• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 231/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 231/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 02 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC, KHUNG NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Lut tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn c Quyết định số 2053/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, t chức hành chính của tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 98/TTr-SNV ngày 12 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Phê duyệt bn mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của SGiáo dục và Đào tạo tại các Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Th trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2:
- Bộ Nội vụ (b/c);
- CT
, các PCT UBND tnh;
- VP UBND t
nh;
- Lưu: VT, TH
2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

PHỤ LỤC 1

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tnh)

STT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu

Nhiệm vụ chính của vị trí việc làm

I

Nhóm lãnh đạo, qun lý điều hành

1

Giám đốc Sở

Chuyên viên chính

Lãnh đo, chỉ đạo điều hành chung các mặt hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo

2

Phó giám đốc Sở

Chuyên viên chính

Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

3

Trưởng phòng

Chuyên viên

Tham mưu lãnh đạo Sở các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng theo quy định

4

Phó trưởng phòng

Chuyên viên

Giúp Trưng phòng quản lý một số lĩnh vực công việc do Trưởng phòng phân công

5

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

Quản lý điều hành chung công việc của Thanh tra Sở Công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về việc thực hiện công tác thanh tra.

6

Chánh Văn phòng

Chuyên viên

Tham mưu và công tác thông tin, tổng hợp, điều phi hoạt động của Sở

7

Phó chánh Thanh tra

Thanh tra viên

Giúp Chánh Thanh tra qun lý, phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công việc do Chánh thanh tra, Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

8

Phó chánh Văn phòng

Chuyên viên

Giúp Chánh Văn phòng qun lý một số lĩnh vực công việc

II

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

1

Qun lý giáo dục mầm non

Chuyên viên

Tham mưu công tác quản lý giáo dục mm non

2

Qun lý giáo dục tiu học

Chuyên viên

Tham mưu công tác qun lý giáo dục tiểu học

3

Quản lý giáo dục trung học cơ sở

Chuyên viên

Tham mưu công tác qun lý Trung học cơ s

4

Quản lý giáo dục trung học ph thông

Chuyên viên

Tham mưu công tác quản lý giáo dục trung học ph thông

5

Qun lý giáo dục thường xuyên vàng nghiệp

Chun viên

Tham mưu công tác qun lý giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp

6

Qun lý giáo dục chuyên nghiệp

Chuyên viên

Tham mưu công tác qun lý giáo dục chuyên nghiệp

7

Theo dõi công tác hc sinh, sinh viên

Chuyên viên

Tham mưu công tác theo dõi học sinh, sinh viên

8

Qun lý giáo dục dân tộc

Chuyên viên

Tham mưu công tác quản lý giáo dục dân tộc

9

Qun lý khảo thí và kim định chất lượng

Chuyên viên

Tham mưu công tác quản lý khảo thí và kiểm định cht lượng

10

Qun lý tài chính - kế toán

Chuyên viên

Tham mưu công tác quản lý tài chính- kế toán

11

Qun lý kế hoạch - thống kê

Chuyên viên

Tham mưu công tác quản lý kế hoạch- thống kê

12

Qun lý t chc - biên chế

Chuyên viên

Tham mưu công tác qun lý tchức- biên chế

13

Qun lý nhân sự và đội ngũ

Chuyên viên

Tham mưu công tác qun lý nhân sự và đội ngũ

14

Thanh tra

Thanh tra viên

Tham mưu công tác thanh tra, khiếu nại tố cáo thuộc ngành giáo dục

15

Pháp chế

Chuyên viên

Tham mưu công tác pháp chế

III

Nhóm h tr, phục vụ

1

Tổ chức nhân sự

Chuyên viên

Tham mưu về công tác nhân sự cơ quan

2

Hành chính tổng hợp

Chuyên viên

Tham mưu công tác tng hợp

3

Hành chính một ca

Cán sự

Phụ trách một cửa và CCHC cơ quan

4

Qun trị công sở

Cán sự

Tham mưu công tác hành chính qun trị cơ quan

5

Công nghệ thông tin

Chuyên viên hoặc tương đương

Tham mưu quản lý về công nghệ thông tin của cơ quan

6

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

Tham mưu công tác tài chính cơ quan

7

Thủ quỹ

Nhân viên

Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt cơ quan

8

Văn thư

Nhân viên

Tham mưu công tác văn thư cơ quan

9

Lưu trữ

Nhân viên hoặc tương đương

Tham mưu công tác lưu trữ cơ quan

10

Nhân viên kỹ thuật

 

Thực hiện nhiệm vụ sử dụng vận hành máy chvà mạng nội bộ cơ quan

11

Lái xe

 

Thực hiện nhiệm vụ lái xe cơ quan

12

Phục vụ

 

Thực hiện nhiệm vụ vệ sinh cơ quan

13

Bảo v

 

Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan

 

PHỤ LỤC 2

KHUNG NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tnh)

Tên vị trí việc làm: Giám đốc Sở

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kh năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

- Khả năng lập kế hoạch, thiết kế cơ cấu tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, phân công, trao quyền đối với từng vị trí công việc.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây nh hưởng, truyền cm hng; khả năng thu hiểu các nhu cầu, nguyện vng để tạo động thúc đy tất cả và từng thành viên nỗ lực hành động

