• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Quyết định 236/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” năm 2016

Tải về Quyết định 236/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 236/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG” NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-BTP , ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, giai đoạn 2015 - 2020”;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, giai đoạn 2015 - 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 61/TTr-STP, ngày 20/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” năm 2016.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG” NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 462/QĐ-UBND , ngày 31/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, giai đoạn 2015 - 2020”. UBND tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh những quy định về các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đạo luật do Quốc hội ban hành. Từ đó, tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị trong thực thi công vụ, giám sát việc thực hiện các quyền dân sự, chính trị, phát hiện hành vi vi phạm, góp phần tạo điều kiện cho công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

2. Yêu cầu:

Việc tuyên truyền những quy định về các quyền dân sự, chính trị phải bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đảm bảo đúng tinh thần, nội dung của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành; hình thức tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng và địa phương. Đồng thời, việc triển khai kế hoạch phải thực hiện nghiêm túc, kịp thời và lồng ghép với các chương trình, Đề án phổ biến giáo dục pháp luật khác; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN:

1. Tổ chức khảo sát, đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ, cụ thể nhu cầu phổ biến Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 (khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp).

2. Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành; tổ chức phổ biến sâu rộng đến CBCCVC và nhân dân.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Năm 2016.

3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành kết hợp lồng ghép với tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cơ sở cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, cán bộ Pháp chế các cơ quan ngành tỉnh, giảng viên và giáo viên giảng dạy môn pháp luật và môn giáo dục công dân tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp cấp huyện.

Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp xã.

Thời gian thực hiện: Năm 2016.

4. Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long.

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Năm 2016.

5. Tổ chức phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trung học cơ sở; trường giáo dưỡng; trong trại giam và cơ sở giáo dục bắt buộc.

Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo; Công an tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện chỉ đạo tổ chức pháp chế, Phòng Tư pháp tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện cùng với báo cáo công tác PBGDPL năm 2016 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/12/2016 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp đúng quy định.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua hoạt động truy tố, xét xử.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; nhất là, cấp xã tích cực vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị kết hợp với đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức; kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

5. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện kế hoạch được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước, được bố trí từ nguồn kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 236/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 28/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 236/QĐ-UBND

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330728