• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 2316/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu vượt suối Cam Ly, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 2316/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2316/-UBND

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU VƯỢT SUỐI CAM LY, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 302/BC- KHĐT-XDTĐ ngày 13/10/2016 về việc báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh cho dự án đầu tư xây dựng cầu vượt suối Cam Ly, thành phố Đà Lạt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu vượt suối Cam Ly, thành phố Đà Lạt, như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng cầu vượt suối Cam Ly, thành phố Đà Lạt.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển hạ tầng thành phố Đà Lạt.

3. Địa điểm đầu tư: phường 4 và 5, thành phố Đà Lạt.

4. Mục tiêu đầu tư: việc đầu tư cầu qua suối Cam Ly góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông khu vực phường 4 và 5, thành phố Đà Lạt; hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối hai trục đường Hoàng Văn Thụ và Hoàng Diệu ngang qua suối Cam Ly; đồng thời kết nối đường nội bộ của hai khu quy hoạch dân cư Mạc Đỉnh Chi và Hoàng Diệu.

5. Nội dung và quy mô xây dựng:

a) Phần cầu:

- Thiết kế cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu, tải trọng xe trên cầu HL-93, tải trọng người bộ hành 0,003Mpa (theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05) với các thông số kỹ thuật:

- Khổ cầu B = 14m (phần xe chạy 2x5 = 10m, phần lề bộ hành 2 x 1,75 = 3,5m, gờ lan can 2 x 0,25 = 0,5m);

- Kết cấu 01 nhịp 22m gồm 13 dầm hộp bản rỗng bê tông cốt thép ứng suất trước 42Mpa rộng 01m, chiều cao dầm 80cm, chiều dài toàn cầu 27,10m (tính đến mép ngoài hai tường cánh);

- Mố cầu dạng tường chắn chữ U bằng bê tông cốt thép M300, đặt trên hệ cọc khoan nhồi gồm 08 cọc D 1.000, sau mố đặt bản quá độ bằng bê tông cốt thép M300 dài 3m;

- Mặt cầu thảm bê tông nhựa hạt trung dày 07cm trên bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép M300 dày 12cm.

- Lan can cầu bằng bê tông cốt thép M300 kết hợp hệ thống đèn chiếu sáng trang trí.

b) Phần đường giao thông:

- Tuyến đường đầu cầu dài 108,4m (bao gồm cả phần cầu), bề rộng nền đường 14m (phía khu quy hoạch Mạc Đỉnh Chi) và rộng 12m (phía khu quy hoạch Hoàng Diệu); mặt đường rộng 10m (phía khu quy hoạch Mạc Đỉnh Chi) và 8m (phía khu quy hoạch Hoàng Diệu); vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 2m, lát gạch Terrazo; kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa nóng dày 7cm trên lớp cấp phối đá dăm dày 35cm; kết cấu bó vỉa bằng bê tông đá 1x2 M300; hệ thống thoát nước.

- Tuyến đường dọc suối bên trái dài 138,29m, bề rộng nền đường 8m; mặt đường rộng 4m; vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 2m, lát gạch Terrazo; kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa nóng dày 7cm trên lớp cấp phối đá dăm dày 35cm; kết cấu bó vỉa hai bên mỗi bên 0,7m bằng bê tông đá 1x2 M300; hệ thống thoát nước; xây dựng các bồn trồng cây xanh dọc hai bên suối.

- Tuyến đường dọc suối bên phải dài 100m, bề rộng nền đường 10,8m; mặt đường rộng 6m; vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 2,4m, lát gạch Terrazo; kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa nóng dày 7cm trên lớp cấp phối đá dăm dày 35cm; kết cấu bó vỉa hai bên mỗi bên 0,7m bằng bê tông đá 1x2 M300; hệ thống thoát nước.

- Xây dựng hệ thống kè chắn bên trái tuyến bằng đá hộc M100, mũ kè bằng bê tông đá 1x2 M200.

c) Hệ thống điện chiếu sáng trang trí:

Thiết kế hệ thống đèn trang trí trên lan can cầu, phần điện chiếu sáng tận dụng hai trụ đèn đã có thiết kế của hai khu quy hoạch Hoàng Diệu và Mạc Đỉnh Chi.

6. Tổng mức đầu tư: khoảng 17.350 triệu đồng (mười bảy tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng).

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh giai đoạn 2017- 2020.

8. Thời gian thực hiện dự án: năm 2017-2019.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước liên quan để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt; chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, GT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm S

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2316/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2316/QĐ-UBND

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327541