• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2379/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung Đề án tinh giản biên chế của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tải về Quyết định 2379/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2379/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ CỦA VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt bổ sung Để án tinh giản biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tại Văn bản số 392/VP ngày 16/6/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 1282/SNV-TCBC,TCPCP ngày 24/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, với số lượng tinh giản bổ sung giai đoạn 2020 - 2021: 02 (hai - Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Thực hiện tinh giản biên chế theo số lượng, đối tượng và thời gian được phê duyệt; lập hồ sơ, danh sách, dự toán kinh phí chi trả cho đối tượng được tinh giản biên chế, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, chi trả kinh phí, thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng; thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định.

2. Hàng năm, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án tinh giản biên chế, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đảm bảo số lượng, tỷ lệ tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4 (T/hiện);
- V0-5; TM, TH2;
- Lưu: VT, TH5.
QĐ186

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2379/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Đặng Huy Hậu
Ngày ban hành: 14/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2379/QĐ-UBND

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
451567