• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 2354/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Tải về Quyết định 2354/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2354/-UBND

Kiên Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ QUỐC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc tại Tờ trình số 86/TTr-BQLKKTPQ ngày 17/10/2018 về việc đề nghị công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc căn cứ vào Quyết định công bố này vào Website Kiểm soát thủ tục hành chính Kiên Giang tại địa chỉ: http://botthc.kiengiang.gov.vn tải danh mục và nội dung chi tiết từng thủ tục hành chính để thực hiện niêm yết, công khai và giải quyết TTHC đúng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Website Kiên Giang;
- LĐVP, Phòng KSTTHC;
- Lưu: VT, phmanh.

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ QUỐC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)

PHN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực: Lao động, tiền lương, quan hệ lao động (05 TTHC)

 

01

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

02

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

03

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

04

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

05

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

II

Lĩnh vực: Việc làm (05 TTHC)

 

01

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

02

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động trên địa bàn huyện Phú Quốc.

 

03

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn huyện Phú Quốc.

 

04

Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn huyện Phú Quốc.

 

05

Thu hồi Giấy phép lao động trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

III

Lĩnh vực: Lao động nước ngoài (01 TTHC)

 

01

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập có thời hạn dưới 90 ngày trên địa bàn huyện Phú Quốc.

 

IV

Lĩnh vực: An toàn, vệ sinh lao động (01 TTHC)

 

01

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm trên địa bàn huyện Phú Quốc.

 

V

Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng (06 TTHC)

 

01

Thẩm định, phê duyệt Dự án/Dự án điều chỉnh hoặc thẩm định Thiết kế cơ sở/Thiết kế cơ sở điều chỉnh trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

02

Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

03

Thẩm định, phê duyệt Thiết kế, dự toán xây dựng/ Thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

04

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị trên địa bàn huyện Phú Quốc (đối với các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc quyết định đầu tư).

 

05

Cấp Giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, Giấy phép sửa chữa, cải tạo, Giấy phép di dời công trình) đối với công trình cp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng, công trình quảng cáo, các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

06

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng, công trình quảng cáo, các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

VI

Lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình (01 TTHC)

 

01

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

VII

Lĩnh vực: Phát triển đô thị (1 TTHC)

 

01

Thẩm định Hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư và Hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư/ thẩm định điều chỉnh đối với các dự án nhà ở trên địa bàn huyện Phú Quốc thuộc thẩm quyền Quyết định Chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh

 

VIII

Lĩnh vực: Quy hoạch kiến trúc (02 TTHC)

 

01

Thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ/Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

 

02

Thẩm định phê duyệt Đồ án/ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

 

IX

Lĩnh vực: Đất đai (02 TTHC)

 

01

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

02

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

X

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước (06 TTHC)

 

01

Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

02

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

03

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

04

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

05

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

06

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

XI

Lĩnh vực: Đấu thầu (02 TTHC)

 

01

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

02

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

XII

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế (10 TTHC)

 

01

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

02

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn huyện Phú Quốc (đối với trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện)

 

03

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn huyện Phú Quốc (đối với trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức)

 

04

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

05

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

06

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

07

Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế

 

08

Cấp Giấy phép kinh doanh bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

09

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

10

Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn huyện Phú Quốc

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2354/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 24/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2354/QĐ-UBND

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400280