• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 23/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2020/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬ DỤNG VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TIN HỌC DIỆN RỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2019/QĐ-UBND NGÀY 29/10/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT , ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT , ngày 05/11/2019 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT , ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 40/TTr-STTTT, ngày 12/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND , ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long, cụ thể.

1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (các sở, ban, ngành) và các đơn vị trực thuộc.

b) UBND huyện, thị xã, thành phố; Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

c) Văn phòng Tỉnh ủy, các ban thuộc Tỉnh ủy; Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và các đơn vị trực thuộc; Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

d) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

đ) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long.

e) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện.

g) Các đơn vị thuộc ngành dọc có tham gia cung cấp, khai thác các dịch vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

h) Các đối tượng khác theo yêu cầu của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Bổ sung khoản 10, Điều 3 như sau:

“10. Cổng kết nối vào mạng TSLCD là thiết bị mạng, thiết bị bảo mật hoặc thiết bị khác có chức năng tương đương để cung cấp giao diện kết nối giữa hệ thống mạng của cơ quan, tổ chức với mạng TSLCD.”

3. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“ Điều 11. An toàn hệ thống thông tin khi kết nối vào Mạng WAN

1. Đơn vị sử dụng phải tách riêng phân hệ kết nối mạng WAN với phân hệ kết nối mạng Internet;

2. Hệ thống thông tin khi kết nối vào mạng WAN phải đáp ứng các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Cổng kết nối của hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu an toàn tại Phụ lục 1 Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT , ngày 05/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

3. Trung tâm dữ liệu khi kết nối vào mạng WAN phải đáp ứng các yêu cầu an toàn theo quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và các yêu cầu an toàn tại Phụ lục 2 Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT , ngày 05/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.”

4. Bổ sung khoản 13, Điều 16 như sau:

“13. Khi cần bổ sung, thay đổi điểm kết nối mạng TSLCD cấp II của các đơn vị trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị gửi đề nghị bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long, để tổng hợp và gửi văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Bưu điện Trung ương).”

5. Bổ sung các điểm e), g), h) tại khoản 1, Điều 17 như sau:

“e) Quản lý, khai thác và bảo vệ cổng kết nối vào mạng WAN đặt tại cơ quan, đơn vị sử dụng theo các quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT , ngày 05/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

g) Xây dựng phương án ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

h) Quản lý truy nhập, giám sát và ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thông tin từ hệ thống thông tin của đơn vị sử dụng khi kết nối vào mạng TSLCD và các mạng bên ngoài.

6. Đổi tên Điều 18 thành “Trách nhiệm khi sử dụng mạng WAN”

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU; TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- TT.TH-CB;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT; 1.10.02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 31/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449627