• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2014 quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 2306/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2306/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 29 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, CÂY CỐI HOA MÀU VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 934/TTr-STNMT ngày 20 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.

(có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Đơn giá ban hành tại Điều 1 Quyết định này là cơ sở để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế.

Đối với các loại tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu chưa Quy định trong Quyết định này, khi tính bồi thường, hỗ trợ UBND cấp huyện xác định giá trị loại tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu có giá trị tương đương để tính bồi thường, hỗ trợ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu giá vật liệu xây dựng trên thị trường biến động làm tác động đến đơn giá xây dựng cơ bản trên 20%; giá nông, lâm sản biến động trên 20% thì các huyện, thành phố phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Xử lý chuyển tiếp

1. Các dự án đã phê duyệt và hoàn thành công tác chi trả hết tiền bồi thường, hỗ trợ thì không áp dụng đơn giá bồi thường, chính sách hỗ trợ ban hành theo Quyết định này.

2. Các dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, đã chi trả một phần kinh phí

Phần kinh phí đã chi trả không thực hiện phê duyệt lại phương án; phần kinh phí chưa chi trả thì thực hiện tính toán và phê duyệt lại phương án bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá bồi thường, chính sách hỗ trợ ban hành theo Quyết định này.

3. Các dự án đã phê duyệt, chưa chi trả tiền

- Trường hợp do nguyên nhân khách quan thì thực hiện tính toán và phê duyệt lại phương án bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá bồi thường, chính sách hỗ trợ ban hành theo Quyết định này.

- Trường hợp do nguyên nhân chủ quan của người bị thu hồi đất thì không thực hiện phê duyệt lại phương án bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá bồi thường, chính sách hỗ trợ ban hành theo Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh về việc bổ sung đơn giá hỗ trợ, công chăm sóc bảo vệ rừng vào Phụ lục đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất kèm theo Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: TC, TN&MT;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT - Hiệu 100 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

PHỤ LỤC SỐ 1

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG TÀI SẢN, CÂY CỐI HOA MÀU VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

Phần I

NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC

STT

Loại tài sản

Đơn vị tính

Đơn giá bồi thường, hỗ trợ

I

Đơn giá bồi thường của nhà

 

 

1

Nhà 1 tầng, tường chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi

Đ/m2

(xây dựng)

4.098.000

2

Nhà 01 tầng, tường chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép

3.748.000

3

Nhà 01 tầng, tường chịu lực, mái lợp ngói, hiên tây

3.371.000

4

Nhà 01 tầng, tường chịu lực, mái lợp ngói

3.340.000

5

Nhà 01 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi

4.229.000

6

Nhà 01 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép

3.754.000

7

Nhà 01 tầng, tường chịu lực 220 mm hiên bê tông cốt thép mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch Ceramic 300 x 300 mm

3.281.000

8

Nhà 01 tầng, tường chịu lực 110 mm hiên bê tông cốt thép mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch Ceramic 300 x 300 mm

3.085.000

9

Nhà 01 tầng, tường chịu lực 220 mm hiên bê tông cốt thép mái lợp tôn, trần nhựa, nền lát gạch Ceramic 300 x 300 mm

4.058.000

10

Nhà 01 tầng, tường chịu lực 110 mm hiên bê tông cốt thép mái lợp tôn, trần nhựa, nền lát gạch Ceramic 300 x 300 mm

3.116.000

11

Nhà 01 tầng, tường chịu lực 220 mm, mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch Ceramic 300 x 300 mm

3.223.000

12

Nhà 01 tầng, tường chịu lực 110 mm, mái lợp Fibrôxi măng, nền lát gạch Ceramic 300 x 300 mm

2.992.000

13

Nhà 02 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi

Đ/m2 sàn

4.076.000

14

Nhà 02 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn bê tông cốt thép

3.806.000

15

Nhà 02 tầng, tường chịu lực, sàn bê tông cốt thép

3.368.000

16

Nhà 03 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi

3.455.000

17

Nhà 04 tầng, khung, sàn bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi

Đ/m2

(xây dựng)

3.996.000

18

Nhà 01 tầng, tường 110 mm bổ trụ 220 mm, mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch hoa

Đ/m2

(xây dựng)

3.002.000

II

Đơn giá bồi thường một số công trình dạng khác

1

Đối với công trình nhà 01 tầng tường xây 110 mm, bổ trụ 220 mm thì đơn giá tính bằng đơn giá nhà xây tường 220 mm giảm trừ 150.000 đồng/m² xây dựng đối với mức giá quy định tại Tiết 1, 2, 3, 4 Điểm I Mục A Phần I, Phụ lục 1

2

Đối với công trình nhà 03 tầng không có lớp chống nóng thì đơn giá giảm trừ 302.000 đồng/m2 so với nhà 03 tầng có lớp chống nóng bằng tôn múi quy định tại Bảng trên

3

Đối với nhà lợp fibrô xi măng chống nóng thay vì lợp tôn múi chống nóng thì đơn giá giảm trừ 235.000 đồng/m2 xây dựng

4

Đối với nhà lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm đơn giá bằng giá nhà lát gạch Ceramic 300 x 300 mm giảm trừ 19.000 đồng/m2 xây dựng, m2 sàn.

5

Đối với nhà láng nền bằng vữa xi măng đơn giá bằng giá nhà lát gạch Ceramic 300 x 300 mm giảm trừ 122.000 đồng/m2 xây dựng, m2 sàn.

6

Đối với nhà tương tự như tại Tiết 9, 10 Điểm I Mục A Phần I nếu là trần gỗ đơn giá cộng thêm: 264.000 đ/m2 xây dựng

7

Đối với nhà bả ma tít lăn sơn đơn giá cộng thêm 46.800 đ/m2 diện tích tường cần sơn bả.

B

Nhà khung sắt

 

 

1

Nhà khung sắt, mái lợp Fibrô xi măng, không tường, nền láng vữa xi măng

Đ/m2

(xây dựng)

1.986.545

2

Nhà khung sắt, mái lợp tôn, không tường, nền láng vữa xi măng

2.316.140

3

Nhà khung cột sắt, mái tôn (nhà ga ra xe đạp, xe máy của cơ quan)

2.385.029

 

Trường hợp có tường xây bao che ngoài chi phí bồi thường nêu trên còn được cộng thêm chi phí xây tường rào quy định tại Điểm IX Mục H Phần I, Phụ lục số 01

C

Nhà bán mái

 

 

1

Nhà bán mái: Tường xây gạch chỉ 220 mm, mái lợp tôn, nền láng vữa xi măng

Đ/m2

(xây dựng)

2.455.000

2

Nhà bán mái: Tường xây gạch chỉ 220 mm, mái lợp Fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng

2.247.000

3

Nhà bán mái: Tường xây gạch chỉ 110 mm, mái lợp tôn, nền láng vữa xi măng

1.907.000

4

Nhà bán mái: Tường xây gạch chỉ 110 mm, mái lợp Fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng

1.700.000

5

Bán mái cột tre, kèo tre, lợp tôn, nền láng vữa xi măng

435.000

6

Bán mái cột tre, kèo tre, lợp fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng

Đ/m2

(xây dựng)

207.000

7

Nhà gỗ bán mái (theo chi tiết từng loại nhà gỗ cột vuông, cột tròn)

70% giá nhà

cùng loại

8

Nhà bán mái có cột chịu lực, dầm, giằng, mái đổ bê tông cốt thép, tường xây

Đ/m2

(xây dựng)

70% đơn giá nhà 1 tầng khung cột, sàn bê tông cốt thép

 

Nhà bán mái quy định tại Điểm: 1; 2; 3; 4 Mục C Phần 1, Phụ lục số 01, nền lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm đơn giá cộng thêm 110.000 đồng/m2 xây dựng với loại nhà tương ứng.