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn quản lý nhà nước, công tác Đảng, đoàn thể, chuyên môn ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chun ngành: Giáo dục, đào tạo, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên chính trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Giám đốc S

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; khả năng gây nh hưởng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tt cả và từng thành viên nlực hành động

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết v các lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Giáo dục, đào tạo, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên chính trở lên

Tên vị trí việc làm: Chánh Văn phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

- Khả năng lập kế hoạch, thiết kế cơ cấu tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, phân công, trao quyền đối với từng vị trí công việc

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây ảnh hưởng, truyền cm hứng; khả năng thu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tt c và từng thành viên nlực hành động.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, công tác Văn phòng

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chun môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Giáo dục, đào tạo, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Chánh Văn phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

- Khả năng lập kế hoạch, thiết kế cơ cấu tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, phân công, trao quyền đối với từng vị trí công việc.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây ảnh hưởng, truyền cm hứng; khả năng thu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tt c và từng thành viên nlực hành động.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các nh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Giáo dục, đào tạo, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Chánh Thanh tra

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

- Khả năng lập kế hoạch, thiết kế cơ cấu tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, phân công, trao quyền đối với từng vị trí công việc

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây ảnh hưởng, truyền cm hứng; khả năng thu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tt c và từng thành viên nlực hành động.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các nh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, chuyên ngành Thanh tra

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật Giáo dục, đào tạo, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Thanh tra viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Chánh Thanh tra

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kin

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

- Khả năng lập kế hoạch, thiết kế cơ cấu tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, phân công, trao quyền đối với từng vị trí công việc

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây ảnh hưởng, truyền cm hứng; khả năng thu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tt c và từng thành viên nlực hành động.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các nh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, chuyên ngành Thanh tra

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đi học trở lên

Chuyên ngành: Luật Giáo dục, đào tạo, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Thanh tra viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Trưng phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

- Khả năng lập kế hoạch, thiết kế cơ cấu tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, phân công, trao quyền đối với từng vị trí công việc

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây ảnh hưởng, truyền cm hứng; khả năng thu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tt c và từng thành viên nlực hành động.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, của phòng chuyên môn, nghiệp vụ đang phụ trách.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Giáo dục, đào tạo, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Trưng phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

- Khả năng lập kế hoạch, thiết kế cơ cấu tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, phân công, trao quyền đối với từng vị trí công việc

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây ảnh hưởng, truyền cm hứng; khả năng thu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tt c và từng thành viên nlực hành động.

2

Yêu cu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, của phòng chuyên môn, nghiệp vụ đang phụ trách

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Giáo dục, đào tạo, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chun viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý Giáo dc mm non

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học qun lý: có k năng v phân tích, thm định văn bn

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- K năng xử lý và phân tích s liu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, của phòng chuyên môn, nghiệp vụ đang phụ trách.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chun, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Giáo dục, đào tạo, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhàc: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý Giáo dục Tiu học

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lc, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý: có k năng v phân tích, thm định văn bn

- K năng nm bắt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cu hiểu biết v chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, của phòng chuyên môn, nghiệp vụ đang phụ trách.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng: có khnăng áp dụng ng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trlên

Chuyên ngành: Giáo dục, đào tạo, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý Giáo dục Tiu học

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có knăng v phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng, pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, của phòng chuyên môn, nghiệp vụ đang phụ trách.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ng dụng công nghệ thông tin.

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Giáo dục, đào tạo, các chuyên ngành phù hợp

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý Giáo dục Trung học s

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có knăng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiu biết v các lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, của phòng chuyên môn, nghiệp vụ đang phụ trách.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Giáo dục, đào tạo, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý Giáo dục Trung học ph thông

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, knăng

- Có kiến thức quản lý vkhoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, của phòng chuyên môn, nghiệp vụ đang phụ trách.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng: có kh năng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Giáo dục, đào tạo, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý Giáo dục Thường xuyên và hưng nghiệp

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học qun lý: có kỹ năng vphân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tchức công việc tt

- Kỹ năng xử lý và phân tích sliệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, của phòng chuyên môn, nghiệp vụ đang phụ trách.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Giáo dục, đào tạo, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý Giáo dục Chuyên nghiệp

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có knăng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bt, tng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng xlý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, của phòng chuyên môn, nghiệp vụ đang phụ trách.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chun, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Giáo dục, đào tạo. các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Theo dõi công tác học sinh, sinh viên

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, của phòng chuyên môn, nghiệp vụ đang phụ trách.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng: có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chun, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Giáo dục, đào tạo, các chuyên ngành phù hp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý giáo dục dân tộc

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa hc quản lý; có kỹ năng vphân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, của phòng chuyên môn, nghiệp vụ đang phụ trách.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chun, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Giáo dục, đào tạo, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý Khảo thí và kiểm định chất lượng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nắm bt, tổng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, của phòng chuyên môn, nghiệp vụ đang phụ trách.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Giáo dục, đào tạo, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý Tài chính- Kế toán

