• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 230/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Trường Đại học Nam Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 230/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 10/TTr- BGDĐT ngày 04 tháng 01 năm 2013 về việc thành lập Trường Đại học Nam Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Trụ sở của Trường: tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Trường Đại học Nam Cần Thơ là cơ sở giáo dục đại học tư thục; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Đại học Nam Cần Thơ hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 63/2011/ QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.

Điều 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này thay thế Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 230/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 25/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/02/2013   Số công báo: Từ số 85 đến số 86
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 230/QĐ-TTg

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
174327