D

Nhà gỗ, nhà sàn

 

 

I

Nhà sàn (Loại A)

 

 

1

Nhà sàn cột kê ( cột vuông)

 

 

 

Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ

Đ/m2

(xây dựng)

1.191.000

 

Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn tre

908.000

 

Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, thưng phên, sàn tre

809.000

 

Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ

1.002.000

 

Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn tre

766.000

 

Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng phên, sàn tre

609.000

 

Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng gỗ, sàn gỗ

861.000

 

Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng gỗ, sàn tre

584.000

 

Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng phên, sàn tre

468.000

2

Nhà sàn cột kê (cột tròn)

 

 

 

Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ

Đ/m2

(xây dựng)

1.168.000

 

Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn tre

905.000

 

Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, thưng phên, sàn tre

788.000

 

Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ

1.101.000

 

Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn tre

705.000

 

Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng phên, sàn tre

589.000

 

Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng gỗ, sàn gỗ

781.000

 

Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng gỗ, sàn tre

Đ/m2

(xây dựng)

564.000

 

Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng phên, sàn tre

437.000

3

Nhà sàn cột chôn (Loại cột tròn)

 

 

 

Nhà cột gỗ, thưng gỗ, lợp ngói, sàn gỗ

Đ/m2

(xây dựng)

1.147.000

 

Nhà cột gỗ, thưng gỗ, lợp ngói, sàn tre

911.000

 

Nhà cột gỗ, lợp ngói, thưng phên, sàn tre

Đ/m2

(xây dựng)

794.000

 

Nhà cột gỗ, thưng gỗ, lợp Fibrô xi măng, sàn gỗ

1.005.000

 

Nhà cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn tre

702.000

 

Nhà cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng phên, sàn tre

595.000

 

Nhà cột gỗ, thưng gỗ, lợp tranh, sàn tre

560.000

 

Nhà cột gỗ, lợp tranh, thưng phên, sàn tre

453.000

4

Nhà sàn cột kê 2 tầng, tầng 1 cao > 2,2m (cột vuông)

 

 

 

Nhà sàn cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng

Đ/m² sàn

1.185.000

 

Nhà sàn cột gỗ, lợp fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng

990.000

 

Nhà sàn cột gỗ, lợp tôn múi, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng

1.169.000

 

Nhà sàn cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 xây gạch nền lát gạch hoa xi măng

1.538.000

 

Nhà sàn cột gỗ, lợp fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 xây gạch, nền lát gạch hoa xi măng

1.251.000

 

Nhà sàn cột gỗ kê, lợp tôn múi, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 xây gạch, nền lát gạch hoa xi măng

1.145.000

 

Sàn tầng 02 dùng con sơn bằng gỗ đua ra làm khoang chứa đồ thì mỗi m² sàn tăng thêm được cộng

Đ/m²

106.000

5

Nhà sàn cột kê 2 tầng, tầng 1 cao > 2,2 m (cột tròn)

 

 

 

Nhà sàn cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng

Đ/m² sàn

1.045.000

 

Nhà sàn cột gỗ, lợp fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng

964.000

 

Nhà sàn cột gỗ, lợp tôn múi, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng

Đ/m² sàn

1.144.000

 

Nhà sàn cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 xây gạch nền lát gạch hoa xi măng

1.516.000

 

Nhà sàn cột gỗ, lợp fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 xây gạch, nền lát gạch hoa xi măng

1.226.000

 

Nhà sàn cột gỗ kê, lợp tôn múi, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 1 xây gạch, nền lát gạch hoa xi măng

Đ/m² sàn

1.234.000

 

Sàn tầng 2 dùng con sơn bằng gỗ đua ra làm khoang chứa đồ thì mỗi m2 sàn tăng thêm được cộng

Đ/m²

106.000

6

Sàn phơi (nhà sàn)

Đ/m²

73.000

II

Nhà khung cột gỗ (Loại A)

 

 

1

Nhà khung cột gỗ (Cột vuông)

 

 

 

Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền gạch men hoa xi măng

Đ/m2

(xây dựng)

977.000

 

Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền láng xi măng hoặc gạch

920.000

 

Nhà lợp Fibrô xi măng, trát toóc xi, nền gạch men hoa xi măng

730.000

 

Nhà lợp Fibrô xi măng , trát toóc xi, nền láng xi măng hoặc gạch

673.000

 

Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền đất

783.000

 

Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền đất

800.000

 

Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền láng vữa xi măng hoặc lát gạch

926.000

 

Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng

986.000

 

Nhà lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, nền láng xi măng hoặc gạch

720.000

 

Nhà lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, nền đất

584.000

 

Nhà lợp tranh vách đất hoặc thưng phên, nền láng xi măng, lát gạch men hoa xi măng

535.000

 

Nhà lợp tranh vách đất hoặc thưng phên, nền đất

364.000

2

Nhà khung cột gỗ (Cột tròn)

 

 

 

Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền gạch men hoa xi măng

Đ/m2

(xây dựng)

924.000

 

Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền láng xi măng hoặc gạch

862.000

 

Nhà lợp Fibrô xi măng, trát toóc xi, nền gạch men hoa xi măng

707.000

 

Nhà lợp Fibrô xi măng, trát toóc xi, nền láng xi măng hoặc gạch

669.000

 

Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền đất

732.000

 

Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền đất

800.000

 

Nhà lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, nền láng xi măng hoặc gạch

724.000

 

Nhà lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, nền đất

619.000

 

Nhà lợp tranh vách đất hoặc thưng phên, nền láng xi măng hoặc lát gạch

Đ/m2

(xây dựng)

488.000

 

Nhà lợp tranh vách đất hoặc thưng phên, nền đất

349.000

 

Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền láng vữa xi măng hoặc lát gạch

''

825.000

 

Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng

''

886.000

E

Nhà sàn cột kê, nhà sàn cột chôn, nhà khung cột gỗ (loại B)

 

 

1

Nhà sàn cột kê, nhà sàn cột chôn, nhà khung cột gỗ (loại B)

 

70% nhà loại A

Cùng loại

2

Trường hợp nhà ở là nhà gỗ, nhà sàn có thể tháo dỡ, di chuyển lắp dựng lại thì được hỗ trợ các khoản sau (không tính đơn giá bồi thường toàn bộ nhà)

