• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2307/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Quyết định 1896/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động 13-CTr/TU do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải về Quyết định 2307/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2307/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1896/QĐ-UBND NGÀY 06/8/2013 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 13-CTR/TU NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA TỈNH ỦY KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 2245/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 - 2020 về “Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ; mở rộng hợp tác, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp nhằm phát huy hiệu quả đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng vào các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ”;

Căn cứ Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điu kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quc tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 729/TTr-SKHCN ngày 29/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Phụ lục phân công triển khai nhiệm vụ chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động s 13-CTr/TU ngày 13/5/2013 của Tỉnh ủy Khánh Hòa (theo phụ lục đính kèm).

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT T
nh ủy, TT HĐND (b/c);
- TT UBND t
nh;
- Lưu: VT, NN, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Bắc

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CHỦ YU PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành k
èm theo Quyết định số 2307/UBND ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

TT

Nội dung công việc

Sn phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

I. Đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đi với sự nghiệp phát triển KH&CN

 

1

Tiếp tục xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) theo Luật KH&CN năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Quyết định của UBND tỉnh

Sở KH&CN

Các sở ban ngành liên quan

Hàng năm

 

2

Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Quyết định của UBND tỉnh

Sở KH&CN

Các sở ban ngành liên quan

2016 - 2017

 

II. Tiếp tục đi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động KH&CN

 

1

Xây dựng Đề án thành lập Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh

Sở KH&CN

Sở Tài chính; Các sở ban ngành liên quan

2016 - 2017

 

2

Khuyến khích, thúc đẩy thành lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp

Nhiệm vụ

Sở KH&CN

Sở Tài chính; Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

2016 - 2020

 

3

y dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện

Quyết định của UBND tỉnh

Sở KH&CN

SNội vụ; UBND các huyện, thị, thành phố

2016 - 2017

 

4

Xây dựng Đề án thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập thuộc tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Tài chính

Sở KH&CN; Các tổ chức KH&CN công lập thuộc tỉnh

2016

 

5

Đánh giá trình độ công nghệ các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh

Sở KH&CN

Các sở ban ngành liên quan

2016

 

6

Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực KH&CN của tỉnh

Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý CSDL

Sở KH&CN

Các sở ban ngành, đơn vị liên quan

2016 - 2020

 

7

Đ án Quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Khánh Hòa

Quyết định của UBND tỉnh

Sở KH&CN

Sở Nội vụ; Các sở ban ngành, đơn vị liên quan

2018 - 2020

 

8

Đán đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN trong đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị

Quyết định của UBND tỉnh

Tỉnh đoàn

Sở KH&CN

2016 - 2017

 

9

Xây dựng Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Quyết định của UBND tỉnh

Sở KH&CN

Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ; các sở ban ngành, đơn vị liên quan

2016

 

10

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày KH&CN 18/5 của tỉnh Khánh Hòa

Quyết định của UBND tỉnh

Sở KH&CN

Các sở ban ngành liên quan

Hàng năm

 

III. Triển khai các định hưng phát triển KH&CN chủ yếu

1

ng dụng KH&CN để triển khai có hiệu qu4 Chương trình KT-XH trọng điểm của tnh

Kết quả triển khai

Các sban ngành, các địa phương liên quan

 

2016 - 2020

 

2

Triển khai các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thực hiện Chương trình KHCN giai đoạn 2016-2020, gồm:

+ Chương trình khoa học xã hội và nhân văn phát triển kinh tế-xã hội bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020,

+ Chương trình khoa học và công nghệ phát triển kinh tế biển giai đoạn 2016-2020

+ Chương trình khoa học và công nghệ phát trin nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2020

Quyết định của UBND tnh

Sở KH&CN

Các sở ban ngành liên quan

2016 - 2020

 

3

Chương trình phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định của UBND tỉnh

Sở KH&CN

Các sở ban ngành liên quan

2016 - 2017

 

4

Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020

Quyết định của UBND tnh

Sở KH&CN

Các sở ban ngành, đơn vị liên quan

2016

 

5

Chương trình hành động triển khai Đán thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Khánh Hòa

Quyết định của UBND tnh

Sở KH&CN

Các sở ban ngành, đơn vị liên quan

2016 - 2017

 

6

Triển khai các nhiệm vụ KH&CN thực hiện Đán “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020

Nhiệm vụ KH&CN

SVăn hóa và Thể thao

Sở KH&CN; Các sở ban ngành, đơn vị liên quan

2016 - 2017

 

7

Đề án khoa học: Xây dựng ngân hàng tên đường, phvà công trình công cộng trên địa bàn tỉnh khánh Hòa

Nhiệm vụ KH&CN

Sở Văn hóa và Thể thao

Sở KH&CN; Các sban ngành, đơn vị liên quan

2016

 

IV. Phát huy và tăng cường tiềm lực KH&CN của tnh

1

Dự án đầu tư Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Khánh Hòa

Quyết định của UBND tnh

Sở KH&CN

Sở KH&ĐT; Sở Tài chính

2016 - 2019

 

2

Dự án đầu tư Trạm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Khánh Hòa

Quyết định của UBND tỉnh

Sở KH&CN

Sở KH&ĐT; Sở Tài chính

2017 - 2020

 

3

Đ án thành lập Khu công nghệ cao

Quyết định của UBND tỉnh

Sở KH&CN

Các sở ban ngành liên quan

2017 - 2020

 

4

Dự án Trạm thực nghiệm KH&CN Khánh Sơn

Quyết định của UBND tỉnh

Sở KH&CN

Sở KH&ĐT; Sở Tài chính

2017 - 2018

 

5

Dự án đầu tư Trại thực nghiệm công - nông - lâm nghiệp

Quyết đnh của UBND tỉnh

Sở KH&CN

Sở KH&ĐT; Sở Tài chính

2018 - 2020

 

6

Dự án đầu tư Nâng cao năng lực của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường Khánh Hòa

Quyết định của UBND tỉnh

Sở KH&CN

Sở KH&ĐT; Sở Tài chính

2019 - 2020

 

7

Các dự án đầu tư cơ sở vật chất tăng cường tiềm lực KH&CN các tổ chức KH&CN, cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh

Các tổ chức KH&CN, cơ sở giáo dục đại học thuộc tỉnh

Sở KH&CN; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở KH&ĐT; S Tài chính; Các sban ngành, đơn vị liên quan

2016 - 2020

 

V. Phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN và các hoạt động dịch vụ KH&CN

1

Xây dựng Kế hoạch kết nối với Sàn giao dịch công nghệ các tnh, thành ph

Nhiệm vụ

Sở KH&CN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2016 - 2020

 

2

Xây dựng Đề án thành lập các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN trên địa bàn tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh

Sở KH&CN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2018 - 2020

 

VI. Hp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN

 

1

Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ KH&CN đi làm việc và thực tập có thời hạn tại các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp ở nước ngoài

Nhiệm vụ

Sở Ngoại vụ

Các sở ban ngành, đơn vị liên quan

Hàng năm

 

2

Chương trình hợp tác KH&CN với một số Viện, Trường đại học nước ngoài; các tổ chức KH&CN quốc tế và cấp tương đương Sở KH&CN tại các địa phương nước ngoài

Thỏa thuận hợp tác

Sở KH&CN

Các sở ban ngành liên quan

Hàng năm

 

3

Tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về khoa học và công nghệ

Nhiệm vụ

Sở KH&CN

SNgoại vụ; các cơ quan, đơn vị liên quan

Hàng năm

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2307/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Duy Bắc
Ngày ban hành: 09/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2307/QĐ-UBND

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330792