• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kinh doanh xổ số


Văn bản pháp luật về Mức lương cơ sở

 

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định

Tải về Quyết định 24/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2019/-UBND

Nam Định, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN  HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ s;

Căn cứ Nghị định s 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Nghị định s 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 561/TTr-STC ngày 26/7/2019 quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định và Báo cáo thẩm định s 137/BC-STP ngày 24/7/2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

1. Mức chi giám sát buổi tối hàng ngày: 80.000 đồng/buổi.

2. Mức chi giám sát buổi tối các ngày thứ bảy, chủ nhật: 100.000 đồng/buổi.

3. Mức chi giám sát buổi tối các ngày lễ, tết: 160.000 đồng/buổi.

Điều 2. Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Nam Định thực hiện chi trả phụ cấp kiêm nhiệm đúng đối tượng, mục đích và hạch toán chi phí này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2019 và thay thế Quyết định số 25/2018/UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Nam Định; Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Ki
m tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo
UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Website: UBND tỉnh, VP
UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VP1, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
THƯỜNG TRỰC

Ngô Gia Tự

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Ngô Gia Tự
Ngày ban hành: 30/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
421437