 

Chi phí tháo dỡ, bốc xếp

Đồng/hộ

4.500.000

 

Chi phí lắp dựng lại

Đồng/hộ

4.500.000

 

Chi phí thay thế vật liệu hư hỏng trong quá trình di chuyển: Tổ chức làm nhiệm vụ BTGPMB xác định theo thực tế vật liệu bị hao hụt, hư hỏng trong quá trình vận chuyển, áp theo giá vật liệu tại địa phương tại thời điểm trình UBND cấp huyện phê duyệt

F

Nhà tranh tre

Đ/m2

304.000

G

Gác xép lửng của nhà ở

I

Nhà 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng tường chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi

1

Sàn bằng bê tông cốt thép

Đ/m2

1.386.000

2

Sàn bằng gỗ

194.000

II

Gác xép của nhà gỗ

30% giá

nhà cấp cùng loại

H

Công trình phụ độc lập và các công trình kiến trúc

 

 

I

Nhà bếp các loại

 

 

1

Bếp xây mái bê tông cốt thép, tường xây ≥ 20 cm, tường cao ≥ 3,2 m

Đ/m2

(xây dựng)

3.624.000

2

Bếp xây mái bê tông cốt thép tường xây ≥ 20 cm, tường cao ≤ 3,2 m

3.374.000

3

Bếp xây mái bê tông cốt thép tường xây ≤ 20 cm, tường cao ≤ 3,2 m

2.855.000

4

Bếp xây tường 22cm, lợp ngói

2.814.000

5

Bếp xây tường 22cm, lợp fibrô xi măng

2.760.000

6

Bếp xây tường 11 cm, lợp ngói

2.600.000

7

Bếp xây tường 11cm, lợp fibrô xi măng

2.440.000

8

Bếp xây bán bê tông cốt thép, mái ngói tường xây < 20 cm

đ/m2 (xây dựng)

2.764.000

9

Bếp khung cột gỗ, lợp ngói nền láng vữa xi măng

843.000

10

Bếp khung cột gỗ, lợp fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng

571.000

11

Bếp khung cột gỗ lợp gianh, giấy dầu nền láng vữa xi măng

446.000

12

Nhà bếp khung cột gỗ, lợp ngói, vách thưng gỗ sàn gỗ

992.000

13

Nhà bếp khung cột gỗ, lợp fibrô xi măng, vách thưng gỗ sàn gỗ

707.000

14

Nhà bếp khung cột gỗ, lợp gianh, vách thưng gỗ sàn gỗ

612.000

15

Các loại bếp khác

291.000

II

Chuồng trại chăn nuôi

 

 

1

Chuồng lợn xây gạch, mái lợp ngói hoặc lợp fibrô xi măng, nền láng xi măng

Đ/m2

(xây dựng)

612.000

2

Chuồng lợn nền láng xi măng, ghép tre, gỗ, lợp Fibrô xi măng

393.000

3

Chuồng lợn nền láng xi măng, ghép tre, mái tranh

140.000

4

Chuồng lợn lát nền ván, ghép tre, mái tranh

344.000

5

Chuồng trâu, bò, dê, ngựa cột gỗ, mái lợp fibrô xi măng

383.000

III

Sân phơi

 

 

1

Sân phơi bê tông

Đ/m2

(xây dựng)

209.000

2

Sân phơi bằng gạch vỡ láng vữa xi măng

125.000

3

Sân phơi lát gạch chỉ

149.000

IV

Bể nước

 

 

1

Bể nước tường xây 220 mm có nắp bê tông cốt thép

Đ/m3

2.350.000

2

Bể nước tường xây 220 mm không có nắp

2.123.000

3

Bể nước tường xây 110 mm có nắp bê tông cốt thép

2.182.000

4

Bể nước tường xây 110 mm không có nắp

1.782.000

V

Giếng nước (Đo thể tích bên trong)

 

 

1

Giếng nước thành xây bằng gạch

Đ/m3

875.000

2

Giếng nước thành xây bằng đá

777.000

3

Giếng nước đào thành xếp bằng đá, gạch

664.000

4

Giếng nước khơi (Giếng đất đào)

Đ/m3

525.000

5

Giếng theo chương trình nước sạch nông thôn: Căn cứ từng trường hợp cụ thể Chủ đầu tư cùng với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện lập phương án bồi thường, di chuyển công trình để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

VI

Nhà tắm, nhà vệ sinh (độc lập)

 

 

1

Bể tự hoại

Đ/m2

(xây dựng)

3.548.000

2

Nhà xây, mái bê tông cốt thép

2.147.000

3

Nhà xây lợp ngói

2.238.000

4

Nhà vệ sinh không có nhà tắm, không có bể, mái lợp fibrô xi măng diện tích 1x1.5 m

1.860.000

5

Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái bê tông cốt thép, nền lát gạch men

3.275.000

6

Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái bê tông cốt thép, nền lát gạch hoa

3.245.000

7

Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái bê tông cốt thép, nền láng vữa xi măng

3.169.000

8

Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái ngói, nền lát gạch men

2.775.000

9

Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái ngói, nền lát gạch hoa

2.745.000

10

Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái ngói, nền láng vữa xi măng

2.669.000

11

Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái fibrô xi măng, nền lát gạch men

2.678.000

12

Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái fibrô xi măng, nền lát gạch hoa

2.648.000

13

Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng

2.572.000

14

Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái bê tông cốt thép, nền lát gạch men

2.590.000

15

Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái bê tông cốt thép, nền lát gạch hoa

2.533.000

16

Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái bê tông cốt thép, nền láng vữa xi măng

2.448.000

17

Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái ngói, nền lát gạch men

1.960.000

18

Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái ngói, nền lát gạch hoa

1.931.000

19

Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái ngói, nền láng vữa xi măng

Đ/m2

(xây dựng)

1.862.000

20

Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái fibrô xi măng, nền lát gạch men

1.949.000

21

Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái fibrô xi măng, nền lát gạch hoa

1.913.000

22

Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng

1.860.000

23

Nhà khung gỗ,vách phên lợp ngói

872.000

24

Nhà khung gỗ, vách phên lợp tranh

518.000

25

Nhà khung gỗ, vách gỗ lợp ngói

1.005.000

26

Nhà khung gỗ, vách gỗ lợp tranh

819.000

27

Nhà tắm, nhà vệ sinh khác

577.000

VII

Kè (Cả móng)

 

 

1

Kè xây bằng gạch

Đ/m3

1.820.000

2

Kè xây bằng đá

1.339.000

3

Kè xếp khan bằng đá

900.000

VIII

Cổng

 

 

1

Trụ cổng xây gạch chỉ 330x330 mm, trát vữa quét nước xi măng hoặc vôi ve

Đ/trụ

1.413.000

2

Trụ cổng xây gạch chỉ 330x330 mm, ốp gạch men

1.714.000

3

Cổng sắt

Đ/m2 cổng

852.000

4

Mái cổng bằng bê tông cốt thép

Đ/m2 mái

782.000

 

