• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 23/2016/QĐ-UBND Quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 23/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2016/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3131/SXD- TTr ngày 27/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2016 và thay thế Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định thực hiện một số nội dung quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư; Thủ trưng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực Tnh ủy Khánh Hòa;
- Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa;
- Ch tịch và các PCT UBND tnh Khánh Hòa;
- UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa;
- Lưu: VT, VC, HgP, BN, CN, HM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng nhà chung cư có mục đích để ở, nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp dùng để ở và sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bao gồm: Hội nghị nhà chung cư; giá dịch vụ quản lý vận hành; kinh phí quản lý vận hành; trông giữ xe và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Đối với chung cư nhà ở xã hội chỉ để cho học sinh, sinh viên và công nhân ở theo hình thức tập thể nhiều người trong một phòng; các căn hộ du lịch, nghỉ dưỡng thuộc dự án đầu tư xây dựng khách sạn hoặc tòa nhà hỗn hợp, không hình thành đơn vị ở, không hình thành khu dân cư thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện); UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp phường).

2. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư (sau đây gọi tắt là chủ đầu tư), Ban quản trị nhà chung cư (sau đây gọi tắt là Ban quản trị), đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư.

3. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Điều 3. Hội nghị nhà chung cư

1. Đối với chung cư đã bán được 50% số lượng căn hộ trở lên (kể cả những căn hộ được chủ đầu tư giữ lại) và đã bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành mà hiện chưa tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu, chưa bầu Ban quản trị, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu theo Điều 13 Quy chế qun lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

Trường hợp không xác định được chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư không còn quản lý chung cư, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Quy định này hiệu lực thi hành, UBND cấp phường nơi có nhà chung cư có trách nhiệm chủ trì tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu.

2. Đối với chung cư không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này thì việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu thực hiện theo Điều 13 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD .

3. Trường hợp Hội nghị nhà chung cư do UBND cấp phường tổ chức quy định tại khoản 6 Điều 13 và khoản 6 Điều 14 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD mà vẫn không bầu được Ban quản trị, thành viên Ban quản tr, Trưng ban hoặc Phó ban quản trị, UBND cấp phường trình UBND cấp huyện ban hành quyết định chỉ định Ban quản trị nhà chung cư trong thời gian chờ Hội nghị nhà chung cư bầu Ban quản tr.

4. Trường hợp Hội nghị nhà chung cư do UBND cấp phường tổ chức quy định tại khoản 6 Điều 13 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD mà vẫn không biểu quyết thông qua được mức giá dịch vụ nhà chung cư, UBND cấp phường thông báo giá dịch vụ nhà chung cư trong thời gian chờ giải quyết tranh chấp, chờ Hội nghị nhà chung cư thông qua giá dịch vụ nhà chung cư. Mức giá dịch vụ nhà chung cư do UBND cấp phường thông báo áp dụng mức giá trong khung giá theo quy định tại Điều 4 Quy định này.

Điều 4. Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1. Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư do chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có trách nhiệm tính toán, xác định theo quy định tại Điều 30 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD .

Trường hợp các bên không thỏa thuận được giá dịch vụ theo điểm a và b khoản 3 Điều 30 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD thì xác định theo khung giá dịch vụ quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư:

đồng/m2 thông thủy/tháng

Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư:

Có thang máy

Không thang máy

Mức giá tối đa

8000

6000

Mức giá tối thiểu

4500

3000

Mức giá trong khung giá quy định tại khoản này chưa có các dịch vụ gia tăng (như tắm hơi, bể bơi sử dụng riêng cho từng nhà hoặc các dịch vụ gia tăng khác).

3. Trường hợp doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư được hỗ trợ giảm giá dịch vụ hoặc chung cư có khoản thu kinh doanh dịch vụ từ các diện tích thuộc phần sở hữu chung bù đắp chi phí quản lý vận hành nhà chung cư thì được thu kinh phí nhà chung cư thấp hơn mức giá tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 5. Kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư

1. Chủ đầu tư, Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư từ chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư hàng tháng, cụ thể:

Kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư của chủ sở hữu, người sử dụng

=

Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư (m2/tháng)

x

Phn diện tích sở hữu riêng tính theo diện tích thông thủy (m2)

2. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư có trách nhiệm đóng góp kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại khoản 1 Điều này và Điều 31 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD .

3. Các chi phí sử dụng nhiên liệu, điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ khác của từng căn hộ không tính trong giá dịch vụ nhà chung cư, mà do người sử dụng căn hộ trực tiếp chi trả với đơn vị cung cấp dịch vụ đó (nếu có hợp đồng sử dụng riêng) hoặc trả cho doanh nghiệp quản lý vận hành (nếu không có hợp đồng sử dụng riêng) theo khối lượng thực tế tiêu thụ và được tính toán cộng thêm phần hao hụt (nếu có).

