• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2321/QĐ-BTC năm 2016 về giao Kho bạc Nhà nước tạm thời tiếp nhận, quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 2321/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2321/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KHO BẠC NHÀ NƯỚC TẠM THỜI TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1964/QĐ-BTC ngày 28/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Nghiệp vụ Kho bạc thuộc Kho bạc Nhà nước;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Kho bạc Nhà nước (Phân hiệu Trường Nghiệp vụ Kho bạc tại Thành phHồ Chí Minh) tạm thời tiếp nhận, quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Phân hiệu Trường Nghiệp vụ Kho bạc tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường Nghiệp vụ Kho bạc theo quy định tại Quyết định số 1964/QĐ-BTC ngày 28/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tng Giám đốc Kho bạc Nhà nước ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Trường Nghiệp vụ Kho bạc tại Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Giám đốc Trường Nghiệp vụ Kho bạc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- VPĐU; CĐ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB (20b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2321/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2321/QĐ-BTC

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329030