Trụ cổng có chiều cao 2,2 m tính từ mặt đất, các trường hợp có chiều cao khác nhau thì được xác định như sau: Nếu lớn hơn 2,2 m được cộng thêm đơn giá bồi thường, nếu nhỏ hơn 2,2 m thì giảm trừ đơn giá bồi thường tương ứng với các loại trụ cổng:

 

- Trụ quét nước xi măng hoặc vôi ve chênh cao: Bù trừ 27.000 đồng/100 mm

 

- Trụ ốp gạch men chênh cao: Bù trừ 64.000 đồng/100 mm

IX

Tường rào

 

 

1

Tường xây 220 mm

Đ/m2

826.000

2

Tường xây 110 mm

559.000

3

Tường rào cột xây, hoa sắt

380.000

4

Tường rào kết hợp xây gạch, lưới thép B40 khung thép hình

402.000

5

Tường rào cọc bê tông cốt thép lưới thép B40

230.000

6

Tường rào cọc thép hình lưới thép B40

219.000

7

Tường rào xây gạch chỉ d = 220 mm (không trát)

Đ/m2

682.000

8

Tường rào xây gạch chỉ d = 220 mm (trát vữa xi măng)

905.000

9

Tường rào xây gạch chỉ d = 110 mm (không trát)

401.000

10

Tường rào xây gạch chỉ d = 110 mm (trát vữa xi măng)

625.000

X

Bậc lên xuống

 

 

1

Bậc lên xuống xây gạch chỉ

Đ/m3

1.529.000

2

Bậc lên xuống xây đá hộc

954.000

3

Bậc lên xuống đổ bê tông (không có cốt thép)

1.639.000

XI

Bệ kê lau súng tường xây gạch chỉ, mặt đổ bê tông cốt thép, trong đó:

1

Xây tường, móng xây bằng gạch chỉ

Đ/m3

1.788.000

2

Bê tông cốt thép mặt bệ kê súng

4.235.000

 

Trường hợp xây tường, móng bằng đá, đơn giá bồi thường tính bằng đơn giá xây kè đá 1.339.000 đ/m3

XII

Đào đắp san ủi mặt bằng

 

 

1

Đào, đắp san mặt bằng thủ công

Đ/m3

176.000

2

Đào, đắp san mặt bằng máy

14.000

XIII

Công trình nước

 

 

1

Có hệ thống nước ăn

Đ/hộ

2.965.000

2

Có hệ thống vệ sinh tự hoại, nhà tắm độc lập + hệ thống nước ăn

3.733.000

3

Nhà có 3 buồng vệ sinh, tắm trở lên cứ mỗi tầng cộng thêm (nhà 3 tầng)

Đ/buồng

800.000

XIV

Đường vào nhà dân nền đá rải cấp phối

Đ/m2

243.000

XV

Lò gạch, lò vôi (tính theo công suất xây dựng của từng loại lò)

1

Lò gạch

Đ/1 vạn viên

6.944.000

2

Lò vôi

Đ/1 tấn vôi

5.790.000

XVI

Lò sấy ngô

 

 

1

Lò sấy ngô trộn, đảo, thu ngô đóng bao bằng thủ công

 

 

 

Bể sấy

Đ/m2

(xây dựng)

1.678.000

 

Lò đốt than

Đ/hệ thống

2.643.000

 

Nhà bao che: Tính theo đơn giá quy định tại Mục A; B; C; Điểm II Mục D; Mục G Phần I, Phụ lục này

 

Sân phơi: Tính theo đơn giá quy định tại Điểm III Mục H Phần I, Phụ lục này

 

Kho chứa: Tính theo đơn giá quy định tại Mục A; B; C; Điểm II Mục D; Mục G Phần I, Phụ lục này

 

Hệ thống quạt hút, thổi hơi nóng: Tuỳ theo điều kiện cụ thể tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường cấp huyện căn cứ vào hệ thống định mức, đơn giá hiện hành lập dự toán tháo dỡ và di chuyển, trình UBND cấp huyện phê duyệt để làm cơ sở áp giá bồi thường.

2

Bể sấy ngô có băng tải

 

 

 

Bể sấy

Đ/m2

(xây dựng)

1.678.000

 

Bể thu, hút ngô

Đ/m³

698.000

 

Lò đốt than

Đ/hệ thống

2.643.000

 

Nhà bao che: Tính theo đơn giá quy định tại Mục B; C; Điểm II Mục D; Mục G Phần I, Phụ lục này.

 

Sân phơi: Tính theo đơn giá quy định tại Điểm III Mục H Phần I, Phụ lục này.

 

Kho chứa: Tính theo đơn giá quy định tại Mục A; B; C; Điểm II Mục D và Mục G Phần I, Phụ lục này.

 

Hệ thống quạt hút, thổi nóng và hệ thống băng tải: Tuỳ theo điều kiện cụ thể tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường cấp huyện căn cứ vào hệ thống định mức, đơn giá hiện hành lập dự toán tháo dỡ và di chuyển, trình trình UBND cấp huyện phê duyệt để làm cơ sở áp giá bồi thường

XVII

Công trình điện trong nhà

 

 

1

Các hộ có nhà 1 tầng, nhà tạm

Đ/hộ

4.444.000

2

Các hộ có nhà xây 2 tầng

11.194.000

3

Các hộ có nhà xây 3 tầng

17.833.000

4

Hộ có nhà từ 4 tầng trở lên cứ mỗi tầng công thêm 6.680.000 đồng

 

 

5

Dây dẫn điện từ cột vào nhà

 

 

 

Dây nhôm trần A35

Đ/m

95.000

 

Dây nhôm trần A50

93.000

 

Dây nhôm trần A70

93.000

 

Dây nhôm trần A95

92.000

 

Dây nhôm bọc AV 35

25.000

 

Dây nhôm bọc AV 50

16.000

 

Dây nhôm bọc AV 70

31.000

 

Dây AC-70

31.000

 

Dây nhôm trần A16

100.000

 

Cáp nhôm trần

78.000

I

Công trình thuỷ lợi

 

 

1

Kênh dẫn

 

 

 

Mặt cắt kênh (1 x 1) x 0,12

Đ/m dài

1.503.000

 

Mặt cắt kênh (0,7 x 0,7 x 0,7) x 0,12

Đ/m dài

1.014.000

 

Mặt cắt kênh (0,5 x 0,5 x 05) x 012

682.000

2

Đường ống các loại

 

 

 

Ống thép MK f150

Đ/m dài

591.000

 

Ống thép MK f100

462.000

 

Ống thép MK f80

315.000

 

Ống thép MK f65

250.000

 

Ống thép MK f50

210.000

 

Ống thép MK f40

172.000

 

Ống thép MK f32

134.000

 

Ống thép MK f25

115.000

 

Ống thép MK f15

84.000

 

Ống HDPE f110

227.000

 

Ống HDPE f90

225.000

 

Ống HDPE f75

145.000

 

Ống HDPE f63

100.000

 

Ống HDPE f50

85.000

 

Ống HDPE f40

75.000

 

