• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2017 bổ sung nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết 71/NQ-CP do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Quyết định 2385/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2385/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13-CT/TW NGÀY 12.01.2017 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG THEO NGHỊ QUYẾT 71/NQ-CP NGÀY 08.8.2017 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12.01.2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 451/TTr-SNN ngày 28/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12.01.2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Nhiệm vụ bổ sung gồm 07 nhiệm vụ (có phụ lục kèm theo).

2. Các nhiệm vụ khác: thực hiện theo Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT tỉnh y (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Phú 25b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH





Bùi Đức Hải

 

PHỤ LỤC:

BỔ SUNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13-CT/TW NGÀY 12.01.2017 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG THEO NGHỊ QUYẾT 71/NQ-CP NGÀY 08/8/2017 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Stt

Nhiệm vụ

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Tiến độ thực hiện

1

Phân công, phân cấp cụ thể trách nhiệm qun lý Nhà nước về rừng cho chính quyền cơ sở, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, cơ quan, tổ chức.

Sở Nội vụ

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quý IV/2017

2

Kiểm tra các khu rừng trọng điểm có nguy cơ bị lấn chiếm, bị phá, khai thác lâm sản trái pháp luật; Xử lý nghiêm minh những vi phạm theo pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Hàng năm

3

Quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ; Thu hồi, không cấp mới giấy phép kinh doanh đối với cơ sở chế biến gỗ không đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp hoặc không phù hợp với quy hoạch các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn.

UBND các huyện, thành phố

Các sở, ngành

Hàng năm

4

Quản lý chặt chẽ tình trạng di dân tự do tại nơi đi và nơi đến.

UBND các huyện, thành phố

Các sở, ngành

Hàng năm

5

Tiếp tục thực hiện đề án Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quhoạt động của Kiểm lâm giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 24/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nội vụ

2017-2020

6

Thu hồi toàn bộ đất lâm nghiệp bị ln chiếm trái pháp luật để trồng lại rừng; chấm dứt tình trạng mua bán và hợp thức hóa quyền sử dụng đất do phá rừng trái pháp luật.

UBND các huyện, thành phố

Các sở, ngành

2017-2018

7

Tổ chức giao, cho thuê cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp do UBND cấp xã đang quản lý.

UBND các huyện, thành phố, Sở NN&PTNT, Sở Tài nguyên môi trường

 

2017-2020

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2385/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 06/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2385/QĐ-UBND

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361607