• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Quyết định 2232/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Điều 3 Quyết định 1031/2005/QĐ-UB về thành lập Trung tâm đào tạo điều khiển phương tiện giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải, tỉnh Hà Giang

Tải về Quyết định 2232/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2232/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 22 tháng 9 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1031/2005/QĐ-UB NGÀY 24/5/2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Thông báo số 411/TB-BCS ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về kết luận họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tháng 9/2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 464/TTr-SNV ngày 13 tháng 9 năm 2016 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 530/STP-XDKTVB ngày 09 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại gạch đầu dòng thứ nhất Điều 3 Quyết định số 1031/2005/QĐ-UB ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

- Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Nội vụ và Thủ trưởng đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo VP, CV NC, GT, Trung tâm CB-TH;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tnh;
- VNPT ioffice;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2232/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 22/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2232/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332346