• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 2234/QĐ-UBND năm 2013 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Quyết định 2234/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2234/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị Quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của HĐND tỉnh, khóa XI kỳ họp thứ 6 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2013 (nguồn vốn tỉnh);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013 như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2013 (nguồn vốn tỉnh).

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, đơn vị trực thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Danh mục

Kế hoạch năm 2013

Tăng (+)/
giảm (-)

Kế hoạch
sau khi điều chỉnh, bổ sung

Chủ đầu tư

Ghi chú

A

Vốn ngân sách tỉnh

 

 

 

 

 

 

Công trình giảm vốn

 

 

 

 

 

1

Trung tâm Y tế TP.Quy Nhơn

1.111.000

-1.111.000

0

Sở Y tế

 

 

Công trình tăng vốn

 

 

 

 

 

1

Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong

0

1.093.000

1.093.000

Sở Y tế

 

2

Dự án PIU (đối ứng)

0

18.000

18.000

Sở Y tế

 

B

Vốn xổ số kiến thiết

 

 

 

 

 

 

Công trình giảm vốn

 

 

 

 

 

1

Phòng khám đa khoa khu vực Bình Dương

450.000

-285.000

165.000

Sở Y tế

 

 

Công trình tăng vốn

 

 

 

 

 

1

Bệnh viện mắt (Trạm biến áp)

500.000

240.000

740.000

Sở Y tế

 

2

Trạm Y tế xã Cát Tài - Tài trợ bổ sung hợp phần 3 - Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai (khắc phục hậu quả mưa, bão năm 2011)

0

25.000

25.000

Sở Y tế

 

3

Trạm Y tế xã Mỹ Hiệp - Tài trợ bổ sung hợp phần 3 - Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai (khắc phục hậu quả mưa, bão năm 2011)

0

20.000

20.000

Sở Y tế

 

C

Vốn cấp quyền sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

Công trình giảm vốn

 

1.100.500

 

 

 

1

Sửa chữa cầu Bồng Sơn

1.750.000

-600.500

1.149.500

Sở GTVT

dự án đã quyết toán hết khối lượng

2

Nâng cấp đoạn tuyến Km44-Km50 (xã Mỹ Chánh) thuộc tuyến đường ĐT639

1.200.000

-500.000

700.000

Sở GTVT

dự án đã quyết toán hết khối lượng

 

Công trình tăng vốn

 

1.100.500

 

 

 

1

Bồi thường, hỗ trợ diện tích ruộng bị bồi lấp do sạt lở đất, đá khu vực đèo Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ

0

1.100.500

1.100.500

UBND
huyện Hoài Nhơn

dứt điểm

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2234/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 15/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2234/QĐ-UBND

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204972