• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

 

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Quyết định 24/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2014/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 25 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 116/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 10 về “Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An”;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 195/TTr-SKHCN ngày 06/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa ở Nghệ An.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền

 

QUY ĐỊNH

CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 03 năm 2014  của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa ở Nghệ An, bao gồm:

- Dự án đầu tư công nghệ mới;

- Dự án đổi mới công nghệ, cải tiến công nghệ;

- Dự án nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

a) Các tổ chức, cá nhân có đăng ký và hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam tại Nghệ An;

b) Quy định này không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài và các dự án có sử dụng hoặc đã được hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

Chương 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ

1. Trong lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện một trong những nội dung sau đây và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chứng nhận:

a) Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp một trong các tiêu chuẩn ISO9001:2008, ISO14.000, ISO 22000, GlobalGap, HACCP. TQM, GMP và các hệ thống quản lý chất lượng hiện hành đang được áp dụng trong nước, quốc tế

Mức hỗ trợ: 30 triệu đồng đối với chứng nhận lần đầu.

b) Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn quốc gia, quốc tế

Mức hỗ trợ: 10 triệu đồng/sản phẩm.

c) Đăng ký mã số, mã vạch trong nước, nước ngoài

Mức hỗ trợ: 02 triệu đồng/mã.

2. Trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp

Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện một trong những nội dung sau đây và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chứng nhận:

a) Đăng ký bảo hộ trong nước về nhãn hiệu, hoặc kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm mà doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Mức hỗ trợ: 10 triệu đồng/nhãn hiệu, hoặc kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm.

b) Đăng ký bảo hộ ở n­ước ngoài về nhãn hiệu, hoặc kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm

Mức hỗ trợ: 50% tổng chi phí, nhưng không quá 20 triệu đồng.

c) Phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích được ứng dụng vào sản xuất gắn với sản phẩm, được Hội đồng thẩm định đánh giá có giá trị khoa học - công nghệ và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội

Mức hỗ trợ: 30 triệu/sáng chế, hoặc giải pháp hữu ích.

3. Các tổ chức, cá nhân tham gia chợ công nghệ - thiết bị trong nước, quốc tế và được Hội đồng thẩm định xác nhận.

a) Tham gia chợ công nghệ - thiết bị vùng Bắc Trung Bộ

Mức hỗ trợ: không quá 10 triệu đồng/đơn vị.

b) Tham gia chợ công nghệ - thiết bị ngoài vùng Bắc Trung Bộ

Mức hỗ trợ: không quá 20 triệu đồng/đơn vị.

c) Tham gia chợ công nghệ - thiết bị Quốc tế

Mức hỗ trợ: không quá 30 triệu đồng/ đơn vị.

4. Tham gia Sàn giao dịch công nghệ Nghệ An

Các tổ chức, cá nhân có công nghệ và thiết bị, sản phẩm mới tham gia tại Sàn giao dịch công nghệ Nghệ An, được Hội đồng thẩm định đánh giá có hiệu quả kinh tế - xã hội thì được hỗ trợ chi phí trang trí gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Mức hỗ trợ: tối đa không quá 10 triệu đồng/lần tham gia.

5. Xây dựng hệ thống thông tin thương mại điện tử

Các tổ chức, cá nhân xây dựng hệ thống thông tin thương mại điện tử được Hội đồng thẩm định đánh giá hệ thống đó có hiệu quả kinh tế - xã hội thì được hỗ trợ đăng ký tên miền, thuê máy chủ, thuê đường truyền Internet trong 01 năm đầu và chi phí thiết kế xây dựng hệ thống thông tin thương mại điện tử.

Mức hỗ trợ: không quá 20 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

6. Trong thực hiện các dự án đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ được hội đồng thẩm định đánh giá dự án có giá trị KH-CN, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thì được hỗ trợ:

a) Nội dung hỗ trợ:

- Chi phí chuyển giao công nghệ bao gồm: Bí quyết kỹ thuật, kiến thức về công nghệ được chuyển giao dưới dạng phương án công nghệ, quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương trình máy tính, thông tin dữ liệu...;

- Chi phí nguyên liệu, năng lượng sản xuất thử;

- Chi phí hỗ trợ trả tiền công cho người lao động và cán bộ kỹ thuật trực tiếp tham gia trong thời gian sản xuất thử;

- Chi phí kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất thử, chi phí quảng cáo, giới thiệu sản phẩm;

- Chi phí mua thiết bị mới tiên tiến, hiện đại trong dây chuyền và thiết bị kiểm tra chất lượng;

- Chi phí hỗ trợ đào tạo, tập huấn về kỹ năng tay nghề, năng lực quản lý công nghệ và đổi mới công nghệ cho cán bộ kỹ thuật

b) Mức hỗ trợ: không quá 30% tổng chi phí các nội dung trên nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án.

Điều 4. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí từ Quỹ phát triển khoa học - công nghệ tỉnh Nghệ An được cân đối bổ sung từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học - công nghệ hàng năm.