Ống HDPE f32

30.000

 

Ống HDPE f20

17.000

3

Rọ đá

 

 

 

Rọ đá 2m2

Đ/rọ

864.000

 

Rọ đá 1m2

241.000

4

Cống xây có nắp đậy bằng bê tông cốt thép

 

 

 

Mặt cắt cống (0,7 x 0,7)

Đ/m dài

1.394.000

 

Mặt cắt cống (0,5 x 0,5)

964.000

K

Công trình giao thông: Căn cứ từng trường hợp cụ thể Chủ đầu tư cùng với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện lập phương án bồi thường, hoàn trả công trình giao thông trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định

L

Công trình điện: Căn cứ từng trường hợp cụ thể Chủ đầu tư cùng với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện lập phương án bồi thường, di chuyển công trình để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

Phần II

CÂY CỐI HOA MÀU

A

CÂY HÀNG NĂM

 

 

I

Cây Lương thực

 

 

1

Lúa 2 vụ

Đ/m²

4.500

2

Lúa 1 vụ

4.500

3

Lúa nương

1.900

4

Ngô

2.900

5

Cây đại mạch

1.600

6

Sắn

 

 

 

Sắn giống địa phương

Đ/m²

1.700

 

Sắn giống mới

2.500

7

Khoai lang

2.500

II

Cây Thực phẩm

 

 

1

Lạc, Vừng

Đ/m²

3.200

2

Đậu tương, Đậu xanh

4.000

3

Dong, Riềng

2.500

4

Cây thực phẩm khác

1.500

III

Cây rau màu

1

Rau vụ hè (Từ tháng 3 đến tháng 8)

Đ/m²

6.000

2

Rau vụ đông (Từ tháng 1 đến tháng 2 và tháng 9 đến tháng 12)

7.200

IV

Đồng cỏ chăn nuôi bò

3.600

V

Cây hoa các loại

18.000

VI

Cây Dâu

2.200

VII

Cây Bông

2.300

VIII

Cây Sa nhân

2.600

IX

Cây Dứa

 

 

1

Cây chưa cho thu hoạch

Đ/cây

1.500

2

Cây đang ra quả chưa cho thu hoạch

4.700

X

Cây Chuối

 

 

1

Cây nhỏ (Có thân cây cao cách mặt đất 1 m trở xuống)

Đ/cây

8.000

2

Cây sắp cho quả và cây đã cho ra quả nhưng chưa đến tuổi thu hoạch, thân cây cao từ 1 m trở lên

35.000

XI

Cây Đu đủ

 

 

1

Cây chưa cho thu hoạch (Có thân cây cao cách mặt đất 0,5 m trở xuống)

Đ/cây

2.400

2

Cây chưa cho thu hoạch (Có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên)

8.000

3

Cây đã cho thu hoạch

 

 

 

Cây cho quả dưới 3 năm

Đ/cây

30.000

 

Cây cho quả từ 3 đến 5 năm

45.000

 

Cây cho quả từ trên 5 năm

55.000

XII

Cây Mía

 

 

1

Giống mía mới

 

 

 

Năm thứ nhất

Đ/m²

4.200

 

Năm thứ hai

5.000

 

Năm thứ ba

5.500

 

Năm thứ tư

5.200

2

Giống mía cũ

 

 

 

Năm thứ nhất

2.500

 

Năm thứ hai

3.000

 

Năm thứ ba

3.500

 

Năm thứ tư

3.200

B

CÂY LÂU NĂM

 

 

I

Cây công nghiệp

 

 

1

Cây Cà phê

 

 

1.1

Cây đang chăm sóc

 

 

 

 

Năm thứ nhất

Đ/cây

6.500

Đ/m²

3.500

 

 

Năm thứ hai

Đ/cây

10.500

Đ/m2

6.000

 

 

Năm thứ ba

Đ/cây

15.600

Đ/m²

10.000

1.2

Cây đã cho thu hoạch

 

 

 

 

Cho quả dưới 3 năm

Đ/cây

19.000

Đ/m²

11.000

 

 

Cho quả từ 3 đến dưới 5 năm

Đ/cây

20.500

Đ/m²

12.000

 

 

Cho quả từ 5 đến dưới 10 năm

đ/cây

23.500

đ/m²

13.500

 

 

Cho quả trên 10 năm

đ/cây

20.500

đ/m²

12.000

2

Cây Chè

 

 

2.1

Chè giống cũ

 

 

a)

Cây đang trong thời kỳ chăm sóc

 

 

 

 

Năm thứ nhất

Đ/cây

2.500

Đ/m²

3.000

 

 

Năm thứ hai

Đ/cây

2.800

Đ/m²

4.500

 

 

Năm thứ ba

Đ/cây

3.500

Đ/m²

5.000

b)

Cây đã cho thu hoạch

 

 

 

 

Thu hoạch dưới 3 năm

Đ/cây

3.500

Đ/m²

5.200

 

 

Thu hoạch từ 3 đến dưới 5 năm

Đ/cây

4.200

Đ/m²

6.000

 

 

Thu hoạch từ 5 đến dưới 10 năm

Đ/cây

5.200

Đ/m²

7.500

 

 

Thu hoạch trên 10 năm

Đ/cây

6.000

Đ/m²

12.000

2.2

Chè giống mới: Đài Loan, Nhật Bản ...

 

 

a)

Cây đang trong thời kỳ chăm sóc

 

 

 

 

Năm thứ nhất

Đ/cây

6.000

Đ/m²

9.000

 

 

Năm thứ hai

Đ/cây

7.000

Đ/m²

11.000

 

 

Năm thứ ba

Đ/cây

8.000

Đ/m²

12.500

b)

Cây đã cho thu hoạch

 

 

 

 

Thu hoạch dưới 3 năm

Đ/cây

9.000

Đ/m²

14.500

 

 

Thu hoạch từ 3 đến dưới 5 năm

Đ/cây

10.500

Đ/m²

16.000

 

 

Thu hoạch từ 5 đến dưới 10 năm

Đ/cây

11.500

Đ/m²

17.500

 

 

Thu hoạch trên 10 năm

Đ/cây

12.500

Đ/m²

19.000

3

Cây cao su: Đơn giá bồi thường cây cao su thực hiện theo Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh

II

Cây ăn quả

 

 

1

Cây ăn quả loại I

 

 

1.1

Nhãn, Vải Thiều, Xoài, Bơ

 

 

a)

Cây ghép, chiết chưa cho thu hoạch

 

 

 

Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến dưới 0,5 m

Đ/cây

16.000

 

Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên

"

22.500

 

Cây trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm

"

35.000

 

Cây trồng từ 2 năm trở lên

52.000

b)

Cây trồng bằng hạt chưa cho thu hoạch

 

Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến dưới 0,5 m

Đ/cây

5.500

 

Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên

10.000

 

Cây trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm

16.000

 

Cây trồng từ 2 năm đến dưới 4 năm

35.000

 

Cây trồng từ 4 năm trở lên

52.000

c)

Cây đã cho thu hoạch

 

 

 

Cây cho quả dưới 3 năm

Đ/cây

150.000

 

Cây cho quả từ 3 đến dưới 5 năm

Đ/cây

350.000

 

Cây cho quả từ 5 đến dưới 10 năm

"

700.000

 

Cây cho quả trên 10 năm

1.200.000

1.2

Đào hồng (giống ngoại). Cam, Mơ.

