• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đội tuyên truyền lưu động


 

Quyết định 23/2016/QĐ-UBND Quy định định mức hoạt động và mức bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện do tỉnh Hòa Bình ban hành

Tải về Quyết định 23/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2016/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 21 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG VÀ MỨC BỒI DƯỠNG BIỂU DIỄN, BỒI DƯỠNG LUYỆN TẬP ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 487/TTr-SVHTTDL ngày 15/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định định mức hoạt động và mức bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập đối với các Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

QUY ĐỊNH

ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG VÀ MỨC BỒI DƯỠNG BIỂU DIỄN, BỒI DƯỠNG LUYỆN TẬP ĐỐI VỚI CÁC ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN
( Ban hành kèm theo Quyết định sô 23 /2016/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

1. Phạm vi và đi tượng áp dụng

a) Phạm vi áp dụng: Áp dụng chế độ quản lý đặc thù đi với Đội Tuyên truyền lưu động được thành lập tại Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thông tin triển lãm hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh, huyện, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Đội Tuyên truyền lưu động).

b) Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với các tuyên truyền viên trong, ngoài biên chế của các Đội Tuyên truyền lưu động và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

2. Định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động

STT

Nội dung

Chỉ tiêu hoạt động trong năm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Số buổi hoạt động trong năm

120 buổi

100 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thảo, hội thi Đội thông tin lưu động

2 cuộc

2 cuộc

3

Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác

12 tài liệu

12 tài liệu

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở

2 lớp

2 lớp

5

Biên tập, dàn dựng chương trình mới

6 chương trình

6 chương trình

3. Mức chi bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn

3.1. Tuyên truyền viên trong biên chế:

a) Bồi dưỡng luyện tập chương mới: Mức bồi dưỡng cho 01 buổi tập chương trình mới là 50.000đồng/người/buổi/4giờ. Số buổi tập tối đa cho một chương trình mới là 10 buổi.

b) Mức biểu diễn trong chương trình biểu diễn lưu động:

- Mức bồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn lưu động đối với vai chính là 80.000 đồng/ người. số lượng tuyên truyền viên đóng vai chính trong các chương trình biểu diễn lưu động do Giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh, huyện quyết định.

- Mức bồi dưỡng 01 buổi biểu diễn lưu động đối với các vai diễn khác là 60.000 đồng/người.

3.2. Các tuyên truyền viên ngoài biên chế (đối tượng đã được các đơn vị tuyển dụng) tham gia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu động theo hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh và huyện thì ngoài tiền công theo hợp đồng còn được hưởng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo quy định tại điểm 3.1, khoản 3, Điều này.

3.3 Đối với các thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện khi tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt áp dụng mức chi tại quy định này để chi bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn.

4. Nguồn kinh phí

- Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành của Luật ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nguồn tài trợ, viện trợ theo quy định của pháp luật.

- Nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập.

Các nội dung khác không qui định tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch./.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 21/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 23/2016/QĐ-UBND

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330828