Điều 5. Hồ sơ, thủ tục

1. Đối với nội dung áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp một trong các tiêu chuẩn ISO9001:2008, ISO14.000, ISO 22000, GlobalGap, HACCP. TQM, GMP…, sản phẩm hợp chuẩn quốc gia, quốc tế

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin hỗ trợ (theo mẫu quy định của Sở KH&CN): 01 bản;

- Giấy chứng nhận hợp chuẩn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền: 01 bản sao có chứng thực.

2. Đối với nội dung chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế, giải pháp hữu ích, đăng ký mã số, mã vạch;

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin hỗ trợ: (theo mẫu quy định) 01 bản;

- Văn bằng bảo hộ: 01 bản sao có chứng thực, hoặc 01 bản gốc (đối với phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích).

- Giấy chứng nhận đăng ký của cơ quan có thẩm quyền cấp: 01 bản sao có chứng thực, hoặc 01 bản gốc (đối với nhãn hiệu, mã số, mã vạch).

3. Đối với nội dung tham gia chợ công nghệ - thiết bị vùng, quốc gia, quốc tế và Sàn giao dịch công nghệ Nghệ An

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin hỗ trợ (theo mẫu quy định): 01 bản.

- Xác nhận danh mục công nghệ & thiết bị, sản phẩm mới và doanh nghiệp sau khi tham gia Chợ công nghệ & thiết bị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: 01 bản.

- Chứng từ tài chính hợp lệ: 01 bộ (bản sao có xác nhận của đơn vị).

4. Đối với nội dung xây dựng hệ thống thông tin thương mại điện tử phục vụ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin hỗ trợ (theo mẫu): 01 bản.

- Báo cáo kết quả nội dung thực hiện: 01 bản.

- Báo cáo quyết toán, chứng từ tài chính hợp lệ của các nội dung được hỗ trợ: 01 bộ (bản sao có xác nhận của đơn vị).

- Biên bản thẩm định của Sở Khoa học và Công nghệ: 01 bản.

5. Đối với nội dung đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký (theo mẫu quy định): 01 bản.

- Thuyết minh dự án: 01 bản gốc.

- Báo cáo kết quả thực hiện dự án: 01 bản gốc.

- Báo cáo quyết toán, chứng từ tài chính hợp lệ của các nội dung được hỗ trợ: 01 bộ có xác nhận của đơn vị.

- Kết quả thẩm định của Sở Khoa học và Công nghệ: 01 bản.

6. Đối với những nội dung thuộc khoản 1,2,3 Điều 3 của Quy định này, tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ Hồ sơ theo quy định cho Sở Khoa học và Công nghệ.

Sau khi nhận được đầy đủ Hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ theo mức quy định tại Điều 3 của Quy định này.

7. Đối với những nội dung thuộc khoản 4,5 Điều 3 của Quy định này, tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ Hồ sơ theo quy định cho Sở Khoa học và Công nghệ.

Sau khi nhận được đầy đủ Hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ theo mức quy định tại Điều 3 của Quy định này.

Điều 6. Hội đồng thẩm định

1. Thành lập Hội đồng thẩm định: Hội đồng thẩm định do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập, thành viên hội đồng gồm các nhà khoa học, các nhà quản lý, số lượng thành viên Hội đồng 07 hoặc 09 người.

2. Nguyên tắc và nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định: Hội đồng thẩm định hoạt động theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, phiên họp của Hội đồng có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng tham dự. Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định:

- Hồ sơ thẩm định theo quy định.

- Giá trị khoa học - công nghệ, hiệu quả kinh tế - xã hội và đề xuất nội dung, mức hỗ trợ theo quy định. Sau đó bỏ phiếu, nếu số phiếu đồng ý đạt từ 70% phiếu trở lên trong tổng số thành viên Hội đồng tham gia họp thì đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch UBND xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí.

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Đối với tổ chức, cá nhân:

Trong quá trình đã và đang thực hiện dự án, hoặc đã kết thúc dự án không quá 01 năm, tiến hành đăng ký tại Sở Khoa học và Công nghệ (theo mẫu). Sau khi kết thúc dự án phải nộp đơn và cung cấp đủ các Hồ sơ được quy định tại Điều 5 của Quy định này.

2. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

- Ban hành mẫu đơn: Đơn đăng ký hỗ trợ.

- Chủ trì và phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền phổ biến cơ chế, chính sách này đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là đối với vùng sâu, vùng xa.

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xem xét kết quả của Hội đồng tư vấn thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Cuối tháng 12 hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối kinh phí từ nguồn Quỹ phát triển khoa học- công nghệ hàng năm của tỉnh để thực hiện có hiệu quả cơ chế này.

4. Các Sở, ngành có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý thực hiện tốt cơ chế này.

5. UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền phổ biến cơ chế này và động viên khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào phát triển sản xuất, kinh doanh.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Huỳnh Thanh Điền
Ngày ban hành: 25/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 24/2014/QĐ-UBND

665

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225151