 

 

a)

Cây ghép, chiết chưa cho thu hoạch

 

 

 

Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến dưới 0,5 m

Đ/cây

13.000

 

Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên

Đ/cây

18.000

 

Cây trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm

33.000

 

Cây trồng từ 2 năm trở lên

50.000

b)

Cây trồng bằng hạt chưa cho thu hoạch

 

Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến dưới 0,5 m

Đ/cây

5.000

 

Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên

"

10.000

 

Cây trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm

"

15.000

 

Cây trồng từ 2 năm đến dưới 4 năm

34.000

 

Cây trồng từ 4 năm trở lên

50.000

c)

Cây đã cho thu hoạch

 

 

 

Cây cho quả dưới 3 năm

Đ/cây

145.000

 

Cây cho quả từ 3 đến dưới 5 năm

270.000

 

Cây cho quả từ 5 đến 10 năm

650.000

 

Cây cho quả trên 10 năm

780.000

1.3

Cây Mận Hậu; cây Me; cây Đào giống trồng ở vùng cao

 

 

a)

Cây ghép, chiết chưa cho thu hoạch

 

 

 

Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến dưới 0,5 m

Đ/cây

12.500

 

Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên

"

17.500

 

Cây trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm

30.000

 

Trồng từ 2 năm trở lên

47.000

b)

Cây trồng bằng hạt chưa cho thu hoạch

 

 

 

Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến dưới 0,5 m

Đ/cây

4.000

 

Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên

6.800

 

Cây trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm

13.000

 

Cây trồng từ 2 năm đến dưới 4 năm

30.000

 

Cây trồng từ 4 năm trở lên

"

47.000

c)

Cây đã cho thu hoạch

 

 

 

Cây cho quả dưới 3 năm

Đ/cây

145.000

 

Cây cho quả từ 3 đến dưới 5 năm

"

278.000

 

Cây cho quả từ 5 đến 10 năm

Đ/cây

580.000

 

Cây cho quả trên 10 năm

780.000

 

Riêng cây Mận Hậu cho quả trên 10 năm

385.000

2

Cây ăn quả loại II (Mít; Na; Roi; Hồng giống nội)

 

 

a)

Cây chưa cho thu hoạch

 

 

 

Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến dưới 0,5 m

Đ/cây

5.000

 

Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên

"

10.000

 

Cây trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm

"

16.000

 

Cây trồng từ 2 năm trở lên

24.000

b)

Cây đã cho thu hoạch

 

 

 

Cây cho quả dưới 3 năm

Đ/cây

80.000

 

Cây cho quả từ 3 đến dưới 5 năm

150.000

 

Cây cho quả từ 5 đến 10 năm

"

310.000

 

Cây cho quả trên 10 năm

390.000

3

Cây ăn quả loại III (Mận thường; Đào; Chanh; Bưởi; Ổi và các cây khác tương đương)

 

 

a)

Cây chưa cho thu hoạch

 

 

 

Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến dưới 0,5 m

Đ/cây

3.500

 

Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên

"

5.000

 

Cây trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm

"

13.000

 

Cây trồng từ 2 năm trở lên

"

22.000

b)

Cây đã cho thu hoạch

 

 

 

Cây cho quả dưới 3 năm

Đ/cây

55.000

 

Cây cho quả từ 3 đến dưới 5 năm

90.000

 

Cây cho quả từ 5 đến 10 năm

"

170.000

 

Cây cho quả trên 10 năm

"

320.000

4

Cây Trám

 

 

 

Cây trám chưa cho quả

Đ/cây

50.000

 

Cây Trám đã cho quả

"

1.100.000

III

Cây lấy gỗ (Gỗ quý hiếm tính từ nhóm I đến nhóm III, Gỗ thường tính từ nhóm IV đến nhóm VIII)

1

Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến 0,4 m

 

Gỗ quý hiếm

Đ/cây

3.200

 

Gỗ thường

"

2.500

2

Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,4 m trở lên

 

 

 

Gỗ quý hiếm

Đ/cây

5.300

 

Gỗ thường

4.200

3

Cây trồng từ 1 đến dưới 2 năm

 

Gỗ quý hiếm

Đ/cây

12.000

 

Gỗ thường

"

8.500

4

Cây trồng từ 2 năm đến dưới 4 năm

 

Gỗ quý hiếm

Đ/cây

29.000

 

Gỗ thường

17.000

5

Cây trồng từ 4 năm đến khép tán

 

Gỗ quý hiếm

Đ/cây

76.000

 

Gỗ thường

42.000

6

Cây lấy gỗ có chu vi từ 0,4 m trở lên (do cách mặt đất từ 1m đến 1,5 m)

 

 

 

Gỗ quý hiếm

Đ/cây

155.000

 

Gỗ thường

"

105.000

IV

Rừng trồng thuộc các dự án: 661, Định canh định cư, 1382: (nguồn vốn ngân sách đầu tư toàn bộ chi phí trồng mới hoặc ngân sách đầu tư một phần; chi phí chăm sóc, bảo vệ người trồng rừng trực tiếp đầu tư)

 

- Bồi thường cho người trực tiếp được giao trồng và chăm sóc bảo vệ rừng.

 

- Cây trồng dưới 4 năm (trong giai đoạn xây dựng cơ bản lâm sinh) mức đền bù thực hiện theo định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng ban hành theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các quy định khác của nhà nước trừ đi số tiền nhà nước đã hỗ trợ trồng rừng.

 

- Cây trồng từ năm thứ 4 đến khép tán, cây có chu vi từ 0,4 m trở lên, bồi thường theo mật độ hiện còn tại thời điểm kiểm đếm nhưng không vượt quá mật độ thiết kế ban đầu.