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nm bt, tổng hợp và tchức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, của phòng chuyên môn, nghiệp vụ đang phụ trách.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Tài chính; Kế toán; các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý Kế hoạch- Thống kê

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lc, k năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bn

- Kỹ năng nắm bắt tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích sliệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, của phòng chuyên môn, nghiệp vụ đang phụ trách.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chun, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Tài chính; Giáo dục; các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý Tổ chức- biên chế

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng v phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nắm bt, tng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng xlý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, của phòng chuyên môn, nghiệp vụ đang phụ trách.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chun, trình đ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Giáo dục; Luật; Hành chính; các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý và nhân sự đội ngũ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bn

- Kỹ năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Knăng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết v chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, của phòng chuyên môn, nghiệp vụ đang phụ trách.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đi học trở lên

Chuyên ngành: Giáo dục; Luật; Hành chính; các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Thanh tra

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Chức trách

Thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra viên theo chức năng, nhiệm vụ của vị trí việc làm, do Chánh Thanh tra giao, có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu và trin khai thực hiện công tác thanh tra theo phần việc chuyên môn được giao.

2

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng xây dựng chương trình, kế hoạch và trin khai thực hiện, tng hợp, báo cáo vcông tác thanh tra.

- Đm bo năng lực, kỹ năng thanh tra làm việc độc lập và theo nhóm.

3

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, nghiệp vụ của Thanh tra Sở.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

4

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, Giáo dục, đào tạo, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Thanh tra viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Pháp chế

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Chức trách

Thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra viên theo chức năng, nhiệm vụ của vị trí việc làm, do Chánh Thanh tra giao, có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu và trin khai thực hiện công tác thanh tra theo phần việc chuyên môn được giao.

2

Năng lực, kỹ năng

- Có khnăng xây dựng chương trình, kế hoạch và trin khai thực hiện, tng hợp, báo cáo về công tác thanh tra.

- Đảm bo năng lực, kỹ năng thanh tra làm việc độc lp và theo nhóm.

3

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành Giáo dục và đào tạo, nghiệp vụ của Thanh tra Sở.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

4

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, Giáo dục, đào tạo, các chuyên ngành phù hp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chun viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Tổ chức nhân sự

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý: có kỹ năng về phân tích, thẩm đnh văn bn

- Kỹ năng nắm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiu biết vcác lĩnh vực chuyên môn tổ chức nhân sự và các ngành khác liên quan đến tổ chức nhân sự

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, kinh tế, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Hành chính tổng hp

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công vic tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn hành chính và các ngành khác liên quan đến hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, kinh tế, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Hành chính một cửa

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, các chuyên ngành phù hp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Công nghệ thông tin

STT

Năng lực, k năng, tu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn về công nghệ thông tin và các ngành khác liên quan đến công nghệ thông tin

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học:

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Qun trị công sở

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Knăng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Kế toán

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thc quản vkhoa học quản: có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chc công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tài chính

- Sdụng thành thạo tin hc văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp tr lên

Chuyên ngành: Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Th quỹ

STT

Năng lực. kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý vkhoa học quản lý;

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành tài chính và các ngành khác liên quan

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Quản trị văn phòng

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự tr lên

Tên vị trí việc làm: Văn thư

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa hc quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- K năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về văn thư và các ngành khác liên quan đến Văn thư lưu trữ

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chun môn: Trung cấp tr lên

Chuyên ngành: Quản trvăn phòng, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự tr lên

Tên vị trí việc làm: Lưu tr

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn về lưu trữ và các ngành khác liên quan đến Văn thư lưu trữ

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cp trở lên

Chun ngành: Văn thư lưu trữ, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính tr: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự trlên

Tên vị trí việc làm: Lái xe

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

Có kiến thức kỹ thuật về ô tô; khả năng phán đoán và đánh giá tình huống; k năng lái xe an toàn

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lái xe; sửa chữa thông thường về ô

3

Tiêu chun, trình độ

Chuyên môn: Bng lái xe ô tô

Chuyên ngành: lái xe ô

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Không

Ngoại ngữ: Không

Kiến thức quản lý nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Bo vệ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Nắm vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ và bin pháp nghip vụ bảo vệ

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Không

Chuyên ngành: Không

Trình độ lý luận chính trị: Không

Tin học: Không

Ngoại ngữ: Không

Kiến thức quản lý nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Phục vụ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

Không

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Không

Chuyên ngành: Không

Trình độ lý luận chính trị: Không

Tin học: Không

Ngoi ng: Không

Kiến thức quản lý nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Nhân viên kỹ thuật

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

Có đsức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Nắm vững kiến thức về sa chữa các thiết bị máy móc phục vụ cho công tác chuyên môn như máy pho tô, máy in..

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Phù hợp với vị trí việc làm

Chuyên ngành: Phù hợp với vị trí việc làm

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Không

Ngoi ng: Không

Kiến thức quản lý nhà nước: Không

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 231/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 02/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 231/QĐ-UBND

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
379622