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành, báo cáo y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trong tháng 01 năm 2017.

2. Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch này; thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên; chủ trì, phối hợp, tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung được nêu tại mục 3, 4, 7 Phần II của Kế hoạch; báo cáo đánh giá việc cải thiện nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh năm 2016 và các nội dung khác có liên quan.

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung được nêu tại mục 1, 2 Phần II của Kế hoạch và các nội dung khác có liên quan.

4. Văn phòng y ban nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

5. Sở Tài chính cân đối, tham mưu y ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ ngân sách thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017; bố trí kinh phí xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định; chủ trì phối hợp, tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung được nêu tại mục 5 Phần II của Kế hoạch và các nội dung khác có liên quan.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung được nêu tại điểm a, b, c mục 6, Phần II của Kế hoạch và các nội dung khác có liên quan.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện điểm đ, mục 6 Phần II của Kế hoạch; tổ chức hội nghị đánh giá cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 tỉnh Cà Mau và các nội dung khác có liên quan.

8. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện đim d, mục 6 Phần II của Kế hoạch và các nội dung khác có liên quan.

Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Cà Mau. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau phản ánh trực tiếp về Sở Nội vụ đđề xuất sửa đi, bổ sung cho phù hợp.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 CỦA TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm

Thi gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Ghi chú

I. Cải cách thể chế

Xây dựng Kế hoạch xây dựng, ban hành, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch

Quí IV năm 2016

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành tỉnh

 

II. Cải cách thủ tục hành chính

1. Xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017

Kế hoạch

Trước ngày 31/01/2017

Sở Tư pháp

 

 

2. Xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Kế hoạch

Quí IV năm 2016

Sở Tư pháp

 

 

3. Tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp về thực hiện quy định hành chính, thủ tục hành chính

Báo cáo

6 tháng một lần

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc sở, ban ngành tỉnh

Các tổ chức, cá nhân có liên quan

 

3 tháng một lần

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau

III. Cải cách tổ chức bộ máy

Kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Báo cáo

Theo thời gian kiểm tra cải cách hành chính năm 2017

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

 

IV. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

1.  Phê duyệt Đề án vị trí việc làm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định

Quyết định

Trong năm 2017

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

 

2. Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Kế hoạch

Quý IV năm 2016

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

 

3. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2017

Kế hoạch

Quý I năm 2017

Tổ kiểm tra công vụ tỉnh

 

 

4. Tổ chức thi nâng ngạch, thi tuyển công chức

Kế hoạch

Trong năm 2017

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

 

V. Cải cách tài chính công

Ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 345/QĐ- UBND ngày 09/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định

Trong năm 2017

Các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các sở, ngành tỉnh có liên quan, UBND cấp huyện

 

VI. Hiện đại hóa nền hành chính

Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017

Kế hoạch

Quí IV năm 2016

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

VII. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

1. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017

Kế hoạch

Quý I năm 2017

Sở Nội vụ

 

 

2. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017

Kế hoạch

Quý VI năm 2016

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành có liên quan

 

3. Công bố chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau năm 2015, 2016

Quyết định

Quý I năm 2017

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

 

4. Tổ chức sơ kết Đề án về đẩy mạnh cải cách hành tỉnh Cà Mau năm 2016-2017

Báo cáo

Quý I năm 2017

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

 

5. Tổ chức đánh giá công tác cải thiện nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 tỉnh Cà Mau

Báo cáo

Trong năm 2017

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

 

6. Tổ chức đánh giá công tác cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh (PAPI)

Báo cáo

Trong năm 2017

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

 

 

7. Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Kế hoạch

Quý IV năm 2017

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2222/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 23/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2222/QĐ-UBND

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342374