V

Cây Tre

 

 

1

Cây mới trồng

Đ/cây

15.000

2

Cây non, thân cao cách mặt đất từ 3 m đến dưới 5 m, đường kính thân từ 0,05 m đến dưới 0,1 m

"

25.000

3

Cây già, thân cây cao cách mặt đất từ 5 m trở lên, đường kính thân từ 0,1 m trở lên

"

36.000

VI

Cây Bương

 

 

1

Cây mới trồng

Đ/cây

8.500

2

Cây non, thân cao cách mặt đất từ 3 m đến dưới 5 m, đường kính thân từ 0,05 m đến dưới 0,1 m

Đ/cây

24.000

3

Cây già, thân cây cao cách mặt đất từ 5 m trở lên, đường kính thân từ 0,1 m trở lên

"

55.000

VII

Cây Măng Sặt và một số cây măng có giá trị tương đương

18.000

VIII

Cây Quế

 

 

1

Cây trồng dưới 1 năm

Đ/cây

4.500

2

Cây trồng từ 1 đến dưới 2 năm

"

12.000

3

Cây trồng từ 2 đến 5 năm

40.000

4

Cây trồng trên 5 năm (có chu vi lớn hơn hoặc bằng 25cm)

"

95.000

5

Cây chu vi lớn hơn 0,4 m trở lên

"

160.000

IX

Cây khác + hàng rào

 

 

1

Hàng rào lưới B40 cọc tre

Đ/m

91.000

2

Hàng rào lưới B40 cọc gỗ

92.000

3

Hàng rào cây sống

6.300

4

Hàng rào tre cọc gỗ

"

4.600

5

Hàng rào tre cọc tre

3.200

Phần III

HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỒ MẢ VÀ CƯỚC VẬN CHUYỂN

I

Hỗ trợ di chuyển mồ mả

 

 

1

Mộ xây

Đ/mộ

1.560.000

2

Mộ không xây

"

1.000.000

3

Trường hợp theo phong tục tập quán hộ gia đình, cá nhân không thực hiện di chuyển, cũng được hưởng chính sách bồi thường quy định tại Điểm 1, Điểm 2 Mục này, để làm thủ tục theo phong tục tập quán (hộ gia đình, cá nhân phải có đơn đề nghị).

II

Cước vận chuyển hàng hoá: Đơn giá cước vận chuyển hàng hoá thực hiện theo Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La.

Phần IV

CÁC KHOẢN HỖ TRỢ

A

Hỗ trợ chi phí thuê nhà tạm

 

 

1

Đối với các hộ ở vùng nông thôn

Đ/tháng/hộ

750.000

2

Đối với các hộ ở thành thị

"

1.200.000

B

Thưởng bàn giao bằng theo tiến độ, mức thưởng tối đa

Đ/hộ

5.000.000

C

Hỗ trợ ao hồ nuôi trồng thủy sản

 

 

1

Bờ ao xây tính bằng đơn giá kè xây bằng gạch hoặc bằng đá quy định tại Điểm VII Mục H Phần I, Phụ lục này.

2

Đáy ao đổ bê tông hoặc bằng gạch vỡ láng xi măng hoặc lát gạch chỉ bằng đơn giá sân phơi quy định tại Điểm III Mục H Phần I, Phụ lục này.

D

Hỗ trợ chi phí đầu tư khai hoang phục hóa đất

 

 

1

Khai hoang để làm nương định canh

Đ/ha

7.500.000

2

Khai hoang để làm ruộng nước

Đ/ha

11.250.000

E

Hỗ trợ chi phí mua sắm công cụ lao động

Đ/1lao động

5.000.000

F

Hỗ trợ đối tượng chính sách (theo Pháp lệnh Người có công)

 

 

1

Người hoạt động cách mạng trước năm 1945, Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, thân nhân của liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng và thương binh, bệnh binh, người đang hưởng chính sách như thương, bệnh binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên.

Đ/hộ

6.000.000

2

Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 61% đến dưới 81%.

Đ/hộ

5.500.000

3

Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 41% đến dưới 61%.

Đ/hộ

5.000.000

4

Gia đình liệt sỹ, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương bịnh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 21% đến dưới 41%.

Đ/hộ

4.500.000

G

Hỗ trợ hộ nghèo

Đ/hộ

4.000.000

H

Hỗ trợ kinh phí chỉnh lý biến động đất đai, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất

Đ/hộ

300.000

I

Hỗ trợ kinh phí làm thủ tục về nhà mới (đối với hộ bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở)

Đ/hộ

2.000.000

K

Hỗ trợ tiền làm lán trại tạm

Đ/hộ

5.000.000

L

Hỗ trơ tái định cư (chỉ áp dụng đối với các hộ phải di chuyển chỗ ở mà tự lo chỗ ở)

 

 

1

Suất đầu tư hạ tầng tối thiểu cho hộ TĐC khu vực nông thôn: (gồm đầu tư san nền nhà, xây dựng hệ thống điện, công trình nước, kè, rãnh thoát nước).

Đ/hộ

40.000.000

2

Suất đầu tư hạ tầng tối thiểu cho hộ TĐC khu vực đô thị (gồm đầu tư san nền nhà, xây dựng hệ thống điện, công trình nước, kè, rãnh thoát nước).

Đ/hộ

50.000.000

M

Hỗ trợ tiền xây dựng công trình phụ

 

 

1

Hộ độc thân

Đ/hộ

7.500.000

2

Các hộ khác

"

12.000.000

N

Hỗ trợ tài sản khác

 

 

I

Tài sản là thuyền

 

 

1

Thuyền gỗ chèo tay

 

 

1.1

Thuyền gỗ chèo tay không có mui trọng tải đến 1 tấn

Đ/chiếc

750.000

1.2

Thuyền gỗ chèo tay có mui bằng tre, gỗ trọng tải đến 2 tấn

"

975.000

1.3

Thuyền gỗ chèo tay có mui bằng sắt, khung sắt trọng tải đến 2 tấn

"

1.350.000

2

Thuyền gỗ gắn máy (gồm cả máy)

 

 

2.1

Thuyền gỗ gắn máy có mui, trọng tải từ 1 đến 2 tấn

Đ/chiếc

2.850.000

2.2

Thuyền gỗ gắn máy có mui, trọng tải từ trên 2 đến 4 tấn

"

5.925.000

3

Thuyền sắt gắn máy (gồm cả máy)

 

 

3.1

Thuyền sắt gắn máy có mui, trọng tải từ 1 đến 2 tấn

Đ/chiếc

6.000.000

3.2

Thuyền sắt gắn máy có mui, trọng tải từ 2 đến 4 tấn

"

10.125.000

3.3

Thuyền sắt gắn máy có mui, trọng tải từ 4 đến 7 tấn

"

14.625.000

3.4

Thuyền sắt gắn máy có mui, trọng tải từ 7 đến 10 tấn

"

16.500.000

3.5

Thuyền sắt gắn máy có mui, trọng tải từ trên 10 tấn bồi thường theo loại thuyền trọng tải 10 tấn cứ thêm 01 tấn trọng tải được cộng thêm 850.000 đồng.

II

Bể Bioga

 

 

1

Bể Bioga xây

 

 

1.1

Bể Bioga xây có thể tích nhỏ hơn hoặc bằng 6 m3

Đ/bể

9.000.000

1.2

Bể Bioga xây có thể tích lớn hơn 6 m3

"

12.000.000

2

Bể Bioga composite (hỗ trợ)

"

4.500.000

III

Lồng nuôi thủy sản trên sông, suối

1

Lồng khung bằng gỗ, mặt ghép bằng tre

Đ/m3

165.000

2

Lồng khung bằng gỗ, mặt ghép bằng gỗ

"

330.000

IV

Tài sản khác không gắn với đất, nhà ở

 

 

1

Coọn nước (bao gồm cả chi phí làm phai dâng, mương dẫn dòng vào coọn nước)

Đ/m

đường kính

1.500.000

2

Phai thủy lợi do các hộ tự xây dựng

 

 

2.1

Phai xếp đá, đắp đất

Đ/m3

30.000

2.2

Phai gỗ, tre

Đ/m

30.000

2.3

Mương đất dẫn nước tưới

"

3.600

2.4

Máy bật bông sử dụng sức nước của các hộ gia đình bao gồm máy, lán che, phai dâng, mương dẫn dòng, coọn nước kép máy bật bông và các phụ kiện khác

Đ/máy

3.000.000

V

Hỗ trợ công chăm sóc, bảo vệ rừng: Mức hỗ trợ 200.000 đồng/ha/năm cho cả thời gian hợp đồng với Nhà nước về chăm sóc bảo vệ rừng (trừ thời gian Nhà nước đã chi trả công chăm sóc, bảo vệ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân).

