• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dự trữ quốc gia


 

Quyết định 2284/QĐ-TTg về xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi để khắc phục hậu quả do thiên tai năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 2284/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2284/-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP HẠT GIỐNG CÂY TRỒNG TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC TỈNH: THỪA THIÊN HUẾ, QUẢNG NAM VÀ QUẢNG NGÃI ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO THIÊN TAI NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 15898/BTC-TCDT ngày 25 tháng 12 năm 2020, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 8705/TTr-BNN-TT ngày 11 tháng 12 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 615,8 tấn hạt giống lúa, 130,48 tấn hạt giống ngô và 1,48 tấn hạt giống rau cho các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi để khắc phục hậu quả do thiên tai năm 2020, cụ thể:

- Tỉnh Thừa Thiên Huế: 210,8 tấn hạt giống lúa, 24 tấn hạt giống ngô và 1,48 tấn hạt giống rau.

- Tỉnh Quảng Nam: 200 tấn hạt giống lúa và 35 tấn hạt giống ngô.

- Tỉnh Quảng Ngãi: 205 tấn hạt giống lúa và 71,48 tấn hạt giống ngô.

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên kịp thời, đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP;
- Bộ KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT,
các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2284/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2284/QĐ-TTg

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
461506