Riêng chi phí hao hụt nước sinh hoạt của chung cư, người sử dụng nhà chung cư trách nhiệm đóng góp để chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ. Mức đóng góp do Hội nghị nhà chung cư quyết định. Trường hợp chưa thông qua Hội nghị nhà chung cư thì mức đóng góp do Ban quản trị nhà chung cư quyết định, nhưng phải báo cáo Hội nghị nhà chung cư gần nhất Trường hợp chưa thành lập Ban quản trị thì mức đóng góp do chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở chung cư quyết định, nếu không xác định được chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư không còn quản lý chung cư thì UBND cấp phường quyết định.

Trường hợp người sử dụng nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nhà chung cư mà không đóng góp để chi trả chi phí hao hụt nước sinh hoạt của chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư phải đóng góp khoản chi phí này.

Điều 6. Trông giữ xe đối với nhà chung cư

1. Chủ đầu tư, Ban quản trị tự thực hiện hoặc ủy quyền cho đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện thu phí trông giữ ôtô, xe máy, xe đạp đối với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư theo quy định hiện hành.

2. Đối với việc sử dụng chỗ để xe thuộc sở hữu chung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Luật Nhà ở năm 2014 để trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp của các đối tượng không phải là chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, do Hội nghị nhà chung cư quyết định. Trường hợp chưa thông qua Hội nghị nhà chung cư thì việc này do Ban quản trị nhà chung cư quyết định, nhưng phải báo cáo Hội nghị nhà chung cư gần nhất Trường hợp chưa thành lập Ban quản trị thì việc này do chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở chung cư quyết định, nếu không xác định được chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư không còn quản lý chung cư thì UBND cấp phường quyết định. Việc trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp phải bảo đm không được ảnh hưởng đến sinh hoạt chung bình thường của các hộ gia đình đang sử dụng căn hộ chung cư.

3. Phí trông giữ ôtô, xe máy, xe đạp được hạch toán riêng và được bù đắp vào kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, giảm giá dịch vụ nhà chung cư.

Điều 7. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

1. Sở Xây dựng:

a) Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn toàn tỉnh; chủ trì tổ chức xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh;

b) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư trong quản lý sử dụng chung cư;

c) Tham mưu UBND tỉnh văn bản báo cáo tình hình quản lý vận hành, quản lý sử dụng nhà chung cư theo yêu cầu của Bộ Xây dựng và Chính phủ;

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với nhà chung cư trên địa bàn quản lý theo Quy định này và Điều 48 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ;

b) Báo cáo tình hình quản lý vận hành, quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn theo yêu cầu của Sở Xây dựng, UBND tỉnh;

c) Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư trong quản lý, sử dụng chung cư trên địa bàn quản lý;

d) Đôn đốc, kiểm tra UBND cấp xã, chủ đầu tư, đơn vị đang quản lý nhà chung cư, Ban quản trị báo cáo tình hình quản lý vận hành, quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quản lý;

đ) Định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm, UBND cấp huyện có văn bản báo cáo tình hình quản lý vận hành, quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quản lý gửi về Sở Xây dựng.

5. UBND xã, phường, thị trấn:

a) Quản lý hành chính đối với nhà chung cư trên địa bàn quản lý;

b) Báo cáo tình hình quản lý vận hành, quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn theo yêu cầu của UBND cấp huyện;

c) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với nhà chung cư trên địa bàn quản lý theo Quy định này và Điều 49 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ;

d) Phi hợp với Sở Xây dựng kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư trong quản lý, sử dụng chung cư trên địa bàn quản lý;

đ) Đôn đốc, kiểm tra chủ đầu tư, đơn vị quản lý nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư trên địa bàn quản lý thực hiện trách nhiệm quản lý vận hành nhà chung cư, báo cáo tình hình quản lý sử dụng nhà chung cư;

e) Định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm, UBND cấp xã có văn bản báo cáo tình hình quản lý vận hành, quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quản lý gửi về Sở Xây dựng, UBND cấp huyện.

6. Chủ đầu tư, Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có trách nhiệm:

a) Thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo Quy định này; Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT- BXD và các quy định pháp luật liên quan;

b) Đột xuất theo yêu cầu của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã hoặc định kỳ trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, chủ đầu tư, Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có văn bản báo cáo tình hình quản lý vận hành, quản lý sử dụng nhà chung cư gửi về các cơ quan trên.

Nếu phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND tỉnh và Bộ Xây dựng để xem xét giải quyết./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Đào Công Thiên
Ngày ban hành: 10/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 23/2016/QĐ-UBND

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329266