Phần V

XỬ LÝ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH

1. Đối với một số loại cây trồng không có tên trong bảng giá này, khi bồi thường tuỳ từng trường hợp có thể xem xét, vận dụng áp giá bồi thường theo giá của loại cây cùng nhóm, cùng họ hoặc có giá trị tương đương.

2. Đối với cây mọc hoang dại nhưng có sự chăm sóc, bảo vệ thì tính bồi thường 30% giá cây cùng loại hoặc cây có giá trị tương đương.

3. Đối với hạng mục công trình chưa quy định trong bảng giá này, căn cứ từng trường hợp cụ thể chủ đầu tư dự án, Hội đồng bồi thường cấp huyện tiến hành kiểm kê thực tế, xác định chi phí tạo thành công trình, lập phương án bồi thường, hoàn trả, di chuyển công trình để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Công trình hạ tầng trong điều kiện vừa đảm bảo cung cấp, vừa thi công công trình như điện, nước, cáp quang bưu điện thực hiện như sau: Lập dự toán thiết kế, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp dự toán công trình được duyệt cao hơn giá trị bồi thường công trình phải giải phóng thì được chi trả phần chênh lệch; trường hợp thấp hơn giá trị bồi thường thì lấy theo dự toán được duyệt.

5. Về mức hỗ trợ tiền xây dựng công trình phụ tại Mục M Phần IV: Chỉ áp dụng cho các hộ dân thuộc dự án di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La có nhà ở là nhà gỗ, nhà sàn khi di chuyển đến nơi ở mới để xây dựng lại.

 

PHỤ LỤC SỐ 2

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

Giá trị còn lại của nhà cửa bằng (=) tỷ lệ (%) chất lượng của nhà nhân (x) đơn giá xây dựng mới chuẩn nhân (x) diện tích xây dựng hoặc diện tích sàn.

Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, được áp dụng 1 trong 2 phương pháp sau:

a) Phương pháp 1

Phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật, tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà cửa được xác định căn cứ vào tỷ lệ chất lượng còn lại của các kết cấu chính (móng, khung, cột, tường, nền, sàn, mái) tạo nên ngôi nhà đó và tỷ lệ giá trị của các kết cấu chính đó so với tổng giá trị của ngôi nhà.

Công thức tính như sau:

Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà cửa (%)

=

n

i

1

Tỷ lệ chất lượng còn lại của kết cấu chính thứ i (%)

x

Tỷ lệ giá trị của kết cấu chính thứ i so với tổng giá trị của ngôi nhà (%)

Tổng tỷ lệ giá trị của kết cấu chính so với giá trị của ngôi nhà đó (%)

Trong đó:

- i số thứ tự của các kết cấu chính.

- n số các kết cấu chính.

Bảng: Tỷ lệ còn lại của các kết cấu chính

STT

KẾT CẤU

TỶ LỆ CÒN LẠI

>80%

70 - 80%

60 - 70%

50 - 60%

40 - 50%

< 40%

1

Kết cấu bằng bê tông cốt thép (Khung, cột, dầm, sàn, trần, tấm bê tông)

Lớp trát bảo vệ bị bong tróc, bê tông bắt đầu nứt

Bê tông nứt, cốt thép bắt đầu rỉ

Bê tông có nhiều vết nứt, cốt thép có nhiều chỗ bị cong vênh

Kết cấu bắt đầu bị cong vênh

Bê tông rạn nứt nhiều chỗ, cốt thép bị đứt nhiều chỗ.

Kết cấu mất khả năng chống đỡ, cần sửa chữa hoặc phá bỏ

2

Kết cấu bằng gạch

Lớp trát bảo vệ bắt đầu bong tróc, có vết nứt nhỏ

Vết nứt rộng sâu tới gạch

Lớp trát bảo vệ bong tróc nhiều, nhiều chỗ có vết nứt rộng

Nhiều chỗ gạch bắt đầu mục, kết cấu bị thấm nước

Các vết nứt thông suốt bề mặt, có chỗ bị cong, vênh, đổ

Hầu hết kết cấu bị rạn, nứt, nhiều chỗ bị đổ hay hỏng hoàn toàn

3

Kết cấu bằng gỗ hoặc sắt (kết cấu đỡ mái).

Bắt đầu bị mối mọt hoặc bị rỉ

Bắt đầu bị mối mọt hoặc bị rỉ nhiều chỗ

Bị mục hoặc rỉ ăn sâu nhiều chỗ, kết cấu bắt đầu bị cong vênh

Kết cấu bị cong vênh nhiều, có chỗ bắt đầu bị đứt

Kết cấu bị cong vênh nhiều, nhiều chỗ đứt rời

Nhiều chỗ đứt rời, mất khả năng chống đỡ, cần sửa chữa hoặc phá bỏ

4

Chất liệu mái bị hỏng, nhà dột, tiêu chuẩn đánh giá dựa trên mức độ hư hỏng nặng hay nhẹ và diện tích hư hỏng của mái.

 

< 20%

diện tích mái hư hỏng, thấm dột

20 - 30% diện tích mái bị hư hỏng, thấm dột

30 - 40% diện tích mái bị hư hỏng, thấm dột

40 - 50% diện tích mái bị hư hỏng, thấm dột

50 - 60% diện tích mái bị hư hỏng, thấm dột.

> 60%

diện tích mái bị hư hỏng, thấm dột.

b) Phương pháp 2

Phương pháp thống kê kinh nghiệm

Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà xác định căn cứ vào thực trạng của nhà, niên hạn sử dụng của nhà đó.

Để thuận lợi cho việc tính toán, quy định mức hao mòn cụ thể như sau:

- Nhà cấp I: Niên hạn sử dụng 100 năm, cứ sử dụng 01 năm tính hao mòn 1%

- Nhà cấp II: Niên hạn sử dụng 75 năm, cứ sử dụng 01 năm tính hao mòn 1,5%.

- Nhà cấp III: Niên hạn sử dụng 40 năm, cứ sử dụng 01 năm tính hao mòn 2,5%.

Lưu ý:

Khi tính toán phương pháp thống kê kinh nghiệm cần phải xác định thật chính xác năm xây dựng, năm sử dụng của nhà.

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2306/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 29/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2306/QĐ-UBND

1.375

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250928